ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV seropozitifliği [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 666-673 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.89804

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV seropozitifliği

Osman ÖZÜDOĞRU1, Ömer ACER2
1Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 56100, Siirt
2Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 56100, Siirt

GİRİŞ ve AMAÇ: Hepatit B ve C dahil viral hepatit enfeksiyonları ve HIV, dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada 2019 ile 2021 tarihleri arasında hastanemize başvuran hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV seropozitifliğinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 2019 ile 2021 tarihleri arasında hastanemize başvuran hastalarda HBsAg, Anti-HBs total, Anti-HCV ve anti-HIV frekansı retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Toplam 52420 hastada HBsAg pozitifliği %3,3 olarak belirlendi. Erkeklerde HBsAg pozitiflik oranı %4,2 (%95GA: 3,9-4,3), kadılarda ie %2,67 (%95GA: 2,56-2,78) olarak bulundu. HBsAg pozitifliği ile cinsiyet ve yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,001). Hastaların %54,9’unun (%95GA: 44,6-45,6) Anti-HBs düzeyi bağışıklık için yeterli bulundu (Anti-HBs > 10 mIU/ml). Erkeklerde bu oran %61,04 (%95GA: 60,5-61,5) iken kadınlarda %50,37 (%95GA: 50-50,7) olarak bulunmuştur. Anti-HBs pozitifliği ile cinsiyet ve yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,001). Genel Anti-HCV pozitifliği %0,1 (%95GA: 0,09-1,01) olarak bulundu. Anti-HCV pozitifliği için yaş grupları arasında anlamlı ilişki varken (p<0,001), cinsiyete göre ilişki anlamlı değildi (p: 0,934). Anti HIV pozitifliği ile yaş (p: 0,307) ve cinsiyet (p: 0,999) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Anti-HIV pozitifliği ‰0,24 (%95GA: 0,01-1,05) olarak tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak viral hepatit dünya çapında ve şehrimiz için önemli bir sağlık sorunudur. Aşılama, enfeksiyon kontrol programları ve halk eğitimi yeni enfeksiyon riskini azaltabilir. İlimizde anti-HIV pozitifliği çok düşük bulundu.

Anahtar Kelimeler: Hepatit, Anti-HBs, Anti-HCV, Anti-HIV, Seropozitiflik

Seropositivity of HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV and Anti-HIV in patients admitted to Siirt Training and Research Hospital

Osman ÖZÜDOĞRU1, Ömer ACER2
1Department of Internal Medicine, Siirt University, Medical Faculty, 56100, Siirt, Turkey
2Department of Medical Microbiology, Siirt University, Medical Faculty, 56100, Siirt, Turkey

INTRODUCTION: Viral hepatitis infections, including hepatitis B and C, and HIV represent an important public health problem worldwide. In this study, we aimed to investigate the seropositivity of HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV, and Anti-HIV in patients who applied to our hospital between 2019 and 2021.
METHODS: In this study, the frequency of HBsAg, Anti-HBs, total Anti-HCV and anti-HIV in patients admitted to our hospital between January-2019-January 2021 was evaluated retrospectively.
RESULTS: HBsAg positivity was determined as 3.28% in a total of 52420 patients. HBsAg positivity was found to be 4.12% (95%CI: 3.9-4.3) in males, whereas 2.67% (95%CI 2.56-2.78) in females. There was a statistically significant relationship between HBsAg positivity and gender and age (p<0.001). Anti-HBs level of 54.9% of the patients (95%CI: 44.6-45.6) was found to be sufficient for immunity (Anti-HBs > 10 mIU / ml). While this rate was found to be 61.04% (95%CI: 60.5-61.5) in males, it was found to be 50.37% (95%CI: 50-50.7) in females. A significant relationship was found between Anti-HBs positivity and gender and age (p<0.001). General Anti-HCV positivity was found as 0.11% (95%CI: 0.09-1.01). There was significant relationship between age groups for anti-HCV positivity (p<0.001), whereas the relationship for gender was not significant (p: 0.934). There was no statistically significant relationship between anti-HIV positivity and age (p: 0.307) and gender (p: 0.999). Anti-HIV positivity was determined as 0.3‰ (95%CI: 0.01-1.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, viral hepatitis is an important health problem around the world and for our city. Vaccination, infection control programs, and public education can reduce the risk of new infections. Anti-HIV positivity was found to be very low in our city.

Keywords: Hepatitis, Anti-HBs, Anti-HCV, Anti-HIV, seropositivity

Osman ÖZÜDOĞRU, Ömer ACER. Seropositivity of HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV and Anti-HIV in patients admitted to Siirt Training and Research Hospital. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 666-673

Sorumlu Yazar: Ömer ACER, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w