ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Transfüzyon uygulamalarında doğru endikasyon stratejileri ve hasta kan yönetimi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(3): 419-426 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2023.65475

Transfüzyon uygulamalarında doğru endikasyon stratejileri ve hasta kan yönetimi

Büşra ACET YİĞİT1, Mehtap BOLAT2, Mustafa ALTINDİŞ3
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Hemovijilans Birimi, Ankara
2Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hemovijilans Birimi, Sakarya
3Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya

Kliniklerde oldukça sık uygulanan işlemlerden biri olan kan transfüzyonu hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmakla birlikte birçok yan etkiyi ve komplikasyonu da içinde barındırmaktadır. Başta eritrosit konsantreleri olmak üzere trombosit konsantresi ve taze donmuş plazma en çok tercih edilen kan bileşenleridir. Bilinen faydalarının yanı sıra kan transfüzyonlarının yan etkiler meydana getirerek istenmeyen klinik tablolara yol açacağı unutulmamalıdır. Transfüzyon kararlarında doğru endikasyon oldukça önemli bir yere sahiptir. Ayrıca bu kararı alırken hastaya özgü faktörler (yaş, tanı, komorbidite), laboratuvar bulguları (hemoglobin değeri, trombosit sayısı, koagülasyon testleri), koagülopatinin varlığı ve bilinen fizyolojik faktörler (oksijen ihtiyacı ve hemodinamik durum) de dikkate alınmalıdır. Günümüzde transfüzyon için kan kullanım endikasyonları, hasta kan yönetimi projesi ile değişmeye başlamıştır. Hasta kan yönetimi (HKY) uygulamaları ile transfüzyondan tamamen kaçınmak mümkün değildir ancak mevcut tüketim büyük ölçüde azaltılabilecek ve maliyetler aşağı çekilebilecektir. Bu bakımdan HKY uygulamaları ile kan transfüzyonlarının yan etkileri önlenebilir ve önceden var olan ya da sonradan gelişebilecek anemi riski en aza indirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kan bileşenleri, transfüzyon endikasyonları, kan bileşenleri transfüzyonu, hasta kan yönetimi

Correct indication strategies and patient blood management in transfusion applications

Büşra ACET YİĞİT1, Mehtap BOLAT2, Mustafa ALTINDİŞ3
1Ankara University Faculty Of Medicine, Ibni Sina Hospital, Hemovigilance Unit, Ankara
2Sakarya Training And Research Hospital, Hemovigilance Unit, Sakarya
3Sakarya University, Faculty Of Medicine, Department Of Medical Microbiology, Sakarya

Blood transfusion, which is one of the most frequently performed procedures in clinics, is a life-saving treatment method, but it also contains many side effects and complications. Especially erythrocyte concentrate, thrombocyte concentrate and fresh frozen plasma are the most preferred blood components. In addition to its known benefits, it should not be forgotten that blood transfusions can cause side effects and cause undesirable clinical pictures. Correct indication is very important in transfusion decisions. In addition, patient-specific factors (age, diagnosis, comorbidity), laboratory findings (Hemoglobin value, platelet count, coagulation tests), presence of coagulopathy and known physiological factors (oxygen requirement and hemodynamic status) should also be taken into account when making this decision. Indications for use of blood for transfusion started to change with the patient blood management project. It is not possible to completely avoid transfusion with patient blood management (PBM) applications, but the current consumption can be greatly reduced and costs can be reduced side effects can be prevented and the risk of pre-existing or developing anemia can be minimized.

Keywords: Blood products, transfusion indications, blood components transfusion, patient blood management

Büşra ACET YİĞİT, Mehtap BOLAT, Mustafa ALTINDİŞ. Correct indication strategies and patient blood management in transfusion applications. Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(3): 419-426

Sorumlu Yazar: Mehtap BOLAT, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w