ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Rifampisin Tedavisi Sırasında Oluşan Toksik Hepatit İnsidensi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 1990; 47(2): 251-258

Rifampisin Tedavisi Sırasında Oluşan Toksik Hepatit İnsidensi

Pekcan Demiröz1, Aziz Hacıbektaşoğlu1, Kenan Keskin1, Hasan Irmak1, Abdullah Ceylan2
1Gata İnf.hast. Ve Kl.mik.abd
2Gata Çocuk Hastalıkları

Bu çalışmada rifampisin alan hastalarda hepatotoksik etki görülme sıklığı ve bunun rifampisin dozu ile ilişkisi araştırıldı. Bir grup olguda 600 mg/gün rifampisin kullanılırken diğer bir grupta 900 mg/gün rifampisin kullanılarak tedavi yapıldı. 600 mg/gün rifampisinle tedavi edilen grupta hepatotoksisite insidensi % 14.3 olarak bulundu, buna karşılık 900 mg/gün rifampisin ile tedavi edilen grupta bu oran % 75.0 olarak bulundu. Görüldüğu gibi bu iki oran arasında çok belirgin bir fark bulunmaktadır (P< 0.05).
Her iki grupta hepatotoksik etki gözlenen olgular, biokimyasal analiz sonuçlarına göre toksik hepatit ve geçici transaminaz yükselmesi olmak üzere iki kategoriye aynlarak incelendi. Her iki grupta hepatotoksik etki görülen hastalar sırasıyla toksik hepatitlerin oranı bulundu ve karşılaştırıldı. Bu oranlar sırasında 600 mg/giln rifampisin alanlarda % 70.1, 900 mg/gün rifampisin alanlarda % 60.0 dır. İki oran arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır.(p > 0.05).
Bu çalışma gösterdi ki tedavide 900 mg/gün rifampisin kullanılması toksik hepatlt riskini belirgin bir biçimde yükseltmektedir. Bu yüzden böyle yüksek doz rifampisinle tedavi yapmak gerektiği durumlarda bu dikkate alınmalı ve hasta için hangisinin en doğru olacağına karar verilmelidlr.


The Toxic Hepatitis Rate During The Rifampicin Trearment

Pekcan Demiröz1, Aziz Hacıbektaşoğlu1, Kenan Keskin1, Hasan Irmak1, Abdullah Ceylan2
1Gata İnf.hast. Ve Kl.mik.abd
2Gata Çocuk Hastalıkları

In this study the observed frequency of hepatotoxic side effect for the patlents who have received rifampicin, and its corelance to the dose of fampicin In group A. and 900 mg/day in other group. The hepatotoxic side picin in group A. and 900 mg/day • in other group. The hepatotoxic side effect rate has been Cound as % 14.3 Cor the patients who were treated with 600 mg/day rifampicin, on the other hand this ratio has been found as % 75.0 for the group who were treated with 900 mg/day it is clear that; there is a significant difference between this two ratlions (P< 0.05).
The patients with hepatoroxic side effect In both groups has been examined according to the results of biochemical analyses. By the way separating the cases into two groups as the enhancement of toxic hepatit and transient transaminase rise. In both two groups of patient the ratio of toxic hepatitls has been compared. These ratios are % 70.1 for the group who has received 600 mg/day rifampicin, and % 80.0 for the group who has recelved 900 mg/day rifampicin. The difference between these two ratios was not significant (P > 0.05).
This study indicates that, using 900 mg/day rifampicin enhances the risk of toxic hepatitis. Therefore this enhancement must be considered and it must be determined that which dose Is more convenient for the patient using high dose of rifampicin.


Pekcan Demiröz, Aziz Hacıbektaşoğlu, Kenan Keskin, Hasan Irmak, Abdullah Ceylan. The Toxic Hepatitis Rate During The Rifampicin Trearment. Turk Hij Den Biyol Derg. 1990; 47(2): 251-258

Sorumlu Yazar: Pekcan Demiröz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w