ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Postnatal tiamin eksikliğinin yetişkinlik döneminde merkezi işitsel işlemlemeye etkisi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(3): 385-396 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.68466

Postnatal tiamin eksikliğinin yetişkinlik döneminde merkezi işitsel işlemlemeye etkisi

Deniz KANTAR1, Betül DANIŞMAN1, Nevreste Didem SONBAY YILMAZ2
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Ana Bilim Dalı, Antalya
2Antalya Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Gelişim döneminde tiamin eksikliği (TD) gelişmiş ülkelerde çok nadir görülen bir durumdur, ancak bazı topluluklarda kötüleşen sosyoekonomik durum nedeniyle dünya çapında daha yaygın hale gelmiştir. Tiaminin beyinde özellikle gelişim döneminde birçok metabolik ve yapısal işlevi vardır. Doğum sonrası TD, beyinde uzun süreli etkilere neden olabilir. Kronik TD işitme kaybına neden olur, ancak doğum sonrası TD' nin yetişkinlikte merkezi işitsel işlemlere etkileri yeterince araştırılmamıştır. İşitsel uyarılmış potansiyellerin şiddet bağımlılığı (İUPŞB) merkezi serotonin aktivitesinin iyi bilinen bir belirtecidir. Çift-klik (ÇK) yanıtları ise glutamaterjik/GABAerjik ileti ile ilişkidir. İşitsel süreçlerin nöronal eşdeğerini yansıtan bu yanıtların ve altta yatan osilasyonların incelenmesi TD’ye bağlı işitsel değişimler hakkında önemli bilgiler sağlayacaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada sıçanlar aşağıdaki gibi iki gruba ayrıldı; Anneleri normal diyet ile beslenen grup (C), anneleri doğum sonrası tiamin yetersiz diyetle beslenen grup (TD). Yetişkinlik döneminde üç aylık sıçanlardan İUP ve ÇK yanıtları kaydedildi ve İUP'lerin ses şiddeti bağımlılığı, bileşenleri ve spektral değişiklikler analiz edilerek ağ değişiklikleri incelendi.
BULGULAR: En şiddetli iki uyaran için N1/P2 yanıtlarının TD grubunda C grubuna karşı önemli ölçüde arttığı bulundu. Buna paralel olarak TD grubunda daha yüksek İUPŞB değeri elde edildi. TD grubunda gama yanıtlarında anlamlı düzeyde zayıflama ve C grubuna göre artan teta/alfa yanıtları gözlendi. ÇK yanıtları için, TD grubunda ikinci uyarana daha yüksek N1 yanıtı ve daha düşük baskılama oranı tespit edildi. TD grubunda ikinci uyaranlara karşı teta yanıtlarının da eşzamanlı olarak arttığı gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Postnatal TD’nin işitsel ağ dinamiklerinde gözlenen uzun vadeli etkileri olan dejeneratif değişikliklere neden olduğu saptanmıştı. Bu etkilerin serotonerjik ve glutamaterjik/GABAerjik ileti değişimiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tiamin eksikliği, İşitsel uyarılmış potansiyel şiddet bağımlılığı, çift-klik yanıtları

Effect of postnatal thiamine deficiency on central auditory processing during adulthood

Deniz KANTAR1, Betül DANIŞMAN1, Nevreste Didem SONBAY YILMAZ2
1Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Department Of Biophysics, Antalya
2Antalya Training And Research Hospital,department Of Otolaryngology, Antalya

INTRODUCTION: Thiamine deficiency (TD) during the developmental period is a very rare condition in the developed countries but it is becoming more frequent in the worldwide because of worsened socioeconomic status at some communities. Thiamine has many metabolic and structural functions in the brain especially in the developmental period. Postnatal TD may cause long-lasting affects in the brain. Chronic TD causes hearning deficit but the effects of postnatal TD to the central auditory processing during adulthood have not been investigated sufficiently. The loadness loudness dependence of auditory evoked potentials (LDAEP) provides a well established marker of the central serotonin activity. Beside, paired-click responses (PRs) are associated with glutamatergic/GABAergic transmission. İnvestigating these responses and underlying oscillations that reflect the neuronal correlate of auditory processing provides important information about auditory changes due to TD condition.
METHODS: Rats were divided in to two group as follows; Control whose dams fed with normal diet (C), thiamine deficient whose dams fed with thiamine_deficient diet during postnatal period (TD). At adulthood, we recorded AEPs and PRs and analyzed LDAEP, components and spectral changes to unrevael the network alterations.
RESULTS: The N1/P2 responses for two loadest stimulus were significantly increased in the TD group versus the C group. In parallel, higher LDAEP value was obtained in the TD group. As gamma level was significantly attenuated in the TD group, elevated theta/alpha response was observed in the TD group compared with the C group. For PRs, higher N1 response to second stimuli and lower supppression rate detected in the TD group. Concominant increament of theta responses to second stimuli was observed in the TD group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Postnatal TD causes degenerative changes with long-term implications observed in auditory network dynamics which could be partly explained by altered serotonergic and glutamatergic/GABAergic transmission.

Keywords: Thiamine deficiency, loadness dependence of auditory evoked potentials, pair-click response

Deniz KANTAR, Betül DANIŞMAN, Nevreste Didem SONBAY YILMAZ. Effect of postnatal thiamine deficiency on central auditory processing during adulthood. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(3): 385-396

Sorumlu Yazar: Deniz KANTAR, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w