ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
COVID-19 ile ilgili ulusal karantina günlük yaşam aktivitelerini ve fiziksel ağrı durumunu nasıl etkiledi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti örneği [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(2): 145-158 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2023.68366

COVID-19 ile ilgili ulusal karantina günlük yaşam aktivitelerini ve fiziksel ağrı durumunu nasıl etkiledi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti örneği

Taygun DAYI1, Müjgan ÖZTÜRK2, Melis BAĞKUR3
1Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, Lefkoşa, KKTC
2Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, Gazimağusa, KKTC
3Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Lefkoşa, KKTC

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19’un pandemi olarak tanımlanmasından sonra, pek çok ülkede ulusal karantina kararı alınmıştır. COVID-19 nedeniyle uygulanan kapanma, insanların fiziksel, sosyal ve zihinsel sağlığını ayrıca ülke ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Bu çalışmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde pandemi nedeniyle yaşanan tam kapanma sırasında ve sonrasında COVID-19’un günlük yaşam aktiviteleri, ekonomik kaygı ve ağrı durumu üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Veriler Mart-Mayıs-2020 tarihleri arasında adada bulunan gönüllü kişilerin (n: 307) katılımıyla çevrimiçi olarak anket yoluyla toplanmıştır. Katılımcıların ulusal kapanma öncesi ve sonrası beslenme (alışveriş, paketli ürünlerin dezenfeksiyonu, yeni yemek tariflerinin denenmesi, iştah), fiziksel aktivite alışkanlıkları, sedanter aktiviteleri (örneğin ekran süresi) ve fiziksel ağrı durumu sorgulanmıştır.
BULGULAR: Ulusal kapanma sırasında, katılımcıların çoğunun fiziksel aktivite düzeyi düşmüş ve sedanter davranışları artmıştır. Her ne kadar daha fazla uyudukları görülse de (7,69±1.47 vs 7.16±1.04) (p<0.001), uyku kalitesinin daha düşük olduğu ifade edilmiştir (3.28 ±1.12 vs 3.45 ±1.00) (p: 0.030). Katılımcılar yeni yemek tarifleri denemiş, ancak çoğu kapanmadan sonra bu tarifleri pişirmeye devam etmemiştir. Katılımcıların çoğunun (%78.2), kapanma sırasında internette ekran önünde geçirdikleri zaman artmış, fiziksel aktiviteleri ve adım sayıları azalmıştır (sırasıyla %56.7 ve %62.9). Kapanma bittikten sonra katılımcıların yarısına yakını ekran sürelerinde anlamlı bir azalma olduğunu belirtmiştir (p<0.001). Bunlara ek olarak, hem vücut ağırlığındaki değişim hem de artmış ekran süresi tekrarlayan ağrıyı artırmıştır (p: 0.034, p: 0.024) ve kapanma sırasında ağrının en yaygın olarak boyun bölgesinde görüldüğü tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pandemi döneminde alınan sağlık önlemlerine ek olarak, resmi kurumlar günlük yaşam aktivitelerinde meydana gelen ve kronik hastalıklara yol açabilecek değişikliklerle başa çıkmak için de hazırlıklı olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, daily life activities, lockdown

How COVID-19-related national lockdown affected daily life activities and physical pain status? A sample from the Turkish Republic of Northern Cyprus

Taygun DAYI1, Müjgan ÖZTÜRK2, Melis BAĞKUR3
1Near East University, Faculty Of Health Sciences, Nutrition And Dietetics Department, Nicosia, TRNC
2Eastern Mediterranean University, Faculty of Health Sciences, Nutrition and Dietetics Department, Famagusta, TRNC
3Near East University, Faculty Of Health Sciences, Physiotherapy and Rehabilitation Department, Nicosia, TRNC

INTRODUCTION: After COVID-19 has been defined as a pandemic, it was decided on national lockdowns in most countries. The COVID-19-related lockdown affected both people’s physical, social and mental health and also the public economy negatively. In this study, it was aimed to evaluate the effects of COVID-19, during and after pandemic related lockdown, on daily life activities, economic anxiety, and pain status in the Turkish Republic of Northern Cyprus.
METHODS: Data was collected via an online questionnaire and voluntary people (n: 307) who were on the island between March-May-2020 participated. Nutritional behaviors (shopping, disinfection of packaged foods, preparation of new recipes, appetite), physical activity behaviors, sedentary activities (e.g. screen time) and physical pain status of participants during and after lockdown were questioned.
RESULTS: Most of the participants’ physical activity levels decreased and sedentary behaviors increased during the lockdown. Although they slept more (7,69±1.47 vs 7.16±1.04) (p<0.001), sleep quality was declared lower (3.28±1.12 vs 3.45±1.00) (p: 0.030). New recipes were tried but most of the participants do not continue to cook these recipes after lockdown. Most of the participants (78.2%) had an increased duration of time in front of the screen on the internet during the lockdown and decreased physical activity and step count (56.7% and 62.9% respectively). Approximately, half of these participants declared a significant decrease in their screen time after the lockdown (p< 0.001). Moreover, both the alteration of body weight and increased screen time increased relapsing pain (p: 0.034, p: 0.024) and the most common focus of pain during lockdown was found as the neck area for each pain status.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In addition to health measures taken during pandemics, official bodies should also be prepared to cope with the changes in daily life activities which can lead to chronic diseases.

Keywords: COVID-19, günlük yaşam aktiviteleri, ulusal karantina

Taygun DAYI, Müjgan ÖZTÜRK, Melis BAĞKUR. How COVID-19-related national lockdown affected daily life activities and physical pain status? A sample from the Turkish Republic of Northern Cyprus. Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(2): 145-158

Sorumlu Yazar: Müjgan ÖZTÜRK, Cyprus
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w