ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Karbapenemlere Dirençli Non-Fermenter Gram Negatif Basillerde Antibiyotik Direnci ve Metallo-Beta-Laktamaz Pozitifliği [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2016; 73(1): 9-14 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2016.55706  

Karbapenemlere Dirençli Non-Fermenter Gram Negatif Basillerde Antibiyotik Direnci ve Metallo-Beta-Laktamaz Pozitifliği

Mustafa Güzel1, Yasemin Genç2, Altan Aksoy2, Penka Moncheva1, Petya Hristova1
1Sofya “st. Kliment Ohridski” Üniversitesi Biyoloji Fakültesi, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Sofia
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Gram-negatif bakterilerde görülen antibiyotik direnci tüm dünyada giderek artan bir sorundur ve hem hastane içi hem de toplum kökenli enfeksiyonlarda hekimleri zorlayan bir konudur. Metallo-beta-laktamaz (MBL) üreten bakteriler ile oluşan enfeksiyonlar özellikle endişe vericidir; çünkü bu bakterilerdeki direnç genleri bir sınıf antibiyotiğin tümünü etkisiz kılabilirler. Ayrıca, MBL üreten bakteriler arasında çoklu ilaç dirençli suşların oranı da yüksek olmaktadır. Çoklu ilaç direnci non-fermenter Gram negatif basiller (NFGNB) arasında giderek artış göstermektedir. Bu çalışmada hasta örneklerinden izole edilen karbapenem dirençli NFGNB’de diğer antibiyotiklere direnç oranlarının ve E-test yöntemi ile MBL üretiminin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına Ocak 2014 ve Mart 2015 yılları arasında gönderilen yatan hasta örneklerinden izole edilen karbapenem dirençli NFGNB çalışmaya dahil edildi. İmipenem ve/veya meropenem dirençli suşlar karbapenem dirençli olarak kabul edildi. Fenotipik olarak MBL tayini için meropenem/meropenem+EDTA E-test stripleri kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 110 karbapenem dirençli NFGNB suş dahil edildi. Bunların %44,5’i Acinetobacter baumannii, %36,4’ü Pseudomonas aeruginosa idi. NFGNB suşlarının en fazla izole edildiği örnek trakeal aspirat (%37,9) olup bunu %22,3 ile kan, %17,5 ile yara ve %13,6 ile idrar örneği izledi. Karbapenem dirençli tüm NFGNB suşları göz önüne alındığında, en yüksek direnç oranları sırasıyla ampisilin-sulbaktam (%95,5), siprofloksasin (%87,8) ve sefepim (%83,3) için gözlendi. MBL pozitifliği 110 suştan yalnızca 1’inde (%0,9) saptandı. Bu suş idrar örneğinden izole edilen bir A. baumannii idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Giderek artan ve tedavisi güç ve maliyetli olan dirençli NFGNB enfeksiyonlarının kontrolünde klinik izolatların uygun antibiyogramı ve rutin MBL taraması ile enzim üreten suşların saptanması, sürveyansı ve akılcı antibiyotik kullanımı esastır.

Anahtar Kelimeler: Gram negatif basiller, metallo-beta-laktamaz, karbapenem


Antibiotic Resistance and Metallo-Beta-Lactamase Positivity in Carbapenem-Resistant Non-Fermentative Gram-Negative Bacilli

Mustafa Güzel1, Yasemin Genç2, Altan Aksoy2, Penka Moncheva1, Petya Hristova1
1Department Of Mikrobiology. Univercity Of Sofia “st. Kliment Ohridski” Faculy Of Biology. Sofia - Bulgarıa
2Ankara Numune Research And Education Hospital, Medical Mikrobiology. Ankara – Turkey

INTRODUCTION: Antibiotic resistance in Gram-negative bacteria is an increasing problem worldwide and a challenging issue for the physicians in both nosocomial and community-acquired infections. Infections caused by metallo-beta-lactamase (MBL)-producing bacteria are particularly threatening as the resistance genes of these bacteria may render an entire antibiotic class ineffective. Moreover, the rates of multidrug-resistant strains are higher among MBL-producing bacteria. Multidrug resistance has been gradually increasing among non-fermentative Gram-negative bacilli (NFGNB). The present study aimed to investigate resistance rates of carbapenem-resistant NFGNB isolated from patients’ specimens to other antibiotics and to evaluate MBL production by E-test method.
METHODS: Carbapenem-resistant NFGNB, which were isolated from the inpatients’ specimens sent from January 2014 through March 2015 to Ankara Numune Training and Research Hospital Medical Microbiology Laboratory, were included. Imipenem- and/or meropenem-resistant strains were considered as carbapenem-resistant. Meropenem/meropenem+EDTA E-test strips were used for phenotypic MBL detection.
RESULTS: The study included 110 carbapenem-resistant NFGNB strains. Of these strains, 44.5% were Acinetobacter baumannii and 36.4% were Pseudomonas aeruginosa. The NFGNB strains were mostly isolated from tracheal aspirate (37.9%), followed by blood (22.3%), wound (17.5%), and urine (13.6%) specimens. When all carbapenem-resistant NFGNB strains were considered, the highest rate of resistance was ampicillin-sulbactam (95.5%), followed by ciprofloxacin (87.8%), and cefepime (83.3%). Of 110 strains, only 1 (0.9%) was determined to be MBL positive. This was an Acinetobacter baumannii isolated from urine sample.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Detection of enzyme-producing strains by appropriate antibiogram and routine MBL screening of clinical isolates, surveillance, and reasonable antibiotic use are essential in the control of resistant NFGNB infections, the rate of which is gradually increasing and the treatment of which is difficult and costly.

Keywords: Gram-negative bacteria, metallo-beta-lactamase carbapenems


Mustafa Güzel, Yasemin Genç, Altan Aksoy, Penka Moncheva, Petya Hristova. Antibiotic Resistance and Metallo-Beta-Lactamase Positivity in Carbapenem-Resistant Non-Fermentative Gram-Negative Bacilli. Turk Hij Den Biyol Derg. 2016; 73(1): 9-14

Sorumlu Yazar: Mustafa Güzel, Bulgaria


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (98 kere görüntülendi)
 (2034 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale