ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Repeat breeder ineklerde genital kanal bakteriyolojisi ve antibiyotik direnç profilleri [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(4): 513-522 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2023.44270

Repeat breeder ineklerde genital kanal bakteriyolojisi ve antibiyotik direnç profilleri

Elçin GÜNAYDIN1, Gülsen GONCAGÜL2, Pınar MURSALOĞLU KAYNAR3
1Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Kastamonu-Türkiye
2Uludağ Üniversitesi, Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu, Bursa-Türkiye
3Ankara Medipol Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ankara-Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İneklerde görülen reprodüktif sistem bozukluklardan biri olan ve gerçek kızgınlık ile üç veya daha fazla sayıda çiftleşmeyle gebe kalamama durumu olarak tanımlan repeat breeder, üreme verimliliğinin azalması ve beraberinde süt üretiminin azalmasıyla tüm dünyada ciddi ekonomik kayıplara neden olan bir yetiştiricilik problemidir. Bu çalışmanın amacı, herhangi bir genital sistem enfeksiyonuna dair klinik belirti göstermeyen repeat breeder, ineklerde konvansiyonel kültürel yöntemle genital kanalda aerobik üreme gösteren mikroflorayı belirlemek ve baskın bakteri gruplarında antibiyotik direnç profillerini tespit etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma materyalini dört ila dokuz yaş aralığında Holstein ırkı 32 repeat breeder (üç ve üstü tohumlama) inek içermektedir. İneklerin vajinalarından steril sürüntü örnekleri toplandı. Toplanan sürüntü örnekleri, Fluid Thioglycollate Medium bulunan tüpler içerisine alınarak soğuk zincir şartlarında laboratuvara ulaştırıldı. Bakteriyolojik muayene için örnekler 37 °C’de 24 saat inkübe edildi. İnkübasyon bitiminden sonra EMB agar ve kanlı agar besiyerinde gelişen kolonilerin izolasyonu ve identifikasyonu yapıldı.
BULGULAR: Bakteri kolonilerinin izolasyonu ve identifikasyonu sonucunda Protobacteria ağırlıklı olmak üzere Firmicutes ve Actinobacteria filumlarından 14 tür bakteri izole edildi. İzole edilen bakteri türleri arasında Escherichia coli (%21,4), Stenotrophomonas maltophilia (%14,3), Staphylococcus haemolyticus (%11,9), Staphylococcus sciuri (%7,1) Corynebacterium psuedodiphteriticum (%7,1) ve Corynebacterium bovis (%4,8) bulundu. İzole edilen bakterilerden bazıları repeat breeder ineklerde subklinik endometrit yönlü infertilite nedeni olarak görüldü. Baskın bakteri gruplarına ve infertilite nedeni olan bakterilere karşı sekiz antibiyotiğin duyarlılığı antibiyogramla incelendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Repeat breeder olarak belirlenen ineklerden alınan örneklerde Actinobacter filumunda yer alan C. bovis ve C. psuedodiphteriticum, Firmicutes filumundan S. sciuri ve S. haemolyticus izolasyonunun en az Protobacteria filumundan E. coli kadar önem arz ettiği sonucuna varıldı. Vajinal mikrobiyomda dominant etken E. coli’ye karşı seftiofur’un %100 etki gösterdiği belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Repeat breeder, inek, bakteri, antibiyotik direnci

Genital tract bacteriology and antibiotic resistance profiles in repeat breeder cows

Elçin GÜNAYDIN1, Gülsen GONCAGÜL2, Pınar MURSALOĞLU KAYNAR3
1Kastamonu University Veterinary Faculty, Department of Microbiology, Kastamonu-Türkiye
2Uludağ University, Mennan Pasinli Vocational High School, Bursa-Türkiye
3Ankara Medipol University, Vocational School of Health Services, Ankara-Türkiye

INTRODUCTION: Repeat breeder, which is one of the reproductive system disorders seen in cattle, is defined as the inability to conceive with three or more matings with true heat, is seen to be a breeding problem that causes serious economic losses all over the world with a decrease in reproductive efficiency and therefore a decrease in milk production. The aim of this study is to identify the aerobic microflora and antibiotic resistance profiles of dominant bacterial groups in the genital tract of repeat breeder cows that do not exhibit clinical signs of any genital system infections using conventional cultural methods.
METHODS: The study material comprised 32 repeat breeder cows of Holstein breed aged between four and nine years (with three or more inseminations). Specimens were collected by sterile swab. The collected swab samples were taken into tubes with Fluid Thioglycollate Medium and delivered to the laboratory under cold chain conditions. Specimens for bacteriological examination were incubated at 37 °C for 24 h. After the end of incubation, isolation and identification of colonies growing on EMB agar and blood agar medium were performed.
RESULTS: Bacteriological isolation and identification of genital canal samples revealed the isolation of 14 bacterial species mainly from the phylum Protobacteria, along with Firmicutes and Actinobacteria filaments. Among the isolated bacterial species, Escherichia coli (21.4%), Stenotrophomonas maltophilia (14.3%), Staphylococcus haemolyticus (11.9%), Staphylococcus sciuri (7.1%), Corynebacterium psuedodiphteriticum (7.1%), and Corynebacterium bovis (4.8%) were identified. In repeat breeder cows. Some of the isolated bacteria were associateted with subclinical endometritis leading to infertility in repeat breeder cows. Susceptibility of eight antibiotics against dominant bacterial groups and infertility-related bacteria were examined by antibiogram.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that bacterial isolations such as C. bovis and C. psuedodiphteriticum from the Actinobacteria phylum and S. sciuri and S. haemolyticus from the Firmicutes phylum in samples taken from cows identified as repeat breeders are as significant as E. coli from the Protobacteria phylum. Ceftiofur demonstrated 100% effectiveness against the predominant pathogen E. coli in the vaginal microbiome.

Keywords: Repeat breeder, cow, bacteria, antibiotic resistance

Elçin GÜNAYDIN, Gülsen GONCAGÜL, Pınar MURSALOĞLU KAYNAR. Genital tract bacteriology and antibiotic resistance profiles in repeat breeder cows. Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(4): 513-522

Sorumlu Yazar: Elçin GÜNAYDIN, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w