ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 74 (4)
Cilt: 74  Sayı: 4 - 2017
1.
Akut Gastroenteritli Çocuklarda Human Bocavirus DNA Varlığının Araştırılması
Investigation of Human Bocavirus DNA in children with acute gastroenteritis
Serhat Sirekbasan, Kenan Midilli, Yasemin Akın, Pelin Demirci, Sevgi Ergin, Arif Kaygusuz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.59354  Sayfalar 261 - 268

2.
THDBD 2017-4 Cilt 74 Tüm Dergi
TBHEB 2017-4 Vol 74 Full Printed Journal
Utku Ercömart
Sayfalar 261 - 360
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları
Microorganisms isolated from blood cultures of the patients in intensive care units and their antibiotic susceptibilities
M. Cem Şirin, Neval Ağuş, Nisel Yılmaz, Arzu Bayram, Sevgi Yılmaz Hancı, Pınar Şamlıoğlu, Yeşer Karaca Derici, Güliz Doğan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.94899  Sayfalar 269 - 278

4.
Yara Örneklerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyallere Duyarlılıkları
Microorganisms Which Isolated from Wound Samples and Their Antimicrobial Susceptibilities
Gamze Altan, İpek Mumcuoğlu, Gülşen Hazırolan, Dilek Dülger, Neriman Aksu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.81598  Sayfalar 279 - 286

5.
Hepatit C Virusu ile Enfekte Hastalarda Hepatit B Seroprevalansının Araştırılması
Investigation of Hepatitis B Virus Seroprevalence in Hepatitis C Infected Patients
Fatma Yılmaz Karadağ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.32748  Sayfalar 287 - 292

6.
Çorum Yöresinde İnsanlar Üzerinde Parazitlenen Kenelerde Riketsiya Varlığının Araştırılması
Investigation of the Presence of Rickettsiae in Ticks Parasitizing Humans in Corum Region
Ahmet Bursalı, Adem Keskin, Aysun Keskin, Tuğba Kul Köprülü, Şaban Tekin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.28291  Sayfalar 293 - 298

7.
İyon Değiştirici Kromatografi Yöntemi İle Ölçülen HbA2 Ve HbA1c’nin Ölçüm Belirsizliğinin Tespiti
Evaluation of Measurement Uncertainty of HbA2 and HbA1c Which Are Measured by Ion Exchange Chromatography
Yakup Dülgeroğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.80488  Sayfalar 299 - 306

8.
İstanbul’daki hastane mutfaklarından alınan yüzey örneklerinde hijyenik durumun ve çalışan personelde hijyen farkındalığının belirlenmesi
Determination of hygienic condition in surface samples and hygiene awareness of working personnel of hospital kitchens in Istanbul
Mehmet Mahmut Ünal, Sine Özmen Toğay
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.30164  Sayfalar 307 - 320

9.
Mesleksel kas iskelet sistemi hastalıklarını azaltmada davranış odaklı güvenlik sistemi uygulaması
The Usage of Behaviour Based Safety Process for Decreasing Work-Related Musculoskeletal Diseases at the Sales Department of a Factory
Ayşe Coşkun Beyan, Duygu Turşucu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.02170  Sayfalar 321 - 332

10.
İmmün floresan antikor testlerinin yöntem geçerliliğinin değerlendirilmesi
Assessment of the validity of Immunofluorescent antibody test method
Cemile Sönmez, Yavuz Doğan, Tülin Demir, Aydan Özkütük
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.98159  Sayfalar 333 - 340

11.
Sirozlu hastada HBsAg/AntiHBs Serokonversiyonu
HBsAg/AntiHBs seroconversion in cirrhotic patient
Muhammet Gülhan, Muhammet Fatih Topuz, Pınar Yıldız Gülhan, Olgun Öztürk, Serdar Gül
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.25932  Sayfalar 341 - 346

12.
Türkiye'de Bir Çocukta Wohlfahrtia magnifica'nın Neden Olduğu Aural Miyaz Vakası
A Case of Aural Myiasis Caused by Wohlfahrtia magnifica in a Child in Turkey
Yunus Emre Beyhan, Hasan Yılmaz, Zeynep Taş Cengiz, Abdurrahman Ayral
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.09825  Sayfalar 347 - 350

13.
Farklı Yönleriyle Netosis
Different Aspects of Netosis
Neslihan Sürsal, Kader Yıldız
doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.46514  Sayfalar 351 - 360

LookUs & Online Makale
w