ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ön saftaki hemşirelerin bakış açısından COVID-19 yönetimindeki zorluklar [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(4): 469-482 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2023.29000

Ön saftaki hemşirelerin bakış açısından COVID-19 yönetimindeki zorluklar

Keziban AVCI1, Gülfigar GÜLKAYA2
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, COVID-19 hastalarına bakım veren hemşirelerin karşılaştığı zorlukları incelemektir. Sonuçların politika yapıcılara sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik öneri ve destek sağlayabileceği öngörülmüştür.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan odak grup görüşmesi yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar, görüşmeye katılmayı kabul eden ve Ankara’daki bir eğitim ve araştırma hastanesinde aktif olarak COVID-19 ünitesinde çalışan 12 hemşireden oluşmaktadır. Çalışmada her biri yaklaşık bir saat süren 2 odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Görüşme Haziran 2020’de çevrimiçi bir toplantı programı kullanılarak yapılmıştır ve elde edilen nitel veriler kaydedilmiştir. Kaydedilen görüşmeler yazıya aktarılmış ve yorumlanmıştır. Odak grup görüşmelerinden elde edilen veriler konu ve kavrama göre gruplandırılmış ve katılımcıların ifadeleri bu gruplamalara sayısal olarak atanmıştır. Nitel verilerin analizinde altı tema ortaya çıkmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılan hemşirelerin %16 (n: 2)’sı erkek, %84 (n: 10)’ü kadındır. Hemşirelerin yaş ortalaması 32±8.7 olarak saptanmıştır. Bu çalışmada; bilgi kaynakları, azaltma önlemleri, sağlıklı çalışma ortamı, tedavi ve bakım sürecinde yaşanan zorluklar, tedavi ve bakım sürecinde yaşanan duygular ve kişisel koruyucu ekipman olmak üzere 6 tema belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: COVID-19’un hızlı yayılması sağlık sistemlerini zorlamıştır. Kritik hasta sayısındaki artışlar için ventilatör ve yoğun bakım ünitesi yataklarındaki potansiyel yetersizlik Türkiye açısından iyi tanımlanmış ve gerekli tedbirler hızla hayata geçirilmiştir. Ancak yeterli işgücü olmadığı sürece cihaz-donanım ya da alt yapı olanakları sağlık hizmetleri gibi emek yoğun sektörlerde işe yaramayacaktır. Bu krizle baş edebilmek için sağlık insan kaynağının sayısal yeterliliğinin sağlanması yanında enfekte hastaya bakım yeteneğinin de en üst düzeye çıkartılması sürecin başarısı için gereklidir. Aynı zamanda; hasta ve taşıyıcı olma endişesi, sosyal izolasyon, evden uzak kalma gibi stresörler ve karşılaşılan etik ikilemler sağlık çalışanları açısından zorlayıcı faktörlerdir. Bu kapsamda sağlık çalışanlarının yaşadıkları bu zor sürecin farkında olmak ve onları desteklemek önemlidir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, çalışma ortamı, kişisel koruyucu ekipman, psikososyal tepki

Challenges in the management of COVID-19 from front-line nurses’ perspective

Keziban AVCI1, Gülfigar GÜLKAYA2
1Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Health Management, Ankara
2Hacettepe University, Institution Of Health Sciences

INTRODUCTION: The purpose of the study was to examine the difficulties faced by nurses caring for patients with COVID-19. It was anticipated that results might provide policymakers with suggestions and support regarding the improvement of the healthcare services.
METHODS: This study used the focus-group interview method which is the one of the qualitative methods. The participants were 12 nurses who agreed to attend an interview and actively working COVID-19 unit in an education and research hospital in Ankara. 2 focus-group interviews, each lasting about one hour, were conducted. The interviews carried out using an online meeting program and were recorded in June 2020. The interviews were then transcribed and analyzed. The transcribed data from the focus-group discussions were grouped by theme and concept,and the statements of the participants were coded numerically according to these groupings. Six themes emerged in analyzing the qualitative data.
RESULTS: In the study, 16% (n: 2) of the nurses were male and 84 (n: 10) were female. The average age of the nurses was 32±8.7. In this study; 6 themes have been identified: information sources, reduction measures, healthy working environment, difficulties in the treatment and care process, feelings during the treatment and care process, and personal protective equipment.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The rapid spread of COVID-19 has forced health systems. the potential inability of intensive care unit beds and the ventilator fort the increase of the critically ill patients is well-defined in terms of Turkey. and the necessary measures were implemented quickly. However, unless there is sufficient workforce, device-equipment or infrastructure will not work in labor-intensive sectors such as healthcare. In order to cope with this crisis, ensuring the numerical adequacy of the health human resources and maximizing the ability to care for the infected patient is essential for the success of the process. Same time; Stressors such as anxiety about being patient and carrier, social isolation, staying away from home, and ethical dilemmas are challenging factors for healthcare professionals. In this context, it is important to be aware of and support health workers in this difficult process.

Keywords: COVID-19, pandemic, working environment, personal protective equipment, psychosocial response

Keziban AVCI, Gülfigar GÜLKAYA. Challenges in the management of COVID-19 from front-line nurses’ perspective. Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(4): 469-482

Sorumlu Yazar: Keziban AVCI, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w