ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Periferik arter hastalarinda yükselmiş serum homositrüllin düzeyleri [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(1): 103-114 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.76402

Periferik arter hastalarinda yükselmiş serum homositrüllin düzeyleri

Duygu ERYAVUZ ONMAZ1, Canan AYDOĞAN2, Nazif AYGÜL2, Abdullah SİVRİKAYA1, Sedat ABUŞOĞLU1, Ali ÜNLÜ1
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Periferik arter hastalığı (PAH) arteriyel stenoz veya okluzyon ile karakterize, kronik, progresif bir hastalıktır. Ateroskleroz PAH’ın en yaygın nedenidir (>%90). Karbamilasyon, proteinlerin post translasyonel modifikasyon mekanizmalarından birisi olup ateroskleroz için yeni bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır. Bilinen en yaygın karbamilasyon ürünü ise homositrüllindir. Bizim bu çalışmadaki amacımız da PAH’lı hastalar ile benzer yaş, cinsiyet dağılımı ve risk faktörlerine sahip PAH’ı olmayan bireylerde serum homositrüllin düzeylerini ölçerek homositrüllinin PAH tanısındaki rolünün aydınlatılmasına katkıda bulunmak ve çeşitli biyolojik parametreler ile homositrüllin düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 70 PAH’lı hastası ve 65 PAH’ı olmayan birey dahil edilmiştir. Serum homositrüllin ve lizin düzeyleri AB Sciex API 3200 (Applied Biosystems/MDS Sciex) likit kromatografi-tandem kütle spektrometri (LC-MS/MS) cihazıyla geliştirmiş olduğumuz valide yöntemle ölçülmüştür. Hastalara ait çeşitli hematolojik ve biyokimyasal parametreler sırasıyla Beckman Coulter LH 780 ve Beckman Coulter AU 5800 (Beckman Coulter, Brea, USA) otoanalizörlerinde, C-reaktif protein (CRP) düzeyleri ise IMMAGE 800 (Beckman Coulter, Brea, USA) cihazında ölçülmüştür.
BULGULAR: PAH’lı hastaların serum homositrüllin konsantrasyonları kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti (p<0.001). Homositrüllinin PAH’ı öngöre gücünü değerlendirmek için Receiver Operating Characteristic (ROC) analizi yapıldığında ise optimal serum homositrüllin cut-off değeri %71.4 sensitivite ve %86.7 spesifiteyle 165.1 µmol / mol lizin (p<0.001) olarak saptanmıştı. Eğri altında kalan alan (AUC) değeri 0.873 olup %95 güven aralığı 0.804-0.925’idi. Spearman korelasyon analizine göre ise, serum homositrüllin düzeyleri ile üre, CRP, nötrofil lenfosit oranı (NLO) ve platelet lenfosit oranı (PLO) düzeyleri arasında pozitif korelasyon vardı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak bulgularımız homositrüllin düzeylerinin PAH’lı hastalarda önemli ölçüde yükseldiğini, homositrüllinin PAH’ın erken teşhisinde yararlı bir markır olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Periferik arter hastalığı, Ateroskleroz, Enflamasyon, Karbamilasyon, Homositrüllin.

Elevated serum homocitrulline levels in patients with peripheral artery disease

Duygu ERYAVUZ ONMAZ1, Canan AYDOĞAN2, Nazif AYGÜL2, Abdullah SİVRİKAYA1, Sedat ABUŞOĞLU1, Ali ÜNLÜ1
1Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Konya, Turkey
2Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Konya, Turkey

INTRODUCTION: Peripheral arterial disease (PAH) is a chronic, progressive disease characterized by arterial stenosis or occlusion. Atherosclerosis is the most common cause of PAH (>90%). Carbamylation is one of the post-translational modification mechanisms of proteins and has been identified as a new risk factor for atherosclerosis. The most common carbamylation product known is homocitrulline. Our aim in this study was to contribute to the elucidation of the role of homocitrulline in the diagnosis of PAH.
METHODS: 70 patients with PAH and 65 individuals without PAH were included in the study. Serum homocitrulline and lysine levels were measured by AB Sciex API 3200 (Applied Biosystems/MDS Sciex) liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) device. Various hematological and biochemical parameters of the patients were measured in Beckman Coulter LH 780 and Beckman Coulter AU 5800 (Beckman Coulter, Brea, USA) autoanalyzers, and C-reactive protein (CRP) levels were measured in IMMAGE 800 (Beckman Coulter, Brea, USA) device, respectively.
RESULTS: Serum homocitrulline concentrations of patients with PAH were statistically significantly higher than the control group (p<0.001). Receiver Operating Characteristic (ROC) analysis showed that the optimal serum homocitrulline cut-off value was 165.1 µmol / mol lysine (p<0.001) (sensitivity, 71.4% and specificity, 86.7%) for PAH. The area under curve (AUC) value was 0.873 (95% confidence interval: 0.804-0.925). There was a positive correlation between serum homocitrulline and urea, CRP, the neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) and the platelet-lymphocyte ratio (PLR) levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings show that homocitrulline levels are significantly elevated in patients with PAH, and homocitrulline may be a useful marker in the early diagnosis of PAH.

Keywords: Peripheral arterial disease, Atherosclerosis, Inflammation, Carbamylation, Homocitrulline.

Duygu ERYAVUZ ONMAZ, Canan AYDOĞAN, Nazif AYGÜL, Abdullah SİVRİKAYA, Sedat ABUŞOĞLU, Ali ÜNLÜ. Elevated serum homocitrulline levels in patients with peripheral artery disease. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(1): 103-114

Sorumlu Yazar: Duygu ERYAVUZ ONMAZ, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w