ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Konya İli Hasanköy Sağlık Ocağı Bölgesindeki İlköğretim Okulu 1. Sınıf Öğrencilerinin Genel Sağlık Düzeyi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2003; 60(3): 87-94

Konya İli Hasanköy Sağlık Ocağı Bölgesindeki İlköğretim Okulu 1. Sınıf Öğrencilerinin Genel Sağlık Düzeyi

Selma Çivi, İbrahim Koruk
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Konya

AMAÇ: Bu tanımlayıcı ve kesitsel araştırma 7-14 Haziran 2002 tarihleri arasında Konya Hasanköy Sağlık Ocağı bölgesindeki 680 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Bu çalışmada ilköğretim 1. sınıf öğrencilerindeki önemli sağlık sorunları ve bunların okul başarısına olan etkisinin saptanması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Araştırma bölgedeki ikisi köy, sekizi şehir ilkokulu olmak üzere toplam on ilköğretim okulunda yapılmıştır. Anket formları uygulandıktan sonra intörn doktorlar tarafından öğrencilerin muayeneleri yapılmıştır. Öğrencilerin okul başarıları ve davranış problemleri hakkındaki bilgiler öğretmenlerinden alınmıştır. Alınan kapiller kanlar okulda santrifüj edilerek elde edilen hematokrit değerleri Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği anemi kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Görme keskinliğini tespit etmek için Snellen eşelinden yararlanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan öğrencilerin %48.4’ü (329) kız, %51.6’sı (351) erkektir. Öğrencilerin %67.4’ü (458) yedi yaşında, %31.3’ü (213) yedi yaşın üstünde, %1.3’ü (9) yedi yaşın altındadır. Öğrencilerde en sık saptanan ilk üç patoloji sırası ile %65.7 diş çürükleri, %17.4 görme keskinliğinde azalma, %17.4 ruhsal sorunlar olarak saptanmıştır. Diğer sağlık problemlerinin sıklığı ise aşağıdaki gibi saptanmıştır: Şaşılık %2.5, işitme azlığı %1.0, kalpte üfürüm %1.9, ortopedik problemler %1.7, inmemiş testis %2.6, inguinal herni %2.6, hipospadias %0.9, anemi %2.6. Ortalama hematokrit değeri 38.58 ± 2.84 olarak saptanmıştır. Aneminin köy okulunda okuyan öğrencilerde kent okullarında okuyan öğrencilerden daha fazla olduğu saptanmıştır (p<0.05). Pika %1.5 ve anal kaşıntı sıklığı %12.1 olarak saptanmıştır.
SONUÇ: Ruhsal problemleri olan öğrencilerin okul başarısının düştüğü saptanmıştır (p<0.05).

Anahtar Kelimeler: Tarama, okul çocuğu, anemi


The General Health Situation Of Students At The Fırst Class Of Primary School In Hasankoy As An Health District Area In Konya

Selma Çivi, İbrahim Koruk
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Konya

OBJECTIVE: This descriptive and cross-sectional study was performed between 7-14 june 2002, by screening 680 students in Hasanköy Health District in Konya. The aim of the study was to evaluate important health problems among students at the first class of primary schools and their impact on education.
METHODS: Two village and eigth city schools located in the field of the Health service district were involved to the study. A questionary was applied to the school children. The behavioral problems and their school succeses were asked to their teachers. Anemia was detected by measuring the hematocrite values and compared with WHO criteria.Snellen test was used to evaluate the visual loss.
RESULTS: 48.4% of the students were (329) female, 51.6% of the students were (351)
male. 67.4% of the students (458) were seven years old, 31.3% of them (213) were above and 1.3% (9) were below. According to our results the most frequent problems among primary school children were 65.7% dental diseases, 17.4% visual loss and 17.4% behavioural difficulties. Prevalence of the other health problems were
as following strabismus 2.5%, defective hearing 1.0%, heart murmurs 1.9%, physically handicapped children 1.7%, cryptorchidism 2.6%, inguinal hernia 2.6%, hypospadias 0.9%, anemia %2.6. Mean hematocrit level was 35.58 ± 2.84. The prevelance of anemia was higher among the village students than city students (p<0.05).
CONCLUSION: School succeses of the students, who have behavioral difficulties, was lower than the others (p<0.05). Prevalance of pica was 1.5% and anal pruritus was 12.1%.

Keywords: School health, anemia, school success


Selma Çivi, İbrahim Koruk. The General Health Situation Of Students At The Fırst Class Of Primary School In Hasankoy As An Health District Area In Konya. Turk Hij Den Biyol Derg. 2003; 60(3): 87-94

Sorumlu Yazar: Selma Çivi, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2640 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale