ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Üçüncü basamak bir hastanede iki yıllık HIV pozitifliklerinin değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(4): 391-394 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2019.70370

Üçüncü basamak bir hastanede iki yıllık HIV pozitifliklerinin değerlendirilmesi

Pınar Şamlıoğlu, Yeşer Karaca Derici, Sevgi Yılmaz Hanci, GÜLİZ DOĞAN, ARZU BAYRAM, Neval Agus, Nisel Yılmaz, ŞÜKRAN SABA ÇOPUR, SEBAHAT Şen TAŞ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

GİRİŞ ve AMAÇ: İnsan immun yetmezlik virusu (HIV) kişiler arası bulaşabilen ve edinsel immun yetmezlik sendromu (AIDS)'e neden olabilen bir virustur. Laboratuvar tanısında ELISA yöntemi kullanılmakta ve pozitif sonuç çıkan örneklerin Western-Blot (WB) ile doğrulaması yapılmaktadır. Bu çalışmada üçüncü basamak bir hastanede iki yıllık dönemde HIV pozitiflik oranının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gelen toplam 59543 kan örneğinde makro ELISA sistemi ile (Architect-Abbott,USA) HIV antikor test edilmiştir. Test sonuçları pozitif veya sınırda bulunan hastalardan yeni kan istenmiş ve çalışma her iki kanla tekrarlanmıştır. Negatif bulunan sonuçlar ''negatif'' olarak rapor edilmiştir. Pozitif bulunan 117 örnek (%0.2) WB ile doğrulama için İzmir Hıfzısıhha Merkezi'ne gönderilmiştir.
BULGULAR: Retrospektif olarak iki yıllık dönemde incelenen 59543 kan örneğinin 117'sinin (%0.2) antiHIV testi tekrarlayan reaktif bulunmuştur. Bunların WB ile doğrulanması sonucunda 48'i (%0.08) pozitif, 5'i (%0.008) aradeğer, 64'ü (%0.1) negatif olarak bildirilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Son iki yıllık dönemde hastanemiz HIV pozitiflik oranı incelendiğinde artış görülmemiştir. Kişiler arası bulaşın engellenmesine yönelik koruyucu önlemler konusunda toplumsal eğitimlerin düzenli olarak yapılmasının hastalık yayılımının önüne geçilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: AntiHIV, ELISA, Western-Blot, AIDS

Evaluation of two-year HIV positivity in a tertiary hospital

Pınar Şamlıoğlu, Yeşer Karaca Derici, Sevgi Yılmaz Hanci, GÜLİZ DOĞAN, ARZU BAYRAM, Neval Agus, Nisel Yılmaz, ŞÜKRAN SABA ÇOPUR, SEBAHAT Şen TAŞ
Health Sciences University Izmir Tepecik Training And Research Hospital Microbiology Laboratory

INTRODUCTION: Human immunodeficiency virus (HIV) is a virus that can be transmitted interpersonally and may causes Acquired Immunedeficiency Syndrome (AIDS).ELISA method is used in laboratory diagnosis and positive results are confirmed by Western-Blot (WB).The aim of this study was to evaluate the rate of HIV positivity in a two-year period in a tertiary hospital.
METHODS: 59543 blood samples from the Microbiology Laboratory of Izmir Tepecik Education and Research Hospital were tested by macro ELISA (architect,Abbott, USA) to detect HIV antibody. The test was repeated with the new blood samples of the patients that have positive or borderline test results. Negative results reported as "negative". 117 positive samples (0.2%) were validated by WB analysis in İzmir Public Health Center.
RESULTS: 59543 blood samples were analyzed retrospectively and 117 samples (0.2%) were detected as anti-HIV test reactive. 48% (0.08 percent) positive, 5% (%0.008) Dec value 64% (%0.1) has been reported as negative by verification with WB.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is thought that the regular training on preventive measures to prevent transmission of HIV will contribute to the prevention of disease spread.

Keywords: anti HIV, ELISA, Western-Blot, AIDS.

Pınar Şamlıoğlu, Yeşer Karaca Derici, Sevgi Yılmaz Hanci, GÜLİZ DOĞAN, ARZU BAYRAM, Neval Agus, Nisel Yılmaz, ŞÜKRAN SABA ÇOPUR, SEBAHAT Şen TAŞ. Evaluation of two-year HIV positivity in a tertiary hospital. Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(4): 391-394

Sorumlu Yazar: Pınar Şamlıoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w