ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Oksitosin uygulaması vinkristin ve sisplatin kaynaklı kortikal nöron toksisitesinde DNA hasarını ve toplam oksidatif stres parametrelerini iyileştirir [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 730-739 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.70846

Oksitosin uygulaması vinkristin ve sisplatin kaynaklı kortikal nöron toksisitesinde DNA hasarını ve toplam oksidatif stres parametrelerini iyileştirir

Betül ÇİÇEK1, Ali TAGHİZADEHGHALEHJOUGHİ2, Serkan YILDIRIM3, Gizem ESER3, Mustafa GÜL4, Mecit KANTARCI5, Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU6
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı
2Bilecik Şeyh Edebali Universitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Bilecik
3Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
4Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı
5Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
6Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: İn vivo ve in vitro deneysel çalışmalarda oksitosin (OXT)’in antioksidan özelliği sayesinde vinkristin (VCR) ve sisplatinin (CP) neden olduğu periferik nöropatide umut verici terapötik potansiyele sahip olduğu bildirilmiştir. Serebral korteks duyu, algı ve hafıza gibi işlevlerden sorumlu olan beyin bölgesidir. Beynin bu bölgesinin hasar görmesi merkezi sinir sistemi işlevlerinin bozulmasına neden olabilir. Buna rağmen, kortikal nöronlarda VCR ve CP’nin neden olduğu toksisitede OXT’nin etkinliğini bildiren herhangi bir çalışmaya rastlamadık. Bu çalışmada in vitro olarak VCR ve CP’nin neden olduğu kortikal nöron toksisitesinde OXT’nin etkilerini biyokimyasal olarak TAS-TOS düzeylerini ölçerek ve immünohistokimyasal olarak 8-OHDG ekspresyonunu belirleyerek araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kortikal nöron hücrelerine VCR ve CP’ye ayrı ayrı ve farklı konsantrasyonlarda uygulanırken aynı zamanda 5 dakika boyunca OXT’ye (1 µM) maruz bırakıldıktan sonra, hücrelere ayrı ayrı ve farklı konsantrasyonlarda VCR ve CP uygulandı. Hücre canlılık testi, MTT yöntemi kullanılarak yapıldı. Antioksidan/oksidan aktiviteyi belirlemek için TAC ve TOS düzeyleri ölçüldü. 8-OHdG ekspresyonu, oksidatif DNA hasarının bir göstergesi olarak incelendi.
BULGULAR: Kortikal nöron hücrelerine VCR ve CP uygulaması doz bağımlı olarak sitotoksisiteye neden olurken nöron hücrelerine VCR ve CP maruziyetinden önce OXT uygulaması nöronal sitotoksisiteye karşı koruma sağladı. TAS seviyeleri, OXT+VCR ve OXT+CP’ye maruz kalan hücrelerde pozitif korelasyon gösterirken, TOS seviyeleri ve DNA hasarı (8-OHdG seviyeleri) negatif korelasyon gösterdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: OXT, VCR ve CP’nin kortikal nöronlarda neden olduğu toksisiteyi TAS düzeyini artırarak, TOS düzeyi ve DNA hasarını azaltarak gösterdiği saptanmıştır. Bu çalışma sonuçlarına göre OXT antikanser ajanların neden olduğu toksisitede protektif ajan olarak kullanılabileceği düşünülmüştür. Ancak, OXT’nin etki mekanizmalarını açıklığa kavuşturmak için daha ileri çalışmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Oksitosin, vinkristin, sisplatin, kortikal nöron, DNA hasarı, oksidatif stres

Oxytocin administration improves DNA damage and total oxidative stress parameters in vincristine and cisplatin-induced cortical neuron toxicity

Betül ÇİÇEK1, Ali TAGHİZADEHGHALEHJOUGHİ2, Serkan YILDIRIM3, Gizem ESER3, Mustafa GÜL4, Mecit KANTARCI5, Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU6
1Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Medicine, Department of Physiology
2Bilecik Şeyh Edebali University, Faculty of Medicine, Department of Medical Pharmacology, Bilecik
3Ataturk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pathology, Toxicology
4Ataturk University, Faculty of Medicine, Department of Physiology
5Ataturk University, Faculty of Medicine, Department of Radiology
6Ataturk University, Faculty of Medicine, Department of Medical Pharmacology

INTRODUCTION: Oxytocin (OXT) has been reported to have promising therapeutic potential due to its antioxidant properties in vincristine (VCR) and cisplatin (CP) induced peripheral neuropathy in both in vivo and in vitro studies. The cerebral cortex is responsible for sense, perception, and memory. Damage to these parts of the brain can lead to impairment of central nervous system functions. However, the effectiveness of OXT in toxicity caused by vincristine and cisplatin in cortical neurons has not been reported. In this study,we aimed to investigate the effects of OXT in VCR and CP-induced cortical neuron cell culture toxicity via biochemically measuring TAS-TOS levels and immunohistochemically determining 8-OHDG expression.
METHODS: Cortical neuronal cells were exposed to different concentrations of VCR and CP, and also after the neuronal cells were exposed to OXT (1 µM) for 5 minutes, VCR and CP concentrations were applied to the cells. Cell viability was determined using the MTT method. TAC and TOS were measured for antioxidant/oxidant activity. The expression of 8-OHdG was investigated as an indicator of oxidative DNA damage.
RESULTS: Administration of OXT before CP and VCR exposure was able to protect against neuronal cytotoxicity. TAS levels increased positively correlated with in cells exposed to OXT+ VCR and OXT+ CP, while TOS levels and DNA damage (8-OHdG levels) negatively correlated.
DISCUSSION AND CONCLUSION: OXT alleviated the toxic effects of VCR and CP-induced cortical neuron toxicity by increasing the TAS levels, while decreasing TOS levels and DNA damages. According to the results of this study, OXT has the potential to be used protective agent for anticancer agents induced toxicity. However, further studies are needed to clarify mechanisms of action of OXT.

Keywords: Oxytocin, vincristine, cisplatin, cortical neuron, DNA damage, oxidative stress

Betül ÇİÇEK, Ali TAGHİZADEHGHALEHJOUGHİ, Serkan YILDIRIM, Gizem ESER, Mustafa GÜL, Mecit KANTARCI, Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU. Oxytocin administration improves DNA damage and total oxidative stress parameters in vincristine and cisplatin-induced cortical neuron toxicity. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 730-739

Sorumlu Yazar: Ali TAGHİZADEHGHALEHJOUGHİ, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w