ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Apilarnil LPS ile indüklenen endotoksemik kalbi korur [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 720-729 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.78200

Apilarnil LPS ile indüklenen endotoksemik kalbi korur

Aslı OKAN1, Emin KAYMAK1, Arda Kaan ÜNER2, Sibel SİLİCİ3, Züleyha DOĞANYİĞİT1
1Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı
2Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
3Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Nutral Terapi A.ş. Erciyes Teknopark

GİRİŞ ve AMAÇ: Endotoksemi, hastanede yatan hastalarda mortaliteye neden olan faktörlerin başında gelen hipotansiyon, zayıf doku perfüzyonu ve çoklu organ yetmezliği ile karakterize ciddi bir komplikasyondur. Apilarnil (drone arı kuluçkası), biyolojik olarak aktif özelliklere sahip bir bal arısı ürünüdür. Apilarnil %25- 35 kuru madde, %9 - 12 protein, %6 - 10 karbonhidrat, 5 - 8 lipid, %3 kül ve diğer tanımlanamayan maddeler içerir. Ek olarak, kimyasal bileşimi vitaminleri (A vitamini, beta karoten, B1, B6, PP ve kolin), mineralleri (kalsiyum, fosfor, sodyum, çinko, manganez, demir, bakır ve potasyum) ve insanlar veya diğer hayvan organizmaları tarafından sentezlenemeyen esansiyel amino asitleri içerir. Son kanıtlarda endotokseminin neden olduğu kardiyotoksisite rapor edilmiştir. Bu çalışmada, bir arı ürünü olan apilarnilin, yoğun bakım ünitelerinin önemli nedenlerinden biri olan endotoksik şok durumunda kalp dokusunu koruyucu etkisinin olup olmadığının kalp dokusunda histopatolojik ve TNF-α ve BNP immunoreaktivitesindeki değişimler ile araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 32 adet Sprague dawley erkek sıçan rastgele kontrol, apilarnil uygulanan grup (0.8 g/kg), lipopolisakkarit (LPS) grubu ve apilarnil ile birlikte LPS verilen grup olmak üzere dört eşit gruba ayrıldı. Kalp dokusunda TNF-α ve BNP ekspresyonundaki farklılıkları belirlemek için immünohistokimyasal değerlendirme yapıldı.
BULGULAR: Kontrol grubu ve apilarnil alan gruplara göre LPS grubunda ödem, kanama ve infiltrasyon gözlendi. LPS ve apilarnil ile tedavi edilen grupta bu hasarın önemli ölçüde azaldığı gözlendi. LPS grubunda tümör nekroz faktör-alfa (TNF-α) ve beyin natriüretik peptit (BNP) ekspresyonları önemli ölçüde arttı ve LPS ve apilarnilin birlikte uygulanması bu artan ekspresyon seviyelerini baskıladı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Verilerimiz, apilarnilin koruyucu etkilerinin, apilarnilin içerdiği bileşenlerin antiinflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde LPS’nin neden olduğu kalp hasarı üzerinde terapötik bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: LPS, Apilarnil, BNP, TNF–α,, arı ürünü

Apilarnil protects the LPS induced endotoxemic heart

Aslı OKAN1, Emin KAYMAK1, Arda Kaan ÜNER2, Sibel SİLİCİ3, Züleyha DOĞANYİĞİT1
1Yozgat Bozok University, Faculty Of Medicine, Department Of Histology And Embryology
2Yozgat Bozok University, Faculty Of Medicine
3Department Of Agricultural Biotechnology, Faculty Of Agriculture, Erciyes University, Nutral Therapy Co. Erciyes Technopark

INTRODUCTION: Endotoxemia is a serious complication that is featured by hypotension, weak tissue perfusion and multiple organ failure that is among the top factors that lead to mortality in hospitalized patients. Apilarnil (drone bee brood) is a honeybee product that has biologically active characteristics. Apilarnil contains 25 - 35% dry matter, 9 - 12% protein, 6 - 10% carbohydrates, 5 - 8 lipids, 3% ash, and other, unidentified substances. Additionally, its chemical composition includes vitamins (vitamin A, beta carotene, B1, B6, PP, and choline), minerals (calcium, phosphorus, sodium, zinc, manganese, iron, copper, and potassium), and essential amino acids that cannot be synthesized by humans or other animal organisms. Endotoxemia-induced cardiotoxicity is reported in the recent evidence. In this study, it was aimed to determine whether apilarnil, a bee product, has a protective effect on heart tissue in the case of endotoxic shock, which is one of the major causes of intensive care units, by histopathological and immunohistochemical evaluation of TNF-α and BNP in the heart tissue.
METHODS: 32 Sprague dawley male rats were randomly divided into four equal groups as control, apilarnil administered group (0.8 g/kg), lipopolysaccharide (LPS) group, and apilarnil together with LPS administered group. Immunohistochemical evaluation was performed to determine the differences in the expression of TNF-α and BNP in the heart tissue.
RESULTS: Edema, hemorrhage, and infiltration was observed in the LPS group compared to the control group and groups receiving apilarnil. It was observed that this damage decreased significantly in the group treated with LPS and apilarnil. Tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) and brain natriuretic peptide (BNP) expressions were significantly increased in the LPS group, and co-administration of LPS and apilarnil suppressed these increased expression levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our data indicate that the protective effects of apilarnil may have a therapeutic effect on heart damage caused by LPS by the anti-inflammatory and antioxidant properties of the components found in apilarnil.

Keywords: LPS, Apilarnil, BNP, TNF–α,, bee product

Aslı OKAN, Emin KAYMAK, Arda Kaan ÜNER, Sibel SİLİCİ, Züleyha DOĞANYİĞİT. Apilarnil protects the LPS induced endotoxemic heart. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 720-729

Sorumlu Yazar: Züleyha DOĞANYİĞİT, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w