ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Rozasealı hastalarda Demodex ve yüzeyel bakteri florasının araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(2): 191-200 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2023.56667

Rozasealı hastalarda Demodex ve yüzeyel bakteri florasının araştırılması

Özlem AYTAÇ1, Neşe GÖÇER GÜROK2, Feray Ferda ŞENOL1, Zülal AŞÇI TORAMAN3, Savaş ÖZTÜRK2
1Elaziğ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji
2Elaziğ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Dermatoloji Kliniği
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Abd

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda, rozasea tanılı hastalarda Demodex spp. varlığı ve bakteri popülasyonu araştırılarak hastalığın tedavi sürecine katkı sağlanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Dermatoloji kliniğine başvuran, rozasea tanısı alan 90 hasta dahil edildi. Aktif lezyonları olan rozasea hastalarından standart yüzeyel deri biyopsisi (SYDB) ile örnekler alındı. Alandaki Demodex parazitinin varlığı ışık mikroskobu ile araştırıldı. Eş zamanlı lezyondan alınan örneklerin bakteriyolojik olarak aerop ve anaerop kültürleri yapıldı. Kültürde üreyen mikroorganizmaların Matrix assisted laser desorption ionization time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS, Bruker, Almanya) kütle spektrometresi ile tanımlanmaları yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 74 (%82,2)’ü kadın, 16 (%17,8)’sı erkek olmak üzere toplam 90 hasta dahil edildi. Bunların 63 (%70)’ünde Demodex pozitifliği saptandı. Hastaların 65 (%72,2)’i eritematotelanjiektatik rozasea (ETR) ve 25 (%27,8)’i ise papülopüstüler rozasea (PPR) hastası idi. Lezyonlardan yapılan mikrobiyolojik kültürde üreyen Staphylococcus epidermidis (S. epidermidis) saptanma oranı ETR hastalarında (%29,2) PPR hastalarına göre (%8) anlamlı şekilde yüksek olarak tespit edildi (p<0,05). Staphylococcus aureus (S. aureus) üreme oranı ise ETR hastalarında (%30,8) PPR hastalarına göre (%56) anlamlı şekilde düşük olarak bulundu (p<0,05). Ancak hastalar rozasea klinik subtiplerine göre incelendiğinde, Bacillus cereus (B. cereus) (p=1,000), Bacillus pumilus (B. pumilus) (p=1,000), Escherichia coli (E. coli) (p=0,435) ve Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) (p=0,557) bakterilerinin üreme durumları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilemedi. Demodex pozitif ETR hastalarında B. cereus üremesi, PPR hastalarındaki üreme oranından anlamlı derecede yüksek olarak tespit edildi (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda elde ettiğimiz verilere göre daha önceki çalışmalarda üzerinde fazla durulmayan Bacillus türlerinin (B. cereus, B. pumilus gibi) ve S. aureus′un hastalığın klinik subtiplerinin gelişimine katkısı olabileceği düşünüldü. Sonuç olarak; Demodex tedavisinin bu durum göz önüne alınarak planlanması hastalığın klinik semptomlarının iyileştirilmesinde faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Rozasea, Demodex, yüzeyel bakteri forası

Investigation of Demodex and superficial flora in patients with Rosacea

Özlem AYTAÇ1, Neşe GÖÇER GÜROK2, Feray Ferda ŞENOL1, Zülal AŞÇI TORAMAN3, Savaş ÖZTÜRK2
1Elazig Fethi Sekin City Hospital, Microbiology
2Elazig Fethi Sekin City Hospital, Dermatology
3University Of Fırat, Microbiology

INTRODUCTION: In our study, it was aimed to investigate the presence of Demodex spp. and bacterial population in rosacea patients and to contribute to the treatment process of the disease.
METHODS: In the study, 90 patients who applied to Elazig Fethi Sekin City Hospital Dermatology policlinic were diagnosed with rosacea were included. Samples were taken from rosacea patients with active lesions by standard superficial skin biopsy (SSSB). Aerobic and anaerobic cultures were performed bacteriologically on the samples taken from the simultaneous lesion. Microorganisms grown in culture were identified by Matrix assisted laser desorption ionization time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS, Bruker, Germany) mass spectrometry.
RESULTS: A total of 90 patients, 74 (82.2%) females and 16 (17.8%) males, were included in the study. Demodex positivity was observed in 63 of them (70%). Of the patients, 65 (72.2%) were ETR and 25 (27.8%) were PPR patients. The growth rate of Staphylococcus epidermidis (S. epidermidis) was found to be significantly higher in ETR patients (29.2%) than in PPR patients (8%). Staphylococcus aureus (S. aureus) growth rate was found to be significantly lower in ETR patients (30.8%) than in PPR patients (56%) (p<0.05). However, there was no significant difference between the growth status of B. cereus (p=1,000), B. pumilus (p=1,000), E. coli (p=0,435) and S. pneumonia (p=0,557) bacteria according to rosacea clinical subtypes of the patients. B. cereus growth in Demodex positive ETR patients was found to be significantly higher than in PPR patients (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the data we obtained in our study, we think that Bacillus species (such as B. cereus, B. pumilus), which were not emphasized much in previous studies, and S. aureus may contribute to the development of clinical subtypes of the disease. As a result; Considering this situation in the treatment of Demodex, it will be beneficial to plan the clinical symptoms of the disease.

Keywords: Rozasea, Demodex, superficial bacterial flora

Özlem AYTAÇ, Neşe GÖÇER GÜROK, Feray Ferda ŞENOL, Zülal AŞÇI TORAMAN, Savaş ÖZTÜRK. Investigation of Demodex and superficial flora in patients with Rosacea. Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(2): 191-200

Sorumlu Yazar: Özlem AYTAÇ, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w