ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 72 (2)
Cilt: 72  Sayı: 2 - 2015
ARAŞTIRMA
1.
Akut bruselloz tanısında polimeraz Zincir Reaksiyonu yöntemininin kullanımı
Diagnosis of acute brucellosis by polymerase chain reaction technique
Sabahat Çeken, Sedat Kaygusuz, Dilek Kılıç, Canan Ağalar
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.60437  Sayfalar 91 - 98

TÜM DERGİ
2.
THDBD 2015-2 Cilt 72 Tüm Dergi
TBHEB 2015-2 Vol 72 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.71224  Sayfalar 91 - 174
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Staphylococcus aureus suşlarında koagulaz testi için uygun sıcaklığın araştırılması
Investigation of optimum temperature for coagulase test in Stahylococcus aureus strains
Birgül Kaçmaz, Serdar Gül, Doğan Barış Öztürk, Emine Ecemiş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.22438  Sayfalar 99 - 102

4.
Anti-dsDNA antikorlarının saptanmasında üç ELISA yönteminin CLIF testiyle karşılaştırılması
Comparison of three ELISA methods with CLIF test for detection of Anti-dsDNA antibody
Feyza Çetin, Alparslan Toyran, Özlem Aytaç, Feride Alaca Coşkun, İpek Mumcuoğlu, Feyza Alp, Altan Aksoy
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.88393  Sayfalar 103 - 108

5.
Çocuk Acil Servisinde kene tutunması: asemptomatik olgularda laboratuvar gerekli mi?
Tick bite in Pediatric Emergency Department: is laboratory necessary in asymptomatic patients
Sinan Oğuz, Veli Korkmaz, Funda Kurt, Deniz Tekin, Emine Suskan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.09471  Sayfalar 109 - 114

6.
Son iki yılda Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi
Evaluation of microorganisms isolated from blood cultures and antibiotic sensitivity obtained at Kahramanmaraş Necip Fazıl City Hospital in the last two years
Esra Özkaya, Seray Tümer, Özlem Kirişci, Ahmet Çalışkan, Pınar Erdoğmuş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.49260  Sayfalar 115 - 122

7.
Çorum Bölgesi kan bağışçılarında HBsAg, anti-HCV, HIV ve VDRL seropozitiflik oranları
Seropositivity rates of HBsAg, anti-HCV, HIV and VDRL in blood donors in Corum Turkey
Ayşe Semra Güreser, Semra Özçelik, Zehra İlkay Boyacıoğlu, Leyla Özünel, Ünver Yıldız, Ayşegül Taylan Özkan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.30974  Sayfalar 123 - 130

8.
Gram negatif bakterilerde GSBL üretiminin üç farklı yöntemle araştırılması ve antibiyotik direnç oranları
Investigation of three different methods for detection of ESBL production and antibiotic resistance percentage of ESBL producing Gram negative bacteria
Mustafa Güzel, Yasemin Genç, Altan Aksoy, Penka Moncheva, Petya Hristova
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.33239  Sayfalar 131 - 138

OLGU SUNUMU
9.
Fasciola hepatica’nın endoskopik olarak çıkarılması: bir vaka
Endoscopic extraction of Fasciola hepatica: a case report
Nevzat Ünal, Yeliz Tanrıverdi Çaycı, Özgür Ecemiş, Ahmet Bektaş, Murat Hökelek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.38259  Sayfalar 139 - 142

DERLEME
10.
D vitamini metabolik sendrom bileşenlerini etkiler mi?
Does vitamin D affects components of the metabolic syndrome?
Sevil Karahan Yılmaz, Aylin Ayaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.46693  Sayfalar 143 - 154

11.
Meme kanseri mikrodizin verilerinin biyoinformatik yöntemler ile bir araya getirilmesi - Meta-analiz yaklaşımları
Combination of breast cancer microarray data by using bioinformatic methods - Meta-analysis approaches
Yasemin Öztemur, Alp Aydos, Bala Gür Dedeoğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.54254  Sayfalar 155 - 162

12.
Pet hayvanlardan insanlara bulaşan önemli bakteriyel enfeksiyonlar
Important bacterial infections transmitted to humans from pet animals
Gökçen Dinç, Mehmet Doğanay, Müjgan İzgür
doi: 10.5505/TurkHijyen.2015.81557  Sayfalar 163 - 174

LookUs & Online Makale
w