ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizma dağılımı ve antibiyotik duyarlılıkları: iki yıllık değerlendirme [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 606-615 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.26937

Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizma dağılımı ve antibiyotik duyarlılıkları: iki yıllık değerlendirme

Tuğçe ŞİMŞEK BOZOK1, Taylan BOZOK2
1Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji

GİRİŞ ve AMAÇ: Bakteriyemilerde etken mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları merkezlere ve yıllara göre değişiklik göstermektedir. Ampirik tedaviye yol gösterici olması için ortaya çıkan bu değişikliklerin belirlenmesi gerekir. Bu çalışmada, yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların genel dağılımı ve antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2019-Mart 2021 tarihleri arasında Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitelerinden mikrobiyoloji laboratuvarına gelen kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılık oranları retrospektif olarak değerlendirildi. Kan örnekleri BD BACTEC FX (Becton Dickinson, ABD) otomatize kan kültürü sisteminde çalışılmıştır ve izole edilen bakteri ve mantar suşlarının tanımlanması ve antibiyotik duyarlılık testleri Vitek 2 compact (BioMérieux, Fransa) otomatize sistemi ile yapılmıştır.
BULGULAR: Toplam 9607 kan kültürü şişesinin 995’inde pozitiflik tespit edildi. İzole edilen mikroorganizmalar arasında Gram pozitif bakteriler %71,7 (713/995), Gram negatif bakteriler %27,2 (271/995), mayalar %1,1 (11/995) oranında bulundu. Tüm mikroorganizmalar arasında en sık koagülaz negatif stafilokoklar (KNS) %58,9 (586/995), Acinetobacter baumannii %10,0 (100/995), Klebsiella pneumoniae %7,6 (76/995), Enterococcus faecium %4,1 (41/995), Escherichia coli %3,8 (38/995) oranında bulundu. Gram pozitif bakterilerden en sık KNS %82,4 (586/711) oranında, Gram negatif bakterilerden en sık A. baumannii %36,9 (100/271) oranında tespit edildi. Metisilin direnci KNS’de %89,8, S. aureus’da %57,1 oranında bulundu. KNS, S. aureus ve Enterococcus spp.’de vankomisin direnci sırasıyla %4,4, %3,6 ve %16,0 oranında tespit edildi. ESBL pozitifliği E. coli’de %68,4, K. pneumoniae’de %87,0’dı. E. coli’de en etkili antibiyotikler meropenem (%100), kolistin (%100), amikasin (%100), tigesiklin (%94,7) iken, K. pneumoniae’da en etkili antibiyotikler gentamisin (%53,2), amikasin (%51,9), tigesiklin (%48,1) ve kolistin (%46,8) olarak tespit edildi. Pseudomonas aeruginosa’ya en etkili antibiyotikler kolistin (%100) ve amikasin (%69,0) olurken, A. baumannii’de en etkili antibiyotikler tigesiklin (%100) ve kolistin (%96) olarak tespit edildi. Maya mantarlarından Candida parapsilosis %63,6 (7/11), Candida albicans %27,3 (3/11) oranında bulundu. Candida türlerinde flukonazole direnç tespit edilmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların kan kültürlerinden metisiline dirençli stafilokok ve enterokokların, çoklu antibiyotik direnci gösteren A. baumannii, P. aeruginosa, E. coli ve K. pneumoniae suşlarının izole edilmesi; enfeksiyon kontrol programlarının ve akılcı antibiyotik kullanım politikalarının daha etkin uygulanması gerektiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik duyarlılık, kan kültürü, mikroorganizma, yoğun bakım ünitesi

Distribution and antibiotic susceptibility of microorganisms isolated from blood cultures of patients hospitalized in intensive care units: a two-year evaluation

Tuğçe ŞİMŞEK BOZOK1, Taylan BOZOK2
1Niğde Training and Research Hospital Infectious Diseases and Clinical Microbiology
2Nigde Training and Research Hospital Medical Microbiology

INTRODUCTION: The causative microorganisms and their antibiotic susceptibility in bacteremia vary according to the centers and years. These changes should be identified in order to guide empirical treatment. In this study, it was aimed to investigate the general distribution and antibiotic susceptibility of microorganisms isolated from blood cultures of patients in intensive care units.
METHODS: Microorganisms isolated from blood cultures from the intensive care units of Niğde Training and Research Hospital between March 2019 and March 2021 were evaluated retrospectively. Blood samples were studied in the BD BACTEC FX (Becton Dickinson, USA) automated blood culture system and the identification and antibiotic susceptibility tests of the isolated bacterial and fungal strains were performed with the Vitek 2 compact (BioMérieux, France) automated system.
RESULTS: A positivity was detected in 995 of a total of 9607 blood culture bottles. Among the isolated microorganisms, Gram positive bacteria were 71.7% (713/995), Gram negative bacteria 27.2% (271/995), yeast 1.1% (11/995). Among all microorganisms, the most common coagulase negative staphylococcus (CNS) 58.9% (586/995), Acinetobacter baumannii 10.0% (100/995), Klebsiella pneumoniae 7.6% (76/995), Enterococcus faecium 4.1% (41/995), Escherichia coli found in 3.8% (38/995). Among the Gram positive bacteria, the most common coagulase negative staphylococci were 82.4% (586/711), and the most common Gram negative bacteria was A. baumannii 36.9% (100/271). Methicillin resistance was found in 89.8% of CNS and 57.1% in S. aureus. Vancomycin resistance in KNS, S. aureus and Enterococcus spp. was determined as 4.4%, 3.6% and 16.0%, respectively. ESBL positivity was 68.4% in E. coli and 87.0% in K. pneumoniae. While the most effective antibiotics against E. coli are meropenem (100%), colistin (100%), amikacin (100%), tigecycline (94.7%), the most effective antibiotics against K. pneumoniae are gentamicin (53.2%), amikacin (51.9%), tigecycline (48.1%) and colistin (46.8%). The most effective antibiotics against Pseudomonas aeruginosa were colistin (100%) and amikacin (69.0%), while the most effective antibiotics against A. baumannii were tigecycline (100%) and colistin (96%). Among the yeast fungi, Candida parapsilosis was found in 63.6% (7/11), Candida albicans 27.3% (3/11). Resistance to fluconazole was not detected in Candida species.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Isolation of methicillin resistant staphylococci and enterococci, A. baumannii, P. aeruginosa, E. coli and K. pneumoniae strains showing multiple antibiotic resistance from blood cultures of patients hospitalized in our hospital’s intensive care units; showed that infection control programs and rational antibiotic use policies should be made more effective.

Keywords: Antibiotic susceptibility, blood culture, microorganism, intensive care unit

Tuğçe ŞİMŞEK BOZOK, Taylan BOZOK. Distribution and antibiotic susceptibility of microorganisms isolated from blood cultures of patients hospitalized in intensive care units: a two-year evaluation. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 606-615

Sorumlu Yazar: Tuğçe ŞİMŞEK BOZOK, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w