ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Ovariektomize sıçanlarda rosmarinik asidin etkilerinin değerlendirilmesi: ürethan indüklü kortikal osilasyonlar [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 632-645 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.68815

Ovariektomize sıçanlarda rosmarinik asidin etkilerinin değerlendirilmesi: ürethan indüklü kortikal osilasyonlar

Deniz KANTAR1, Alev Duygu ACUN1, Hakan ER2
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Abd, Antalya,Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü, Antalya,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Azalan uyku kalitesi en yaygın gözlenen menopoz semptomlarından biridir. Uyku kaybının hafıza bozukluğuna katkıda bulunduğu iyi bilinmektedir. Menopoz sonrası dönemde gözlenen uyku ve bilişsel bozukluk kolinerjik ileti bozukluğuyla ilişkili olabilir. Bu çalışmada, ovariektomi yapılmış sıçanlarda rosmarinik asidin (RA) üretan anestezisinde beyin aktivitesi, uzaysal hafıza ve kolinerjik belirteçler üzerindeki koruyucu etkisini inceledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Wistar albino sıçanlar rastgele olarak sham (SH); RA uygulanan (RA); Ovariektomi yapılmış (OVX); Ovariektomi yapılan ve RA uygulanan (OVXRA) şeklinde dört gruba ayrıldı. RA (50 mg/kg, günlük) ovariektomi sonrası dört hafta süreyle gavaj yoluyla uygulandı. Dört haftalık sürenin ardından uzaysal hafızanın test edilmesi için obje uzaysal hafızası (OLM) testi gerçekleştirildi. Davranış testlerinden sonra, ovariektomi ile ilişkili uyku değişikliklerini değerlendirmek için uyku beyin aktivitesi modeli olarak üretan indüklü spontan beyin aktivitesi kaydedildi. Deney süresi sonunda biyokimyasal yöntemler kullanılarak asetilkolin (ACh) düzeyi ve asetilkolinesteraz (AChE) aktivitesi ölçüldü.
BULGULAR: OVX sıçanlarda, artan yavaş dalga delta ve REM delta, teta, beta gücü gözlendi. Buna ek olarak, OVX sıçanlarında yavaş dalga delta ve REM delta, teta, beta salınımlarının genlikleri arttığı izlendi. Bozulmuş OLM’ye paralel olarak, OVX sıçanlarında azalmış ACh seviyesi ve artmış AChE aktivitesi tespit edildi. Dört haftalık RA tedavisi, OVX grubuna kıyasla OVXRA grubunda osilasyonlarda gözlenen güç ve genlik değişikliklerini önemli ölçüde iyileştirdi. OLM indeksinin OVXRA grubunda OVX grubuna göre arttığı görüldü. OVXRA grubunda OVX grubuna göre AChE aktivitesinde azalış ve ACh seviyesinde artış gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak bu çalışma, RA’nın kolinerjik sistemi iyileştirerek ovariektominin neden olduğu üretan anestezisi indüklü osilasyon değişikliklerine ve hafıza bozulmasına karşı koruyucu olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ovariektomi, ürethan-indüklü osilasyonlar, hafıza, kolinerjik sistem, rosmarinik asit

Evaluate the effects of rosmarinic acid in ovariectomized rats: urethane-induced cortical oscillations

Deniz KANTAR1, Alev Duygu ACUN1, Hakan ER2
1Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Department Of Biophysics, Antalya, Turkey.
2Akdeniz University, Department Of Medical Services And Techniques, Vocational School Of Health Services, Antalya, Turkey.

INTRODUCTION: Diminished sleep quality is one of the most common menopausal symptoms. It is well known that sleep loss also contributes to memory impairment. Sleep disturbance and cognitive deficit in menopause might be related to a cholinergic deficit during the postmenopausal period. In the present study, we examined the protective effects of rosmarinic acid (RA) on brain activity under urethane anesthesia, memory, and cholinergic markers in ovariectomized rats.
METHODS: Wistar rats were randomly divided into four groups: sham (SH); RA-treated (RA); Ovariectomized (OVX); Ovariectomized+RA-treated (OVXRA). RA (50mg/kg, daily) was administered orally by gavage for four weeks after ovariectomy. After four weeks period, we tested object localization memory (OLM). After the behavioral tests, we recorded urethane-induced spontaneous brain activity as a model of sleep brain activity to assess ovariectomy-related sleep alterations. At the end of the experimental period, we measured acetylcholine (Ach) level and acetylcholinesterase (AChE) activity by biochemical methods.
RESULTS: OVX rats exhibited elevated slow-wave delta and REM delta, theta, beta power. The amplitudes of slow-wave delta and REM delta, theta, beta oscillations were increased in the OVX rats. In parallel to impaired OLM, decreased Ach level and increased AChE activity were detected in OVX rats. Four weeks RA treatment was significantly improved oscillatory power and amplitude alterations in the OVXRA group versus the OVX group. OLM index was increased in the OVXRA group compared to the OVX group. Decreased AChE activity, as well as increased Ach level, was observed in the OVXRA group versus the OVX group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Thus, the present study indicates that RA might be protective against ovariectomy-induced oscillatory changes under urethane anesthesia and memory impairment by improving the cholinergic system.

Keywords: Ovariectomy, urethane-induced oscillations, memory, cholinergic system, rosmarinic acid

Deniz KANTAR, Alev Duygu ACUN, Hakan ER. Evaluate the effects of rosmarinic acid in ovariectomized rats: urethane-induced cortical oscillations. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 632-645

Sorumlu Yazar: Deniz KANTAR, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w