ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Üçüncü basamak bir hastanede 2006-2016 yılları arasında kistik ekinokokkozis vakaları [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(4): 453-460 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2019.99706

Üçüncü basamak bir hastanede 2006-2016 yılları arasında kistik ekinokokkozis vakaları

Arif Dogan Habiloglu1, Duygu Mert2, Niyazi Karaman3, Guray Togral4, Mustafa Ertek2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Bölülümü, Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara, Türkiye.
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölülümü, Ankara, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Ankara, Türkiye.
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Bölümü, Ankara, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Ekinokokkoz Echinococcus türlerinin neden olduğu zoonotik bir hastalıktır. Echinococcus granulosus hastalığın en sık etkenidir. Önemli oranda mortalite ve morbitideye neden olmaktadır.
Bu çalışmada hepatik ve ekstrahepatik tutulumu olan kist hidatik vakalarının klinik ve laboratuvar bulgularını karşılaştırarak serolojik, biyokimyasal ve rekürrens açısından anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma retrospektif olarak planlandı. Toplam 82 hasta değerlendirildi. Hastalar, hepatik ve ekstrahepatik tutulumu olanlar olarak iki gruba ayrıldı. Hepatik tutulum 45 hastada, ekstrahepatik tutulum ise 37 hastada saptandı.
BULGULAR: Hepatik tutulumu olan grupta 20 erkek ve 25 kadın hasta vardı. Hastaların ortalama yaşı 47 idi. Laboratuvar tetkiklerinde; %25'inde lökositoz ve %4'ünde eozinofili belirlendi. Hastaların %44'ünde C-reaktif protein (CRP), %8'inde globulin fraksiyonu, %35'inde karaciğer fonksiyon testleri (KCFT) veya bilirubin değerlerinde artma saptandı. Hastaların %60'ında indirekt hemaglutinasyon antikor (IHA) testi pozitif bulundu. 20 hastada rekürrens saptandı.
Ekstrahepatik tutulumu olan grupta 14 erkek ve 20 kadın hasta vardı. Hastaların ortalama yaşı 48 idi. Laboratuvar tetkiklerinde; hastaların %16'sında lökositoz ve %5'inde eozinofili saptandı. Hastaların %16'sında CRP, %8'inde globulin fraksiyonu, %38'inde KCFT veya bilirubin artışı vardı. Hastaların %50'sinde IHA testi pozitif bulundu. 17 hastada rekürrens saptandı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Karaciğer tutulumu olan grupta; lökositoz, CRP artışı, diabetes mellitus (DM) komorbiditesi, IHA test pozitifliği ve nüks gelişimi ekstrahepatik tutulumu olan gruba göre daha yüksek saptandı. Her iki grupta da globülin fraksiyonu, KCFT veya bilirubin artışı, eozinofili, cinsiyet dağılımı, yaş ortalaması ve altta yatan malignite yönünden sonuçlar benzer bulundu. Hepatik ve ekstrahepatik tutulumu olan hastalar arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Ekinokokkoz, hepatik tutulum, ekstrahepatik tutulum.

Cystic echinococcosis cases in a tertiary hospital between 2006 and 2016

Arif Dogan Habiloglu1, Duygu Mert2, Niyazi Karaman3, Guray Togral4, Mustafa Ertek2
1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Intensive Care Unit, Ankara, Turkey.
2University of Health Sciences Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara, Turkey.
3University of Health Sciences Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Ankara, Turkey.
4University of Health Sciences Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Department of Orthopedics, Ankara, Turkey.

INTRODUCTION: Echinococcosis is a zoonotic disease caused by Echinococcus species. Echinococcus granulosus is the most frequent factor of disease. It is the cause of significant morbidity and mortality.
The aim of this study was to compare the clinic and laboratory findings in hepatic and extrahepatic involvement of hydatid cysts cases and to determine whether there was a significant difference in terms of serological, biochemical and recurrence in both group.

METHODS: The study was planned retrospectively. Total of 82 patients were evaluated. Patients were divided into two groups as hepatic and extrahepatic involvement. Hepatic involvement was detected in 45 patients and extrahepatic involvement was detected in 37 patients.
RESULTS: In group of hepatic involvement, 20 patients were male and 25 patients were female. The mean age of the patients was 47 years. In the laboratory examination; in 25% of patients leukocytosis and in 4% of patients eosinophilia were detected. In 8% of patients increase of globulin fraction, in 44% of patients increase of C-reactive protein (CRP), in 35% of patients increase of liver function test (LFT) or bilirubin were found. Indirect hemagglutination antibody (IHA) test was positive in 60% of patients. 20 patients had recurrence.
In group of extrahepatic involvement 14 patients were male and 20 patients were female. The mean age of the patients was 48. In the laboratory examination; in 16% of patients leukocytosis and in 5% of patients eosinophilia were detected. In 8% of patients increase of globulin fraction, in 16% of patients increase of CRP, in 38% of patients increase of LFT or bilirubin were detected. In 50% of patients IHA test positivity were found. 17 patients had recurrence.

DISCUSSION AND CONCLUSION: In the group with hepatic involvement, leukocytosis, CRP increase, diabetes mellitus (DM) comorbidity, IHA test positivity and recurrence development were higher compared to the extrahepatic patients. The increase in globulin fraction, LFT or bilirubin increase, eosinophilia, gender distribution, mean age and underlying malignancy were similar in both groups. No statistically significant difference was found between the findings of the hepatic involvement and extra hepatic involvement.

Keywords: Echinococcosis, hepatic involvement, extrahepatic involvement.

Arif Dogan Habiloglu, Duygu Mert, Niyazi Karaman, Guray Togral, Mustafa Ertek. Cystic echinococcosis cases in a tertiary hospital between 2006 and 2016. Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(4): 453-460

Sorumlu Yazar: Duygu Mert, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w