ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ebeveynlerin HPV aşılaması hakkındaki bilgileri ve tutumları: Tanımlayıcı çalışma [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(3): 409-418 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.75725

Ebeveynlerin HPV aşılaması hakkındaki bilgileri ve tutumları: Tanımlayıcı çalışma

Serkan TURSUN1, Hüsniye YÜCEL2, Esma ALTINEL AÇOĞLU2
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türki̇ye
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Ve Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Human papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonu, cinsel yolla bulaşan en yaygın hastalıktır ve aşı ile önlenebilir. HPV enfeksiyonu için aşılama oranlarını etkileyen en önemli faktörlerin, ebeveynlerin konuyla ilgili bilgi düzeyleri ve düşünceleri ile toplam gelir düzeyleri olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, ulusal aşılama programlarında olanlar da dahil olmak üzere, ebeveynlerin aşılamaya karşı tereddütleri, Türkiye'de ve dünyada son zamanlarda giderek artmıştır. Sonuç olarak, bu çalışma ebeveynlerin HPV aşısı hakkındaki bilgi ve görüşlerini ve aşılama kararlarını etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlamıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel tanımlayıcı çalışma, Türkiye'de 2020 yılında iki araştırma hastanesinde 9-18 yaş arası kız ve erkek çocukları olan 552 ebeveyn ile gerçekleştirilmiştir. Ebeveynlerin HPV aşısı ile ilgili bilgi düzeyleri ve tutumları ile reddetme nedenleri hakkında oluşturulan anket yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan 552 ebeveynden 438'i anne ve 114'ü babadır. Ebeveynlerin yarısından fazlası (%69) HPV aşıları ile ilgili daha önce herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtmiştir. Kısa bir bilgilendirmenin ardından, ebeveynlere ayrı ayrı kızlarına ve oğullarına HPV aşısı yaptırma konusundaki düşünceleri sorulmuştur. Kız çocuğu olan ebeveynlerin çoğunluğu (%76,7; 532) ve erkek çocuğu olan 508 ebeveynin %74,6'sı aşılama için pozitif tutum sergilemiştir. Aşıların maliyeti ve gerekli doz miktarı konusunda bilgilendirildikten sonra, ebeveynlerin %11,2'si (n=62) aşı devlet tarafından ücretsiz sağlansa bile çocuklarına aşı yaptırmayacağını belirtmiştir. Böyle bir yaklaşımın ana nedeni olarak ebeveynlerin aşılar hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları gösterilebilir [%59,6 (n=37)].
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmaya katılan ebeveynlerin çoğunun HPV aşıları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, ücretli aşılamanın, ebeveynlerin aşı kabul oranlarını önemli ölçüde etkilediği sonucuna varılmıştır. Sağlık çalışanlarının, aileleri aşılama konusunda bilinçlendirme ve ebeveynler arasında aşı kabul oranlarını artırma konusunda büyük sorumlulukları olduğu aşikardır.

Anahtar Kelimeler: Human papilloma virüsü, HPV aşıları, ebeveyn bilgisi

Parent’s attitude and knowledge on HPV vaccination: A descriptive study

Serkan TURSUN1, Hüsniye YÜCEL2, Esma ALTINEL AÇOĞLU2
1Kırıkkale University, School Of Medicine, Pediatrics Department, Kırıkkale, Turkey
2Dr. Sami Ulus Maternity And Children

INTRODUCTION: Human papillomavirus (HPV) infection is the most common sexually transmitted disease and can be prevented by vaccination. The most important factors affecting the vaccination rates may be parents’ knowledge levels and opinions on the issue and their total income levels. Moreover, parental hesitancy against vaccination, including even those in the national vaccination programs, has recently gradually increased in Turkey and worldwide. Ultimately, in this study, it was aimed to determine parents’ knowledge and opinions on the HPV vaccination and the factors affecting their vaccination decisions.
METHODS: This cross-sectional descriptive study was conducted with 552 parents of 9-18-year-old daughters and sons at two research hospitals in 2020 in Turkey. Face-to-face interviews were carried out to collect data on the parental knowledge levels and attitudes regarding HPV vaccination, as well as reasons for refusal.
RESULTS: Of the 552 parents, 438 were mothers and 114 were fathers. More than half of the parents (69%) stated that they had not heard of HPV vaccines. After a short briefing, the parents were separately asked about their thoughts on having their daughters and sons vaccinated with HPV. The majority of the parents with daughters (76.7%; among 532) and 74.6% of 508 parents with sons were positive for vaccination. After informed of the cost of vaccines and the required number of doses, 11.2% of the parents (n=62) stated that they would not have their children vaccinated even if the vaccine was provided by the state for free. The main reason for such an approach may be since they did not have enough information about vaccines [59.6% (n = 37)].
DISCUSSION AND CONCLUSION: Most of the parents did not have enough information about HPV vaccines. The parental vaccine acceptance rates were significantly affected by the paid vaccination. Healthcare professionals have a great responsibility for enlightening families on raising vaccination awareness and increasing vaccine acceptance rates among parents.

Keywords: Human Papillomavirus, HPV vaccines, parental knowledge

Serkan TURSUN, Hüsniye YÜCEL, Esma ALTINEL AÇOĞLU. Parent’s attitude and knowledge on HPV vaccination: A descriptive study. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(3): 409-418

Sorumlu Yazar: Serkan TURSUN, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w