ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Piyojenik Karaciğer Apsesi: Olgu Sunumu. [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2017; 74(2): 155-160 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2017.67625

Piyojenik Karaciğer Apsesi: Olgu Sunumu.

Duygu Mert, Muret Ersöz Arat, Öznur Güneş, Mustafa Ertek
AY Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Giriş: Piyojenik karaciğer apsesi (PKA) nadir görülen, drenaj ve uygun antibiyotik tedavisi ile mortalitesi azalan bir hastalıktır.
Olgu: Altmış yaşında erkek hasta yaklaşık 2 ay önce sağ üst kadran da ağrı, ateş, halsizlik ve iştahsızlık nedeniyle karaciğer de kitle ön tanısı ile Genel Cerrahi Kliniği’ ne yatırılmıştır. Kontrol USG de karaciğerde yaklaşık 10 cm lezyonun apse ile uyumlu olduğu görülmüştür. Hastaya perkütan drenaj kateteri uygulanmıştır.
Hasta iki hafta Genel Cerrahi Servisi’nde yattıktan sonra genel durumunun düzelmesi üzerine taburcu edilmiştir. Evinde ateşinin olması nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Polkliniği’ne başvurmuştur.
Hasta sağ üst kadran da ağrı, ateş, halsizlik ve iştahsızlık nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Servisi’ne yatırıldı. Hastanın fizik muayenesinde batın sağ üst kadranda hassasiyet, sağ hipokondriyumda drenaj kateteri mevcuttu. Antibiyotik tedavisine başlandı. Görüntüleme tetkiklerinde karaciğerde multiloküler apse olması nedeniyle hastaya 2. perkütan kateter dreni takıldı. Klinik ve laboratuvar bulguları düzelen hasta oral tedavi ile poliklinik kontrolüne gelmek üzere taburcu edildi.
Sonuç: Bu olguda piyojenik karaciğer apselerine genel yaklaşım ve tedavi seçenekleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Piyojenik karaciğer apsesi, antibiyotik tedavisi, perkütan drenaj.

Pyogenic Liver Abscess: Case Report.

Duygu Mert, Muret Ersöz Arat, Öznur Güneş, Mustafa Ertek
AY Ankara Oncology Education and Research Hospital, Department of Infection Disease, Ankara, Turkey

SUMMARY:
Introduction: Pyogenic liver abscess (PKA) is rare diseaese, mortality decreased with drainage and appropriate antibiotic therapy.
Case: About 2 months ago sixty-year-old male patient has fever, fatigue, pain on the right upper quadrant and the patient with a preliminary diagnosis of the liver mass is admitted in General Surgery Clinic. The liver abscess was also found to be compatible with about 10 cm lesion in control ultrasonography. The patient was administered percutaneous drainage catheter.
Two weeks after. due to improvement of the overall situation, the patient was discharged on General Surgery Service. Due to the fever of patient in the house was referred to Infection Disease Policlinic.
Due to be right upper quadrant pain, fever, malaise, and anorexia, the patient was admitted to Infection Disease Clinic. The patient's physical examination, tenderness in the right upper quadrant of the abdomen, drainage catheter on the right hypochondrial was available. Antibiotic therapy was started. Due to multilocular abscess in liver in imaging., 2. percutaneous catheter drainage was inserted to the patient. Clinical and laboratory findings improved patient was discharged to the outpatient with oral therapy.
Conclusion: The general approach and treatment options in pyogenic liver abscess in this case were examined

Keywords: Pyogenic liver abscess, antibiotic therapy, percutaneous drainage

Duygu Mert, Muret Ersöz Arat, Öznur Güneş, Mustafa Ertek. Pyogenic Liver Abscess: Case Report.. Turk Hij Den Biyol Derg. 2017; 74(2): 155-160

Sorumlu Yazar: Duygu Mert, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w