ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Sığırlarda koyun ilişkili Ovine gammaherpesvirus-2’nin moleküler karakterizasyonu ve risk faktörlerinin belirlenmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(3): 469-476 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.95777

Sığırlarda koyun ilişkili Ovine gammaherpesvirus-2’nin moleküler karakterizasyonu ve risk faktörlerinin belirlenmesi

Mehmet Özkan TİMURKAN1, Nergis ULAŞ2, Hakan AYDIN1, Şükrü DEĞİRMENÇAY2
1Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Malignant catarrhal fever (MCF), Herpesvirales takımında Herpesviridae ailesinde, Gammaherpesvirinae alt ailesinde ve Macavirus cinsi içerisinde bir grup virus tarafından sebep olunan sporadik seyirli ölümcül (mortal) bir hastalıktır. Macavirus genusunda yer alan Alcelaphine herpesvirus-1 (AlHV-1) ve ovine herpesvirus-2 (OvHV-2), MCF enfeksiyonu etiyolojisinde yer alan en önemli iki patojendir. Dünya genelinde koyunların asemptomatik taşıyıcısı olduğu OvHV-2, koyunlarla çok yakın temas sonucu evcil sığırlara bulaşarak lenfoproliferatif ve ölümcül bir enfeksiyon olan MCF oluşumu ile sonuçlanmaktadır. Koyun ve sığırların bir arada yetiştirilmesi veya pazar alanlarında bir arada satışa sunulması OvHV-2’nin saçılımında önemli bir anahtar rol oynamaktadır. Bu çalışmada, 2017 yılı Kurban Bayramında kurulan hayvan pazarından satın alınan bir boğada, 3 haftalık inkübasyon periodunun ardından gözlerde opaklaşma, mukopurulent göz ve burun akıntısı ile beraber sinir sistemi belirtileri ile ortaya çıkan enfeksiyonun araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda kan ve sürüntü örneklerinde virus varlığını tespiti amacıyla konvansiyonel polimeraz zincir reaksiyonu kullanıldı. PCR sonrası elde edilen amplikonlar sekans reaksiyonuna tabi tutuldu. Sekans sonrası elde edilen raw datalar Gen-Bank’ta bulunan suşlarla kıyaslandı. Filogenetik analizler ise MEGA 5.0 programıyla gerçekleştirildi.
BULGULAR: Kan ve sürüntü örneklerinde OvHV-2’nin tegument proteinini kodlayan gen bölgesine yönelik gerçekleştirilen PCR analizi sonrası 380-bp büyüklüğünde pozitif PCR amplikonu elde edildi. Sekans ve filogenetik analizi yapılan OvHV-2 suşunun; Hindistan, Mısır ve Irak suşları ile oldukça yakın genetik ilişkili olup, Almanya, Kanada, Brezilya, ve Afrika suşları ile kısmen uzak ilişkili olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma sonucunda müslüman ülkelerde Kurban Bayramlarında kurulan kontrolsüz hayvan pazarlarının OvHV-2 bulaşı açısından risk oluşturduğu ve satış alanlarında farklı hayvan türlerinin bir arada satışa sunulmaması gerekliliği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Malignant catarhal fever, Moleküler karakterizasyon, Ovine gammaherpesvirus-2, Türkiye

Molecular characterization and determination of risk factors of sheep-associated Ovine gammaherpesvirus-2 in cattle

Mehmet Özkan TİMURKAN1, Nergis ULAŞ2, Hakan AYDIN1, Şükrü DEĞİRMENÇAY2
1Department of Virology, Faculty of Veterinary Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkiye
2Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkiye

INTRODUCTION: Malignant catarrhal fever (MCF), is a sporadic disease with high mortality caused by a group of viruses that is classified in Herpesviridae, in subfamily Gammaherpesvirinae and genus Macavirus. Alcelaphine herpesvirus-1 (AlHV-1) and ovine herpesvirus-2 (OvHV-2), are two pathogens in Macavirus genus that play an important role in the etiology of the disease. OvHV-2 of which the sheep is asymptomatic carrier worldwide, is transmissed to cattle with close contact and results in a lymphoproliferative and fatal disease of MCF. Husbandry of cattle and sheep together or selling of the species in animal markets in close contact have a key role in spreading of OvHV-2. In this study we aimed to investigate a bull that was purchased in a market in 2017 Festival of Sacrifice, after 3 weeks of incubation period, that had symptoms of opacity in the eyes, nasal and ocular mucopurulent discharge and accompanying nervous system symptoms.
METHODS: We used conventional polymerase chain reaction to investigate virus presence from blood and swab samples. Amplicons that were obtained from PCR were sequenced and raw data of sequences were compared to references previously recorded to GenBank. Phylogenetic analysis was performed with MEGA 5.0 software.
RESULTS: After PCR analysis of blood and swab samples, targeting tegument protein coding region of OvHV-2, an amplicon of 380 bp was obtained. Sequencing and phylogenetical analyses revealed that OvHV-2 strain in this study was closely related to India, Egypt and Iraqi strains and relatively distant to German, Canadian, Brazilian and African strains.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We conclude that, in Muslim Countries unregulated animal markets which are formed during Festival of Sacrifice have significant risk of spread for OvHV-2 and different species should not be sold together in these areas.

Keywords: Malignant catarhal fever, Molecular characterization, Ovine gammaherpesvirus-2, Turkey.

Mehmet Özkan TİMURKAN, Nergis ULAŞ, Hakan AYDIN, Şükrü DEĞİRMENÇAY. Molecular characterization and determination of risk factors of sheep-associated Ovine gammaherpesvirus-2 in cattle. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(3): 469-476

Sorumlu Yazar: Mehmet Özkan TİMURKAN, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w