ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Atipik pnömonili hastalarda Legionella pneumophila ve diğer Legionella türlerinin araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 588-597 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.45722

Atipik pnömonili hastalarda Legionella pneumophila ve diğer Legionella türlerinin araştırılması

Kerim PARLAK1, Ayşegül GÖZALAN2, Sibel AYDOĞAN3, Adem KOYUNCU4, Hatice Canan HASANOĞLU5, Selin NAR ÖTGÜN6, Ziya Cibali AÇIKGÖZ7
1Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Şanlıurfa
2Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Antalya
3Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Ankara
4Ankara Keçiören Senatoryum Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Meslek Hastalıkları, Ankara
5Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilimdalı, Ankara
6Uuusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı, Solunum Yolu Patojenleri, Ankara
7Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada atipik pnömoni tanısı alan 50 hastada kültür, üriner antijen testi ve moleküler yöntemler kullanarak Legionella türlerinin araştırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Solunum yolu örneklerinden Legionella türlerinin izolasyonu için seçici olmayan BCYE-α (Oxoid, İngiltere) ve seçici BMPA (Oxoid, İngiltere) besiyerleri kullanılmıştır. İdrar örneklerinde L. pneumophila serogrup 1’e özgü bakteriyel antijenin varlığı Alere BinaxNOW Legionella Üriner Antijen Kart (Abbott, ABD) testi ile araştırılmıştır.Tüm solunum yolu örnekleri Duplicα RealTime Legionella pneumophila 23S rRNA spesifik bölgesini saptayan (Euroclone Diagnostica, İtalya) ticari kit ve iki laboratuvar yapımı PCR yöntemi ile test edilmiştir. Laboratuvar yapımı jel elektroforez PCR testinde Legionella spp. için 16S ribozomal RNA gen kısmi dizilerinden tasarlanan Leg primerleri ve L. pneumophila için Lmip (macrophage infectivity potentiator) genini hedefleyen primerler kullanılmıştır. Laboratuvar yapımı Real-time PCR testinde ise, 16S ribozomal RNA geni tarafından kodlanan Legionella spp. DNA bölgesini, L. pneumophila mip genini ve L. pneumophila serogrup 1’in lipopolisakkarit (lps) biyosentez genini hedefleyen primerler kullanılmıştır.
BULGULAR: Solunum yolu örneklerinden yedisinde ticari Real-time PCR testi ile L. pneumophila 23S rRNA genine spesifik bölge saptanmıştır. Bu örneklerden beşi Laboratuvar yapımı jel elektroforez tabanlı PCR ve laboratuvar yapımı Real-time PCR testleri ile Legionella spp. olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte, L. pneumophila serogrup 1 için üriner antijen testi tüm örneklerde negatif bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak; üç farklı moleküler yöntemle saptanan PCR pozitiflikleri, atipik pnömoni hastalarında L. pneumophila serogroup 1 dışındaki Legionella türlerinin de araştırılması gerektiğini düşündürmektedir. Çalışmamız özellikle L. pneumophila serogroup 1’e spesifik üriner antijen test negatifliği saptanan ancak klinik olarak Legionella pnömonisi olduğu düşünülen hastalardan alınan klinik örneklerin PCR yöntemi ile de araştırılmasının önemli olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Legionella, L. pneumophila, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR), üriner antijen, atipik pnömoni

Investigation of Legionella pneumophila and other Legionella species in atypical pneumonia patients

Kerim PARLAK1, Ayşegül GÖZALAN2, Sibel AYDOĞAN3, Adem KOYUNCU4, Hatice Canan HASANOĞLU5, Selin NAR ÖTGÜN6, Ziya Cibali AÇIKGÖZ7
1Department Of Medical Microbiology, Şanlıurfa Training And Research Hospital
2. Department Of Medical Microbiology, Faculty Of Medicine,alanya Alaaddin Keykubat University,
3Department Of Medical Microbiology, Ankara City Hospital
4. Department Of Occupational Diseases, Atatürk Chest Disease And Chest Surgery Research And Training Hospital
5Department Of Chest Diseases, Faculty Of Medicine, Ankara Yildirim Beyazit University
6Public Health General Directorate Of National Reference Laboratory For Respiratory Pathogens,
7Department Of Medical Microbiology, Faculty Of Medicine, Ankara Yıldırım Beyazıt

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate Legionella species in 50 patients with atypical pneumonia, using culture, urinary antigen test and molecular techniques.
METHODS: Non-selective BCYE-α media (Oxoid, England) and selective BMPA media (Oxoid, England) were used to isolate Legionella spp. from respiratory tract samples. The urinary samples of the patients were tested with the Alere BinaxNOW Legionella Urinary Antigen Card (Abbott, US) test to identify the presence of L. pneumophila serogroup 1 specific bacterial antigen. All respiratory tractsamples were tested with a commercial Duplicα RealTime Legionella pneumophila 23S rRNA specific region detection kit (Euroclone Diagnostica, Italy) and two home-made PCR methods. Home-made gel electrophoresis PCR tests were performed using Leg primers designed from 16S ribosomal RNA gene partial sequences for Legionella spp and primers targeting the Lmip (macrophage infectivity potentiator) gene for L. pneumophila. In the home-made real-time PCR test, primers targeting the lipopolysaccharide (lps) biosynthesis gene of L. pneumophila serogroup-1, the L. pneumophila mip gene, and the Legionella spp DNA region encoded by the 16S ribosomal RNA gene were used.
RESULTS: The commercial Real-time PCR assay identifed the sequence of L. pneumophila 23S rRNA gene specific region in seven respiratory tract samples. Five samples were detected as Legionella spp. in home-made gel electrophoresis-based PCR and home-made Real-time PCR assay. Hovewer, all samples tested negative in the urinary antigen card test for L. pneumophila serogroup 1.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We conclude that the PCR positivities with three different molecular methods indicate that Legionella species other than L. pneumophila serogroup 1 should be investigated in the patients with atypical pneumonia using molecular methods. Also, our study demonstrates the significance of PCR methods in the investigation of Legionella species in clinical samples taken from patients with negative test results for L. pneumophila serogroup 1 specific urinary antigen test, but who are clinically considered to have Legionella pneumoniae.

Keywords: Legionella, L. pneumophila, Polymerase Chain Reaction (PCR), urine antigen, atypical pneumonia

Kerim PARLAK, Ayşegül GÖZALAN, Sibel AYDOĞAN, Adem KOYUNCU, Hatice Canan HASANOĞLU, Selin NAR ÖTGÜN, Ziya Cibali AÇIKGÖZ. Investigation of Legionella pneumophila and other Legionella species in atypical pneumonia patients. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 588-597

Sorumlu Yazar: Kerim PARLAK, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w