ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Hemovijilans Hemşireliği Ve Transfüzyon Güvenliğine Katkısı [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(4): 405-414 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2019.19970

Hemovijilans Hemşireliği Ve Transfüzyon Güvenliğine Katkısı

Rabiya Gün1, Semra Öz2, Selma Altındiş3, Yeşim Uyutan4, Mehmet Köroğlu2, Mustafa Altındiş2
1Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kan Bankacılığı Ve Transfüzyon Tıbbı Bilim Dalı, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Sakarya
3Sakarya Üniverstesi İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı, Sakarya
4Özel Konak Hastanesi, Kocaeli, Sakarya

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemovijilans, kan ve ürünlerinin elde edilmesinden son alıcıların takibine kadar bütün transfüzyon basamaklarını eksiksiz izleme prosedürüdür. Hemovijilansın ana hedefi, transfüzyonun güvenliğini arttırmaktır. Çalışmamızda Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi sağlık personelinin transfüzyon güvenliği hakkında bilgi düzeyi, eğitim sonrası değerlendirme ve hemovijilans hemşireliğinin transfüzyon güvenliğine katkısının irdelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, Sakarya Üniversitesi Klinik Araştırmalar Girişimsel Olmayan Etik Kurulu’ndan 02.07.2018 tarihinde 166 karar numarası ile onay alındıktan sonra, Ocak-Temmuz 2018 tarihlerinde Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 432 sağlık personeli ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara, eğitim öncesi ve transfüzyon güvenliği eğitimi sonrası durumu değerlendiren literatürden yararlanılarak oluşturulmuş 20 soruluk bir anket uygulanmıştır. Veriler SPSS 20.0 istatistik paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir.


BULGULAR: Çalışma grubunu oluşturanların 329’u (%76.2) kadın, 103’ü (%23.8) erkek olup yaş ortalaması 29.1±8.7 yıl idi. Katılımcıların meslek dağılımına bakıldığında 48’i (%11.1) doktor, 256’sı (%59.3) hemşire ve 128’i (%29.6) diğer yardımcı sağlık personeli idi. Çalışanların meslekteki çalışma yılı ortancası 5.5 (1-43 yıl) iken bulunduğu klinikte çalışma yılı ortancası 2.0 (1-42 yıl) olarak bulunmuştur. Çalışma grubunun bilgi sorularından aldığı puan, 20 soru üzerinden, 1 ile 19 arasında değişirken ortalaması 9.7±4.2 olarak hesaplanmıştır. Çalışmada cinsiyet ile bilgi puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Eğitim sonrası tekrar test grubunun bilgi puan ortalaması 13.3±5.2 olup eğitim öncesine göre anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.001).


TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmalarda eğitimin etkisi net bir şekilde görülmekte olup transfüzyon güvenliğinin sağlanması ve reaksiyonların azaltılmasında ilgili sağlık personelinin farkındalığının arttırmasının önemi yadsınamaz. Ayrıca bu tür çalışmalarla sağlık çalışanlarında hemovijilans takibinde hangi süreçlerde aksama olduğunun tespit edilerek o konuya yönelik çalışmalar yapılması faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hemovijilans Hemşireliği, Kan Transfüzyonu, Transfüzyon Reaksiyonu, Eğitim, Bilgi Düzeyi

Hemovigilance Nursing And Contributıon To Transfusion Safety

Rabiya Gün1, Semra Öz2, Selma Altındiş3, Yeşim Uyutan4, Mehmet Köroğlu2, Mustafa Altındiş2
1Health Sciences Institute, Department Of Blood Banking And Transfusion Medicine, Sakarya
2Department Of Microbiology, Sakarya University, Sakarya, Turkey
3Faculty Of Management, Sakarya University, Sakarya, Turkey
4Konak Hospital, Kocaeli, Sakarya

INTRODUCTION: Hemovigilance is a thorough follow-up procedure for all transfusion steps, from the acquisition of blood and its products to the follow-up of end-recipients. The main goal of hemovigilance is to increase the safety of transfusion. The aim of this study was to investigate the level of knowledge about the transfusion safety of the health personnel of Sakarya Training and Research Hospital, the post-training evaluation and the contribution of hemovigilance nursing to the safety of transfusion.
METHODS: The study was carried out with 432 health personnel who were working at Sakarya Training and Research Hospital between January and July 2018 and accepted to participate in the study. A questionnaire consisting of 20 questions was applied to participants before and after education and transfusion safety education. The data were evaluated by using SPSS 20.0 statistical package program.
RESULTS: Of the study group, 329 (76.2%) were female and 103 (23.8%) were male. The mean age was 29.1 ± 8.7 years. 48 (11.1%) were doctors, 256 (59.3%) were nurses and 128 (29.6%) were other health personnel. The median of the working year was 5.5 years (1-43 years) and the median of the study was 2.0 (1-42 years). The mean score of the study group ranged from 1 to 19, and the mean score was 9.7 ± 4.2. There was no significant difference in gender and knowledge scores. The mean score of the post-test re-test group was 13.3 ± 5.2 and it was significantly higher than the pre-training level (p <0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The effect of education is clearly seen in the studies and it cannot be denied that the awareness of related health personnel should be increased in order to ensure the safety of transfusion and decrease the reactions. In addition, it will be useful to determine the processes in which health care workers are experiencing hemovigilance by determining the disruption of these processes.

Keywords: Hemovigilance Nursing, Blood Transfusion, Transfusion Reaction, Education, Knowledge Level

Rabiya Gün, Semra Öz, Selma Altındiş, Yeşim Uyutan, Mehmet Köroğlu, Mustafa Altındiş. Hemovigilance Nursing And Contributıon To Transfusion Safety. Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(4): 405-414

Sorumlu Yazar: Rabiya Gün, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w