ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Tüberküloz tanısında LED floresan mikroskopi performansının değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 622-631 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.46244

Tüberküloz tanısında LED floresan mikroskopi performansının değerlendirilmesi

Gizem ERDAL1, Süheyla SÜRÜCÜOĞLU2, Nuri ÖZKÜTÜK2
1Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Manisa
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı akciğer tüberkülozu kuşkusu olan hastaların solunum yolu örneklerinin mikroskobik incelemesinde LED floresan mikroskopi (LED FM) ile Ehrlich Ziehl Neelsen (EZN) boyama yöntemini karşılaştırmak ve LED FM’nin performansını araştırmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmada Şubat 2018-Aralık 2019 döneminde akciğer tüberkülozu ön tanılı hastalardan alınan solunum yolu örnekleri incelenmiştir. NALC-NaOH yöntemi ile işlenen örneklerden iki adet yayma preparat hazırlanmış ve preparatlar iki okuyucu tarafından kör olarak hem EZN hem de LED FM ile incelenmiştir. Performans değerlendirmesinde kültür sonuçları referans alınmıştır.
BULGULAR: Araştırmada 1499 solunum yolu örneği değerlendirilmiştir. Örneklerin 134’ünün (%8.9) kültüründe mikobakteri üremiştir. LED FM’nin duyarlılığı %64.2 (%95 güven aralığında %61.8-%64.4), özgüllüğü %96 (%95 güven aralığında %95,7-%96.3), pozitif prediktif değeri %61.4 ve negatif prediktif değeri %96.5 bulunmuştur. EZN yönteminin duyarlılığı ise %51.5 (%95 güven aralığında %49-%54), özgüllüğü %99.9 (%95 güven aralığında %99.7-%99.9), pozitif prediktif değeri %97.2 ve negatif prediktif değeri %95.4’tür. Ancak LED FM’de yayma şüpheli, kültür negatif (54/1365) sonuçlar EZN’den (0/1365) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0.00). Bunun nedeninin okuyucuların deneyim eksikliğine bağlı olduğu düşünülmüştür. LED FM inceleme süresi %69 zaman tasarrufu sağlanmıştır. Okuyucular arasındaki uyum iyi derecede bulunmuş (Kappa değeri 0.71) ve okuyuculara uygulanan değerlendirme formu sonucu rutin incelemede LED FM tercih edilebileceği belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: LED FM’nin duyarlılığı EZN’den %12.7 daha yüksek bulunmuştur. Ancak yanlış pozitif sonuç oranının yüksek olması nedeni ile LED FM’nin okuyuculara gerekli eğitim verildikten sonra kullanıma girmesi gereklidir. LED FM’nin ülkemizde büyük ölçekli laboratuvarlarda kullanılmasının maliyet etkin olacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, tanı, LED floresan mikroskopi, florokrom boyama, karbol fuksin boyama, kültür

Evaluation of the performance of LED fluorescent microscopy in diagnosis of tuberculosis

Gizem ERDAL1, Süheyla SÜRÜCÜOĞLU2, Nuri ÖZKÜTÜK2
1Manisa Mental Health and Diseases Hospital Microbiology Laboratory, Manisa, Turkey
2Department Of Medical Microbiology, Manisa Celal Bayar University Faculty Of Medicine, Manisa, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the study is to compare of the results of LED fluorescent microscopy (LED FM) and Ehrlich Ziehl Neelsen (EZN) staining in the examination of the respiratory specimens and to evaluate the performance of LED fluorescent microscopy with culture.
METHODS: In the study, the respiratory specimens obtained from patients prediagnosed with pulmonary tuberculosis were examined in the Tuberculosis Laboratory of Manisa Celal Bayar University Hafsa Sultan Hospital between February 2018 and November 2019. Two smears from each specimen processed with NALC-NaOH method were prepared and they were evaluated both EZN and LED FM by blind readers. The results of culture were used as reference for determination of the performance of LED FM.

RESULTS: In the study 1499 respiratory specimens were evaluated with LED FM. Mycobacteria were grown in the culture of 134 specimens (8.9%). The sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value of LED FM were found as 64.2% (95% GI, 61.8%-64.4%), 96% (95%GI, 95.7%-96.3%), 61.4% and 96.5%, respectively. The sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of EZN were also found as 51.5% (95% GI, 49%-54%), 99.9% (95% GI, 99.7%-99.9%), 97.2% and 95.4%, respectively. However, smear scarce-culture negative results (54/1365) with LED FM were obtained significantly higher than the results with EZN (0/1365, p=0.000). The reason of this was thought to be due to the lack of the experience of the readers. The reading time of LED FM was 69% time saving. The consistency between the readers was found to be good (Kappa value=0.71) and it was determined that LED FM could be preferred in routine examination as a result of the survey conducted to the readers.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The sensitivity of LED FM was found 12.7% higher than the sensitivity of EZN. However, because of the high rate of false positive results, the introduction of LED-FM should be accompanied by appropriate training of the readers. It is also thought that the use of LED FM will be cost-effective in large-scale laboratories in our country.

Keywords: Tuberculosis, diagnosis, LED fluorescence microscopy, fluorochrome staining, carbol fuchsin staining, culture

Gizem ERDAL, Süheyla SÜRÜCÜOĞLU, Nuri ÖZKÜTÜK. Evaluation of the performance of LED fluorescent microscopy in diagnosis of tuberculosis. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 622-631

Sorumlu Yazar: Gizem ERDAL, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w