ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 73 (4)
Cilt: 73  Sayı: 4 - 2016
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2016-4 Cilt 73 Tüm Dergi
TBHEB 2016-4 Vol 73 Full Printed Journal

doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.02693  Sayfalar 302 - 418
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Kurşun maruziyetinin taranmasında saç ve idrar numunelerinin kullanılabilirliğinin araştırılması
Investigation of the hair and urine samples’ utility for screening lead poisoning
Ceylan Bal, Murat Büyükşekerci, Müjgan Ercan, Oya Torun Güngör, Engin Tutkun, Fatma Meriç Yılmaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.88896  Sayfalar 303 - 310

3.
Zararlılarla mücadele adı altında semt pazarlarında satılan biyosidal ürünlerin aktif içeriğinin incelenmesi
Investigation of the active composition of biocidal products traded in local street bazaars for pest control
Emine Can-güven, Ahmet Çil, Banu Oğuz, Deniz Tezcan, Kadir Gedik, Perihan Binnur Kurt-karakuş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.55823  Sayfalar 311 - 322

4.
Kırmızıbiberde aflatoksin oluşturmayan Aspergillus flavus izolatlarının belirlenmesi
Determining non-toxigenic Aspergillus flavus isolates on red pepper
Mehmet Koç, Bekir Bülent Arpacı, Ayhan Ak, Kerim Karataş, Peter Cotty
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.36034  Sayfalar 323 - 332

5.
Kuzey Kıbrıs’daki bir üniversite hastanesinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii ve Klebsiella pneumoniae bakterilerinin antibiyotik direnç oranları
Antibiotic resistance rates of Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii and Klebsiella pneumoniae isolated from a university-affiliated hospital in North Cyprus
Emrah Ruh, Umut Gazi, Meryem Güvenir, Kaya Süer, Nedim Çakır
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.82653  Sayfalar 333 - 344

6.
Karbapenemlere dirençli Acinetobacter baumannii izolatlarında moleküler tiplendirme ve karbapenemazların araştırılması
Molecular typing and investigation of carbapenemases in carbapenem resistant Acinetobacter baumannii isolates
Nilgün Özbey, Müşerref Tatman Otkun
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.91489  Sayfalar 345 - 354

7.
Yoğun Bakım Hastalarında Hastane Kaynaklı Pnömoni Olgularının Değerlendirilmesi ve Sık Görülen Bakteriyel Etkenlerin Antimikrobiyallere Dirençlerinin Araştırılması
Analysis of Nosocomial Pneumonia and Antimicrobial Resistance of Frequently Encountered Bacterial Isolates in Intensive Care Unit Patients
Yasemin Genç, Yakup Gürkan, İpek Mumcuoğlu, Dilek Kanyılmaz, Altan Aksoy, Neriman Aksu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.84755  Sayfalar 355 - 364

8.
Kocaeli il merkezinde bulunan hastanelerde çalışan hemşirelerin zoonotik hastalıklar hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi
The determination of knowledge level of nurses working in the hospitals in the center of Kocaeli province about the zoonotic diseases
Rüştü Taştan, Levent Altıntaş, Sibel Cevizci
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.62134  Sayfalar 365 - 378

9.
Kanatlı eti ürünlerinde toplam aerobik mezofilik mikroorganizma ve Enterobacteriaceae belirlenmesinde klasik ve hızlı yöntemlerin karşılaştırması
Comparison of conventional and rapid methods for determination of total aerobic mesophilic microorganisms and Enterobacteriaceae in poultry products
Çetin Ertuğrul, İbrahim Çakır
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.98470  Sayfalar 379 - 388

OLGU SUNUMU
10.
Vorikonazol ile tedavi edilen bir Aspergillus flavus kompleks keratit olgusu
A case of Aspergillus flavus complex keratitis, treated with voriconazole
Gülşen Hazırolan, Özlem Enren Kemer, Dilay Özek, Altan Aksoy, Neriman Aksu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.81905  Sayfalar 389 - 394

TEKNIK RAPOR
11.
Halk Salığının Korunması için Yeni Yüzme Suyu AB Direktifinin Uyumlaştırılması ve Uygulamaları
Alignment of New Bathing Water EU Directive and Its Applications to Protect Public Health
Dilek Dikmen, Hasan Irmak
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.97059  Sayfalar 395 - 404

DERLEME
12.
Farklı Biyolojik Organizmalarda Proteomik Uygulamalar
Proteomic Applications of Different Biological Organizms
Sinem Özenoğlu, Hatice Yıldızhan, Duygu Özel-demiralp, Demet Cansaran-duman
doi: 10.5505/TurkHijyen.2016.35761  Sayfalar 405 - 418

LookUs & Online Makale
w