ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Araştırma hastanesinde yoğun bakım ünitelerindeki hastalardan izole edilen Candida türlerinin epidemiyolojisi ve antifungal duyarlılığı [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(1): 93-102 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.34356

Araştırma hastanesinde yoğun bakım ünitelerindeki hastalardan izole edilen Candida türlerinin epidemiyolojisi ve antifungal duyarlılığı

Esma EREN1, Hafize SAV2, Zehra BEŞTEPE DURSUN1
1Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik mikrobiyoloji bölümü, Kayseri, Türkiye
2Kayseri, Şehir Hastanesi,Mikoloji bölümü, Kayseri, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yirmi yılda, Candida türleri nozokomiyal enfeksiyonun önemli ajanları olarak görülmeye başlandı. Çalışmamızda hastanemizde 2015-2017 tarihleri arasında çocuk ve yetişkin hasta grubundan izole edilen Candida spp türlerinin lokal epidemiyolojisi ve antifungal duyarlılığının belirlenmesi amaçlanmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Klinik örneklerden izole edilen 279 Candida spp türü ticari Phoenix (Becton Dickinson, ABD ) ve konvansiyonel yöntem(germ tüp oluşumu,mısır unlu agarda mikroskobik morfoloji, klamidospor oluşumu, pseudohif bulunuşu, karbonhidrat fermantasyon ve asimilasyon testleri, üreaz testi, nitrat testi ) ile tanımlandı. İzole edilen türlerin flukonazol, vorikonazol, amfoterisin B,kaspofungin antifungal minimum inhibisyon konsantrasyonu (MIK) değerleri antifungal duyarlılığı E-test methodu ile belirlendi
BULGULAR: Örneklerin dağılımı 173(%62)idrar, 76(%27.24) kan, 18(%6.45) yara, 4(%1.43) doku, 3(%1.08) santral venöz kateter, 2(%0.72) solunum yolu, 2(%0.72) peritoneal sıvı,1(%0.36) plevral mai olarak belirlenmiştir. Klinik örneklerden izole edilen Candida türleri 185 (%66.31) C.albicans, 33 (%11,83) C.parapsilosis,29 (%10.39) C.glabrata, 29 (%10.39) C.tropicalis, 2 (%,0.72) C pelliculosa,1(% 0.36) C melibiosica olarak tanımlanmıştır. Yaşlı hastalardan en sık C glabrata türü, çocuk hastalardan en sık C albicans türü izole edildi. İzole edilen türler arasında 173 Candida türü kandidüri enfeksiyonudan izole edildi. En sık kandidaüri etkeni 142(% 82) C albicans olarak saptanmıştır. Klinisyen isteğine bağlı olarak 92 Candida izolatından antifungal çalışıldı. Bu türler için geometrik minimum inhibitor konsantrasyon değeri flukonazol için 2.2μg/mL, amfoterisin B için 0.6μg / mL,kaspofungin 0.6μg / mL, vorikonazol 0.1μg/mL olarak belirlendi. İzolatların hepsi vorikonazol için duyarlı bulundu. Flukonazol için 19 C glabrata türüden yedi izolat doza bağlı duyarlı ve iki izolat dirençli olarak tespit edilidi. Kaspofungin için 26 C.parapsilosis türünün üçü dirençli olarak belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: En sık izole edilen tür C.albicans türüdür. Kandida enfeksiyonlarının lokal epidemiyolojisini bilmek ampirik antifungal ajanların seçimi için gerekli bir bilgidir.


Anahtar Kelimeler: Antifungal duyarlılık, Candida spp, Epidemiyoloji, Yoğun bakım

The epidemiology and antifungal susceptibility of Candida species isolated from patients in intensive care units of a research hospital

Esma EREN1, Hafize SAV2, Zehra BEŞTEPE DURSUN1
1Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Kayseri City Hospital,Kayseri, Turkey
2Kayseri, Department of Mycology, Kayseri City Hospital, Kayseri, Turkey.

INTRODUCTION: Over the past two decades, Candida species have come to be regarded as important agents of nosocomial infection In this study, we evaluated the epidemiology, antifungal susceptibility of Candida species isolated from aduld and pediatric patients in intensive care units of a research hospital from 2015 to2017.
METHODS: A total of 279 yeast Candida isolates recovered from blood and other samples were identified to species by using conventional (germ tube formation, microscopic morphology in corn meal-Tween 80 agar and formation of clamydospore, presence of pseudohyphae, carbonhytrate fermentation and assimilation tests,ürease and nitrate test ), and Phoenix (Becton Dickinson, ABD ). Susceptibility of the same species to amphotericin B (AMB), fluconazole (FLC),voriconazole (VRC) and caspofungin (CAS),) were determined by E test method.
RESULTS: The specimens were isolated from, urine 173(62%), blood 76(27.24%), wound 18(6.45%), tissue culture 4(1.43%),central venous catheter 3(1.08%),respiratory tract 2(0.72%), peritoneal fluid 2(0.72%), pleural fluid 1(0.36%). The most commonly isolated species was 185 (66.31%) C. albicans from the various clinical specimens was followed by the species of 33(11.83%) C. parapsilosis, 29 (10.39%) C.glabrata, 29(10.39%) C.tropicalis, 2 (0.72%) C.pelliculosa, 1(0.36%)C. melibiosica. C glabrata was the most frequently isolated in elderly patients and C albicans was the most frequently isolated in childhood. Antifungal study was performed from 92 Candida isolates.For these species, the geometric mean minimum inhibitor concentration of each antifungal was calculated to be 2.2μg/mL for FLC, 0.6μg / mL for AMB, 0.6 μg/m for CAS and 0.1μg/mL for VRC. All Candida isolates were found susceptible to voriconazole. Seven isolates of 19 C. glabrata species were dose-dependent sensitivity and two isolates were determined to be resistant to fluconazole. Three isolates of 26 C. parapsilosis species were reported to be resistant to caspofungin.
DISCUSSION AND CONCLUSION: C. albicans is the most common pathogen among the Candida species.Knowing the types and susceptibility of Candida strains will be an important factor in our choice of antifungal therapy.

Keywords: Antifungal susceptibility, Candida spp, Candidemia, Epidemiology, intensive Care Unit

Esma EREN, Hafize SAV, Zehra BEŞTEPE DURSUN. The epidemiology and antifungal susceptibility of Candida species isolated from patients in intensive care units of a research hospital. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(1): 93-102

Sorumlu Yazar: Hafize SAV, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w