ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Evde Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2017; 74(2): 147-154 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2017.70437

Evde Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi

Sinan Bulut1, Özlem Yiğitbaşıoğlu1, Kanuni Keklik2, Alev Yücel3, Savaş Başar Kartal4, İrfan Şencan5
1Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Aile Hekimliği Eğitim Ve Geliştirme Daire Başkanlığı
2Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı
3Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
4Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
5Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

GİRİŞ ve AMAÇ: Birçok ülkede, son yıllarda sağlık hizmetlerinde, hizmetin hastaya ulaştırılmasına yönelik olarak büyük gelişme gösteren evde sağlık hizmetleri, Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı’nca üzerinde önemle durulan ve geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atılan bir hizmet sunum şekli haline gelmiştir. Hizmetin ekip anlayışı ile sunulduğu evde sağlık hizmetlerinde gerek personel nitelikleri ve gerekse de hizmetin çeşitliliği çalışanlar için eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini ve bu ihtiyaçların giderilmesini gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı halk sağlığı müdürlükleri bünyesinde görev yapan ve evde sağlık hizmeti sunumunda görevli personelin bu alanında ki eğitim ihtiyaçlarını saptamak ve daha da etkin hizmet sunumunda planlamalara kaynak oluşturmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmaya, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde, evde sağlık hizmeti sunumunda görev yapmakta olan personel dâhil edilmiştir. Araştırmada, ilgili personelin eğitim ihtiyacını belirlemeye yönelik ölçme aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu, literatür taraması ve evde sağlık hizmeti sunum koordinasyonunda görev alan ilgili birimlerin görüşleri doğrultusunda geliştirilmiştir. Anket formu, evde sağlık hizmeti sunumunda görev alan personele elektronik posta yolu ile iletilmiştir. Araştırmanın evrenini 1581 personel oluşturmakta olup, çalışmada 1123 (% 71) personelden geri bildirim alınmıştır.
BULGULAR: Araştırmada katılımcıların %64,7’si (727) kadın, %35,3’ü (396) erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcılar çoğunlukla, ebe, pratisyen hekim, hemşire ve sağlık memurlarından oluşmuştur. Katılımcılar hekim ve hekim dışı sağlık personeli olarak değerlendirildiğinde özellikle Temel kavramlar ve mevzuat, Palyatif Bakım Hastasına Genel Yaklaşım, Yara Bakımı, Halk Sağlığı Bilgi Sistemi (HSBS) ve Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) ve Trakeostomi Bakımı konuları her iki grup için de talep önceliği arasında yer almaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Birinci basamak sağlık hizmetlerinde, hastanın bulunduğu yerden ayrıca başka bir yere nakledilmesine gerek kalmadan ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetinin yeterli ve doğru bir şekilde verilmesi tedavi sürecinde önemli bir yer alabilmektedir. Evde sağlık hizmeti sunumunda hizmet sunucularının daha verimli çalışabilmeleri için, işin gerekliliklerinin yerine getirilmesi gerektiği gibi her bir çalışanın eğitim gereksinimlerinin de belirlenmesi ve eğitilmeleri birincil öncelik olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışanların sundukları hizmet ile ilgili bilgi ve beceri yönünden donanımlı olmaları yaptıkları işi kolaylaştıracağı gibi motivasyonlarını da arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Evde sağlık hizmeti, hizmeti içi eğitim, sağlık personeli

Identification of Training Needs of Home Health Care Workers

Sinan Bulut1, Özlem Yiğitbaşıoğlu1, Kanuni Keklik2, Alev Yücel3, Savaş Başar Kartal4, İrfan Şencan5
1Public Health Institution Of Turkey, Family Medicine Training And Development Department
2Public Health Institution Of Turkey, Public Health Services Department
3Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training And Research Hospital
4Public Health Institution Of Turkey, Vice Presidency Of Primary Health Care Services,
5Presidency Of Public Health Institution Of Turkey

INTRODUCTION: In many countries, in recent years, home health care services gained an important development on service delivery and the Ministry of Health of Turkey also overemphasized and took remarkable steps in developing these services. As home health care services are delivered with a team work perception, both personnel qualifications and diversity of the services require to identify training needs of the staff and to fulfill such needs. In this study, it is aimed to identify the training needs of the home health care service staff of the provincial directorates of the Public Health Institution of Turkey and to be a resource for a more effective service delivery planning.
METHODS: The subjects of this study are the home health care services staff of the Public Health Institution of Turkey. A questionnaire is applied as a measuring tool to determine the training needs of the relevant personnel. The questionnaire was developed in accordance with the opinions of the units involved in coordination of home health care services and by scanning the literature. Questionnaire forms were delivered to the personnel involved in home health care services via e-mails. The universe of this study had been pre-determined as 1581 personnel and 1123 personnel (71% of the pre-determined universe) have supplied feedback.
RESULTS: 64.7% (727) of the participants are women and 35.3% (396) are men in this study. Majority of the participants consist of midwives, general practitioners, nurses and health officials. Participants are divided into two groups as physicians and non-physician health care providers, and especially basic concepts and legislation, general approach to palliative care patients, wound care, public health information system known as HSBS and information management system of examination known as MBYS and tracheostomy care topics are prior for both groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In Primary Health Care Services, providing sufficient and accurate health care services needed by patients without transferring them to another place is important for the treatment process. To supply home health care services more effectively, beside the fulfillment of the requirements of the work, it is primarily important to determine the training needs of the staff and train them. Equipping the staff with knowledge and skills related to the services they supply will be a facilitator for their work and increase their motivation.

Keywords: Home health services, In-service training, Health workers

Sinan Bulut, Özlem Yiğitbaşıoğlu, Kanuni Keklik, Alev Yücel, Savaş Başar Kartal, İrfan Şencan. Identification of Training Needs of Home Health Care Workers. Turk Hij Den Biyol Derg. 2017; 74(2): 147-154

Sorumlu Yazar: Sinan Bulut, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w