ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Süperoksidize su içeren el antiseptiğinin etkinliğinin araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(3): 317-322 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2023.68335

Süperoksidize su içeren el antiseptiğinin etkinliğinin araştırılması

Elif AYDIN1, Emirhan BOZOĞLAN1, Sinan DARCAN2, Duygu PERÇİN RENDERS3
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tavşanlı Sağlık Hizmetleri MYO, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Dezenfeksiyon Sterilizasyon Antisepsi Programı, Tavşanlı, Kütahya
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gediz Sağlık Hizmetleri MYO, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, Gediz, Kütahya
3Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD Kütahya

GİRİŞ ve AMAÇ: Pandemi ile beraber antiseptik ürün ihtiyacının artması, bilim insanlarını daha etkin yeni formülasyonların geliştirilmesi üzerine çalışmalara yönlendirmiştir. Yeni üretilen antiseptik solüsyonlarının içerik ve etkinlik bakımından standartlara göre değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Çalışmamızda süperoksidize su içerikli bir antiseptik ürününün, TSE EN 1500 standardının referans aldığı %60 izopropil alkol formülasyonu ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda süperoksidize su içerikli bir antiseptik ürününün antimikrobiyal aktivitesi %60 izopropil alkol ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Bunun için toplam 20 gönüllü çalışmaya dahil edilmiş olup iki ayrı grup olarak çalışmaya alınmışlardır. Test bakterisi olarak standart Escherichia coli (ATCC) suşu kullanılmıştır. Birinci grupta antiseptik solüsyon 30 sn, ikinci grupta ise hem antiseptik solüsyon hem de %60 izopropil alkol kontamine ellere 2 kez 30 ml uygulandıktan sonra numune alınmıştır. Triptik Soy Agar (TSA) besiyerleri 37°C de 18±4 saat süre ile inkübe edildikten sonra koloni sayma yöntemi ile tüm koloniler sayılmıştır.
BULGULAR: İlk kontaminasyona göre %60 izopropil alkol sonrası A ve B grubu gönüllülerde sırasıyla 3.7 ile 3.8, süperoksidize su içerikli antiseptik ürününde ise 3.1 ile 3.4 logaritmik azalma tespit edilmiştir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Süperoksidize su içeren antiseptikle standart izopropil alkole göre kıyaslanabilir logaritmik azalma tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Antiseptik, dezenfektan, dezenfeksiyon, etkinlik, süperoksidize su

Investigation of the effectiveness of hand antiseptic containing superoxidized water

Elif AYDIN1, Emirhan BOZOĞLAN1, Sinan DARCAN2, Duygu PERÇİN RENDERS3
1Tavşanlı Vocational School of Health Services, Kütahya Health Sciences University, Kütahya, Turkey
2Gediz Vocational School of Health Services, Kütahya Health Sciences University, Kütahya, Turkey
3Medical Microbiology Department, Faculty of Medicine, Kütahya Health Sciences University, Kütahya, Turkey

INTRODUCTION: The increase in the need for antiseptic products with the pandemic has led scientists to work on the development of more effective new formulations. It is important to evaluate the newly produced antiseptic solutions according to the standards in terms of content and effectiveness. In our study, it is aimed to compare an antiseptic product with superoxidized water content according to the 60% isopropyl alcohol formulation referenced by the TSE EN 1500 standard.
METHODS: In our study, the antimicrobial activity of an antiseptic product with superoxidized water content was investigated by comparing it with 60% isopropyl alcohol. For this purpose, a total of 20 volunteers were included in the study and were seperated into two separate groups. Standard Escherichia coli ATCC strain was used as test bacteria. In the first group, the sample was taken after applying 30 ml of antiseptic solution to the contaminated hands for 30 seconds, in the second group, both antiseptic solution and 60% isopropyl alcohol were applied twice. After incubation of Triptone Soya Agar (TSA) media at 37°C for 18±4 hours, all colonies were counted using the colony counting method.
RESULTS: The logarithmic reduction rates obtained with both antiseptics according to the initial contamination are shown in the table.
DISCUSSION AND CONCLUSION: A comparable logarithmic reduction was detected with the antiseptic containing superoxidized water compared to standard isopropyl alcohol.

Keywords: Antiseptic, disinfectant, disinfection, effectiveness, superoxidized water

Elif AYDIN, Emirhan BOZOĞLAN, Sinan DARCAN, Duygu PERÇİN RENDERS. Investigation of the effectiveness of hand antiseptic containing superoxidized water. Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(3): 317-322

Sorumlu Yazar: Elif AYDIN, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w