ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT’nin sağlık yönetiminde potansiyel işlevleri: Kapsam incelemesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(4): 523-530 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2023.78370

Yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT’nin sağlık yönetiminde potansiyel işlevleri: Kapsam incelemesi

Mustafa Said YILDIZ1, Ayfer ALPER2
1Sağlık Bakanlığı, İç Denetim Başkanlığı
2Ankara Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Chatbot’lar, insanlarla diyalog için yapay zeka (AI) ve doğal dil işleme (NLP) tekniği kullanarak insan konuşmasını simüle eden bilgisayar programlarıdır. COVID-19’un izlemesi, sürveyansı, uzaktan teşhisi ve bilgi sağlanması gibi çeşitli alanlarında faydalı sonuçlarının görülmesi sonrasında sohbet robotları sağlık maksatlı olarak daha sık kullanılmaya başlandı. Prototip olarak 30 Kasım 2022’de kullanıma sunulan bir yapay zeka sohbet robotu olan ChatGPT, birçok bilgi alanında ayrıntılı ve açıklayıcı yanıtlarıyla dikkatleri üzerine çekti. ChatGPT’nin pek çok farklı alanlardaki kullanımlarına ilişkin denemeler ve uygulamalar 2023’ün ilk çeyreğinde trend bir konu haline gelmiş, çalışmalar ChatGPT-4’ün açıklandığı 14 Mart 2023’de daha da yoğunlaşmıştır. Bu derelemede, sağlık, sağlık yönetimi ve politika alanlarında ChatGPT kullanımını değerlendiren çalışmalar incelenmiştir. Yapay zeka ve sohbet robotlarının kullanımı sağlık hizmetlerinde yeni bir konu olmasa da, ChatGPT’nin güvenilirliği, geniş kapsamı, çok dilliliği ve büyük ölçüde ücretsiz olması onu farklı kılmıştır. Hasta güvenliği, veri mahremiyeti, gizlilik gibi pek çok konuda kaygılar bulunmakla beraber ChatGPT’nin sağlık yönetimi, politikası, halk sağlığı ve sağlığın teşviki gibi pek çok alanda katkı sunduğu görülmüştür. ChatGPT’nin üçüncü sürümü için yapılan çalışmalar, ChatGPT’nin karar destek sistemleri, yönetim araçları ve halk sağlığı aracıları gibi çeşitli mekanizmalar için kullanıldığını göstermiştir. ChatGPT kullanımının ilk aşamasında kısa sürede yapılan araştırma bulguları, yeni kurulan chatbot’un sağlamlığı ve doğruluğu ile dijital sağlık okuryazarlığının artmasına da yardımcı olacağını göstermektedir. ChatGPT ayrıca diğer sohbet robotlarının odaklandığı psikiyatrik ve psikolojik destek için umut verici bir potansiyele sahiptir. ChatGPT’nin klinik ve hastaneden ulusal ve uluslararası düzeye kadar veri analizi ve tahmin gerektiren sağlık yönetimi ve politika araştırmaları alanında sağlık yönetimi ve politika araştırmalarına da katkıda bulunması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: ChatGPT-4, sağlık, sağlık yönetimi, sağlık politikası, kapsam incelemesi

Potential functions of artificial intelligence chatbot ChatGPT in health management: Scoping review

Mustafa Said YILDIZ1, Ayfer ALPER2
1Turkiye Ministry of Health, Internal Audit Department
2Ankara University, Computer Education and Instructional Technologies

Chatbots are computer programs that simulate human speech using artificial intelligence (AI) and natural language processing (NLP) for conversation with people. After its beneficial results in various fields such as monitoring, surveillance, remote diagnosis and information provision of COVID-19, chatbots have started to be used more frequently for health purposes after the pandemic period. ChatGPT, an artificial intelligence chatbot launched as a prototype on November 30, 2022, and garnered attention for its detailed responses and articulate answers across many domains of knowledge. Trials and applications regarding the use of ChatGPT in many different areas became a trending topic in the first quarter of 2023, and the studies intensified on March 14, 2023, when ChatGPT-4 was released. The purpose of this study is to review studies which evaluate ChatGPT usage for health, healthcare management and policy fields. Although the use of AI and chatbots is not a novel subject in healthcare, ChatGPT’s reliability, wide coverage, multi-linguality and being largely free of charge made it outstanding. While there are many concerns about patient safety, data privacy and confidentiality, ChatGPT has been seen to contribute in many areas, such as health management, policy, public health, and health promotion. Studies conducted for the third version demonstrated that ChatGPT has been used for various mechanisms as decision support systems, administrative tools and public health agents. Research findings in a short period of time during the first phase of ChatGPT usage show that the newly established chatbot would also help increasing digital health literacy by its robustness and accuracy. ChatGPT also has promising potential for psychiatric and psychological support which other chatbots focus. ChatGPT is also anticipated to contribute to health management and policy research in the field of health management and policy research, which needs data analysis and forecasting from the clinical and hospital to the national and international levels.

Keywords: ChatGPT-4, health, healthcare management, health policy, scoping review

Mustafa Said YILDIZ, Ayfer ALPER. Potential functions of artificial intelligence chatbot ChatGPT in health management: Scoping review. Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(4): 523-530

Sorumlu Yazar: Mustafa Said YILDIZ, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w