ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Rusya Federasyonu’nda opisthorchiasis: Acil bir halk sağlığı sorunu [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(2): 237-244 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2023.45787

Rusya Federasyonu’nda opisthorchiasis: Acil bir halk sağlığı sorunu

Oksana BIBIK1, Mahmoud ABDELHAMID2, Shimaa SAMEEH3
1Biyoloji ve Parazitoloji Anabilim Dalı, Kemerovo Devlet Tıp Üniversitesi, Kemerovo, 650029, Rusya
2Aswan Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Aswan, 81528, Mısır
33Assiut Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Bölümü, Assiut, 71515, Mısır

Bu derlemede, Rusya Federasyonu’ndaki sağlık hizmetlerinde opisthorchiasis’in rolü ortaya konulmuş ve opisthorchiasis’in etkeni olan Opisthorchis helmintlerine karşı ilaçların etkinliğini belirlemede histolojik ve histokimyasal yöntemlerin uygunluğu değerlendirilmiştir. Bu Opisthorchiasis çalışmasında, patojeninin yayılması ve halk sağlığı için önemi hakkındaki bilimsel makalelerin analizi yapılmıştır. 2018 yılında, Rusya Federasyonu’nda 19 binden fazla opisthorchiasis vakası kaydedilmiştir (nüfusun 100 binde 12.99’u), bu da nüfusta kayıtlı tüm biyohelmintiyazların %79,5’ini oluşturmaktadır. Opisthorchiasis hastalığı uzun bir seyir ile karakterizedir, sık alevlenmelerle ilerler. En ciddi komplikasyon karaciğer, safra kanalları ve pankreas kanseridir. Birçok yazarın çalışmaları, Opisthorchiidae ailesinin temsilcilerinin istilasının endemik odakları olan ülkelerde opisthorchiasis insidansı ile kolanjiokarsinomun yüksek insidansını ve bağlantısını ortaya koymaktadır. Uzun süreli opisthorchiasis istilası, antelmintik tedavinin etkinliğini azaltır ve hastalığın tekrarlayan formlarının ortaya çıkmasına neden olur. Opisthorchis viverrini, 2009 yılında Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından birinci grup biyolojik kanserojen olarak resmen kabul edilmiştir. Opisthorchis felineus Linnaeus 1758’in (Platyhelminthes, Cestodes, Opisthorchiidae) kanserojen rolü iyi anlaşılmamıştır. Ancak O. viverrini ve O. felineus’un yaşam döngüleri, morfolojisi, insan vücudundaki lokalizasyonu benzerdir. Opisthorchocidal etkisi olan ilaçlar listesinde, bitkisel ürünlere özel dikkat ve ilgi gösterilmektedir. Histolojik ve histokimyasal araştırma yöntemleri, Ecorsol, Erlim ve Artemisin gibi bitkisel preparatların Opisthorchis felineus’a karşı etkinliğini doğrulamıştır.

Anahtar Kelimeler: Opisthorchiidae, opisthorchiasis, bitkisel preparatlar, kolanjiokarsinom, zoonoz, insan sağlığı, Rusya

Opisthorchiasis in the Russian Federation: An urgent public health problem

Oksana BIBIK1, Mahmoud ABDELHAMID2, Shimaa SAMEEH3
1Department of Biology and Parasitology, Kemerovo State Medical University, Kemerovo, 650029, Russia
2Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Aswan University, Aswan, 81528, Egypt
3Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Assiut University, Assiut, 71515, Egypt

This review is to establish the role of opisthorchiasis in health care in the Russian Federation and assess the relevance of histological and histochemical methods in determining the effectiveness of drugs against genus Opisthorchis helminthes – causative agents of opisthorchiasis. The analysis of literature sources, and scientific articles on the study of opisthorchiasis, the spread of its pathogen and its significance for public health have been carried out. In 2018, more than 19 thousand cases of opisthorchiasis were registered in the Russian Federation (an indicator of 12.99 per 100 thousand of the population), which made up 79.5 % of all registered biohelminthiasis in the population. The disease of opisthorchiasis is characterized by a long course, proceeds with frequent exacerbations. The most serious complication is the cancer of the liver, bile ducts, and pancreas. The works of many authors reveal the connection and high incidence of cholangiocarcinoma with the incidence of opisthorchiasis in countries with endemic foci of invasion of representatives of the Opisthorchiidae family. Long-term opisthorchiasis invasion reduces the effectiveness of anthelmintic therapy and leads to the appearance of recurrent forms of the disease. Opisthorchis viverrini was officially recognized as a group one biological carcinogen by the International Agency for Research on Cancer in 2009. The carcinogenic role of Opisthorchis felineus Linnaeus 1758 (Platyhelminthes, Cestodes, Opisthorchiidae) is not well understood. However, the life cycles, morphology, localization in the human body of O. viverrini and O. felineus are similar. In the list of studied drugs with opisthorchocidal action, special attention, and interest are paid to herbal products. Histological and histochemical methods of research confirmed the effectiveness of such herbal preparations as Ecorsol, Erlim and Artemisin against Opisthorchis felineus.

Keywords: Opisthorchiidae, opisthorchiasis, herbal preparations, cholangiocarcinoma, zoonosis, human health, Russia

Oksana BIBIK, Mahmoud ABDELHAMID, Shimaa SAMEEH. Opisthorchiasis in the Russian Federation: An urgent public health problem. Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(2): 237-244

Sorumlu Yazar: Mahmoud ABDELHAMID, Egypt
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w