ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Ordu İlinde sindirim sistemi şikayeti ile polikliniklere başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin sıklığının ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(3): 497-508 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.63459

Ordu İlinde sindirim sistemi şikayeti ile polikliniklere başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin sıklığının ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Ülkü KARAMAN1, Yasemin KAYA2, Özlem ÖZDEMİR2, Özgür ENGİNYURT3, Zerrin GAMSIZKAN4, Cemil ÇOLAK5, Gamze YOLALAN1, Şermin TOP6, Merve BİNGÖL7
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
3Ordu Üniversitesi tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
4Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
5İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Bilişim Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
6Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Microbioloji Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye
7Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi, Ordu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Ordu İlinde sindirim sistemi şikayeti ile başvuran hastalarda ki parazit varlığını, türlerini ve parazit pozitifliğini etkileyen faktörleri araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sindirim sistemi şikâyeti ile başvuran 317 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastalara sosyo-demografik özelliklerini; yaşam tarzlarını ve sindirim sistemi şikayetlerini içeren anket uygulanmıştır. Dışkıda parazit tanısı için Selofanlı bant yöntemi, nativ-lügol, sedimantasyon ve Modifiye kinyoun asit-fast, yöntemleri kullanılmıştır. Örnekler hazırlandıktan ve boyandıktan sonra mikroskopta incelenmiştir.
BULGULAR: 317 hastanın 205’inde (%64,66) parazit pozitifliği tespit edilmiştir. Bunlardan Blastocystis spp. %34,1 ini, Cryptosporidium spp %34,7 sini, Entamoeba coli %16,1 ini oluşturmaktadır. Helmint görülme oranı %2,8, protozoa görülme oranı %97,2 olarak tespit edilmiştir. Parazit pozitif çıkan hastaların %73,7’si 40 yaş ve üzeri olup %72,7’si kadın ve %81’i evli bireylerden oluşmuştur. Ayrıca %65,6’sı orta gelir düzeyinde, %48,3’ü ise ilk ve ortaokul eğitim düzeyindedir. Diğer taraftan %58,5’inin köylerde yaşadığı, %74,1’inin ev hanımı/işsiz olduğu görülmüştür. Ek olarak parazit pozitif çıkan hastaların %77,6’sı çekirdek ailede yaşadığını, %51,2’si şehir şebeke suyu kullandığını ve %93,7’si sebze ağırlıklı beslendiğini belirtmiştir. Diğer taraftan parazit pozitifliği tespit edilen hastaların 9’unda (%4,4) ilk bakıda parazit tespit edilememiş ancak 2. ve 3. bakılarda tespit edilebilmiştir. Entamoeba coli, Blastocystis spp. ve Cryptosporidium spp de salya şikâyeti, Enterobius vermicularis de alerji, makat kaşıntısı, salya ve iştah artması şikayetleri anlamlı oranda daha yüksek bulunmuştur (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sindirim şikâyeti ile gelen hastalarda yüksek oranda parazit olduğu görülmüştür. Ordu İlinde en çok Blastocystis spp. ve Cryptosporidium spp türlerine rastlanmıştır. Buna göre çalışmanın sonucu olarak sindirim şikâyeti ile başvuran (özellikle şikayetleri düzelmeyen) hastaların mutlaka parazit açısından da değerlendirilmesi ve ilk dışkı bakısı negatif gelse de parazitoz ön tanısının hemen ekarte edilmemesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Barsak paraziti, epidemiyoloji, sindirim sistemi

Evaluation of intestinal parasites and risk factors in patients applying to outpatient clinics with digestive system complaints in Ordu Province

Ülkü KARAMAN1, Yasemin KAYA2, Özlem ÖZDEMİR2, Özgür ENGİNYURT3, Zerrin GAMSIZKAN4, Cemil ÇOLAK5, Gamze YOLALAN1, Şermin TOP6, Merve BİNGÖL7
1Ordu University Medical Faculty, Department of Parasitology, Ordu, Turkey
2Ordu University Medical Faculty, Department of Internal Medicine, Ordu, Turkey
3Ordu University Medical Faculty, Department of Family Medicine, Ordu, Turkey
4Duzce University Medical Faculty, Department of Family Medicine, Düzce, Türkey
5Inonu University Medical Faculty, Department of Biostatistics, Malatya, Turkey
6Giresun University Medical Faculty, Department of Microbiology, Giresun, Turkey
7Ordu University Faculty of Medicine Student, Ordu, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate the parasite prevalence, species and factors affecting parasite positivity in patients with digestive system complaints in Ordu Province in Turkey.
METHODS: 317 patients who presented with gastrointestinal complaints were included in the study. A questionnaire including; socio-demographic characteristics of the patients, lifestyle and digestive system complaints was applied. Cellophane band method, nativ-lugol, sedimentation and Modifiye kinyoun acid-fast methods were used for the diagnosis of fecal parasites. After the samples were prepared and stained, they were examined under a microscope.
RESULTS: Parasite positivity was detected in 205 (64.66%) of 317 patients. Blastocystis spp. constitutes 34.1%, 34.7% of Cryptosporidium spp and 16.1% of Entamoeba coli. The incidence of helminths was 2.8% and the incidence of protozoa was 97.2%. 73.7% of the parasite positive patients were in the age group of 40 years and over, 72.7% were women, 81% were married, 65.6% were middle-income, 48.3% had a primary and secondary education level. 58.5% lived in villages, 74.1% were housewives / unemployed. 77.6% of the parasite positive patients lived in the nuclear family, 51.2% were using city water, 93.7% were eating vegetables predominantly. In 9 (4.4%) of the patients with parasite positivity, no parasite was detected at the first examination, and it was detected in the 2nd and 3rd Bakers. The complaints of salivation in Entamoeba coli, Blastocystis spp. and Cryptosporidium spp, and allergy, rectal itching, drooling, increased appetite were significantly higher in Enterobius vermicularis (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been observed that there is a high rate of parasites in patients presenting with digestive complaints. Mostly Blastocystis spp., Cryptosporidium spp species were observed in Ordu Province. Patients who present with the complaint of digestion, especially those whose complaints do not improve, should definitely be evaluated in terms of parasites and the preliminary diagnosis of parasitosis should not be immediately ruled out, even if the first stool examination is negative.

Keywords: Intestinal parasite, epidemiology, digestive system

Ülkü KARAMAN, Yasemin KAYA, Özlem ÖZDEMİR, Özgür ENGİNYURT, Zerrin GAMSIZKAN, Cemil ÇOLAK, Gamze YOLALAN, Şermin TOP, Merve BİNGÖL. Evaluation of intestinal parasites and risk factors in patients applying to outpatient clinics with digestive system complaints in Ordu Province. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(3): 497-508

Sorumlu Yazar: Ülkü KARAMAN, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w