ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae ve Pseudomonas aeruginosa ile immunize edilen tavuklardan elde edilen IgY antikorlarının etkinliğinin ELISA yöntemiyle araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(4): 379-390 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2019.67366

Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae ve Pseudomonas aeruginosa ile immunize edilen tavuklardan elde edilen IgY antikorlarının etkinliğinin ELISA yöntemiyle araştırılması

Ali Afandi1, Funda Doğruman Al2
1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: IgY antikoru: tavukların serum ve yumurta sarısında bulunan antikorlardır. Tavuklarda bulunan bu antikorlar enfeksiyon sırasında mikroorganizmalara karşı yüksek miktarda gelişen spesifik antikorlardır ve aynı zamanda bu antikorların yumurta sarısına transfer olduğu bilinmektedir. IgY teknolojisi, tavuk yumurtasında antikoru üretmeye ve izole etmeye dayanan bir yöntemdir. IgY antikorunun yumurta sarısından izolasyonu koyun, keçi ve tavşan gibi hayvanların kanından izole edilmesine göre daha kolay, non-invazif, uzun ömürlü ve yüksek miktarda sentezlenmesi gibi avantajlara sahiptir. Tavuk antikorlarının, tanı yöntemlerinde kullanılması, memeli antikorlarına göre daha düşük maliyete neden olabilecektirÇalışmamızda, nozokomiyal pnömoni etkeni olarak sık tanımlanan Staphylococcus aureu (S.aureus), Klebsiella pneumoniae (K.pneumoniae) ve Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa) bakterilerine karşı IgY eldesi ve antikorların etkinliğinin ELISA yöntemiyle araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tavukların immunizasyonu, S.aureus ATTC 6538, P.aeruginosa ATCC 27853 ve K. pneumoniae ATCC13883 bakterileri kullanılarak hazırlanan antijen süspansiyonu 22 haftalık Lohmann Brown cinsi yumurta tavuklarına Freund’s tamamlanmış adjuvanı ile kas içine enjekte edilerek gerçekleştirildi. Hatırlatma immunizasyonları iki hafta aralıklarla dört kere Freund’s tamamlanmamış adjuvant kullanarak yapıldı. Bakterilere karşı oluşan IgY antikorlarının saflaştırılması ve elde edilmesi için PEG 6000 kullanıldı. Antikorların etkinliği ELISA yöntemi ile değerlendirildi. İmmunize edilen ve edilmeyen tavukların yumurtalarından izole edilen IgY antikorlarının OD değeri karşılaştırıldı.
BULGULAR: S.aureus, P.aeruginosa, K.pneumoniae ile immunize edilmiş ve edilmemiş tavukların IgY antikorlar arasındaki OD değerleri farklı dilüsyonlarda (1/100 ve 1/1000) karşılaştırıldığında; immunize olan tavukların yumurtalarından izole edilen IgY antikorların OD değerlerinin ODC değerinden daha yüksek olduğu saptanmıştır (p˂0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda elde edilen veriler nozokomiyal pnömoni etkeni olarak sık izole edilen bakterilere karşı tavuklardan elde edilen IgY antikorlarının etkinliğinin yüksek olduğunu göstermiştir. IgY antikorlarının non invazif, hızlı ve düşük maliyetli elde edilebilmesi bu antikorların son 10 yılda tanıda kullanılmasının yanı sıra bazı hastalıklara karşı korunmada ve tedavi seçenekleri arasında yer almasını sağlamıştır. IgY antikorlarının gelecekte tanı ve tedavi amacıyla etkin olarak kullanılabileceği düşüncesine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: IgY antikor, Staphylococcus aureu (S.aureus), Klebsiella pneumoniae (K.pneumoniae), Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), tanı, tedavi, ELISA.

Investigation of the effectiveness of IgY antibodies obtained from chickens where immunized with Streptococcus aureus, Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa by ELISA

Ali Afandi1, Funda Doğruman Al2
1Gazi University Institute of Health Sciences Department of Medical Microbiology
2Gazi University Faculty of Medicine Department of Medical Microbiology

INTRODUCTION: IgY antibody is found in chickens' serum and egg yolk. IgY antibody in chickens is specific antibodies that develop highly against microorganisms during infection and is known to be transferred to egg yolk. IgY technology is a method based on producing and isolating antibodies in chicken eggs. The isolation of the IgY antibody from egg yolk is more easier to isolate, non-invasive, long life and higher in amount than it's isolation from sheep, goat and rabbit. Chicken antibodies used in diagnostic methods, will be lower cost than the mammalian antibody. In this study, our aim was to produce IgY antibodies against bacteria of Staphylococcus aureus (S. aureus), Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) and Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) which are commonly identified as the cause of nosocomial pneumonia and to investigate the efficiency of these antibodies by of ELISA method.
METHODS: Immunization of chicken was performed using S. aureus ATTC 6538, P. aeruginosa ATCC 27853 and K. pneumoniae ATCC13883 bacteria grown in blood agar and inactivated subsequently. Twenty-two-week-old Lohmann Brown laying hens were immunized through intramuscular injection with Freund's complete adjuvant and re-stimulate immunizations with Freund's incomplete adjuvant were performed four times at an interval of two weeks. PEG 6000 procedure was used for the isolation and purification of IgY antibodies synthesized by immunized hens against bacteria. Efficacy of antibodies was evaluated with ELISA method and OD values of IgY the antibodies isolated from the eggs of immunized and non-immunized hens were subjected to comparison.
RESULTS: IgY antibodies isolated from hens immunized with S. aureus, K. pneumoniae and P. aeruginosa bacterial antigens and from non-immunized hens were compared in order to determine OD values with ELISA method. In both dilutions (1/100 and 1/1000) IgY OD values of immunized hens were observed to be higher than the calculated cutoff value (ODC) (p˂0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The data obtained from a study shows high efficacy of IgY antibodies isolated from chickens against bacteria which are commonly identified as the cause of nosocomial pneumonia. The fact that IgY antibodies can be obtained quickly through non-invasive cost-effective methods allowed these antibodies to be used in diagnostic procedures over the past decade as well as making them a viable choice among prevention and treatment options against certain diseases. Therefore, based on the results of this study, it was concluded that IgY antibodies might be largely and actively used for the purposes of diagnosis and treatments in the future.

Keywords: : IgY antibody, Staphylococcus aureu (S.aureus), Klebsiella pneumoniae (K.pneumoniae), Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), diagnosis, treatment, ELISA.

Ali Afandi, Funda Doğruman Al. Investigation of the effectiveness of IgY antibodies obtained from chickens where immunized with Streptococcus aureus, Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa by ELISA. Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(4): 379-390

Sorumlu Yazar: Ali Afandi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w