ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Yatırılarak tedavi edilen COVID-19 hastalarinda göz bulguları [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(3): 523-530 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.93195

Yatırılarak tedavi edilen COVID-19 hastalarinda göz bulguları

Yasemin Fatma ÇETİNKAYA1, Ceren KARAÇAYLI2
1Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Göz Kliniği
2Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak,burun Boğaz Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: AMAÇ: Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 hastalığı, sağlık sistemini ciddi anlamda zora sokmuştur. Sağlık hizmetlerinin sunumunun tehlikede olduğu bu dönemde, hastalığın insan vücudunun farklı bölgelerini nasıl etkilediğinin anlaşılması geri planda kalmıştır. Bu çalışma, yatarak tedavi gören COVID-19 hastalarından oküler şikayetleri ve bulguları olan hastaları belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 25 Mart 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında üçüncü basamak bir hastanede COVID-19 nedeniyle takip ve tedavi edilen 18 yaş ve üzeri bireylerde kesitsel, geriye dönük bir çalışma yapılmıştır. Tüm hastaların elektronik sağlık kayıtları alınarak gözden geçirilmiştir. Ayrıca oküler semptomları olan ve olmayan hastalar arasında prokalsitonin, üre seviyesi ve nötrofil sayısı karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: : COVID-19 testi pozitif olan toplam 7060 hasta dahil edildi. Ortalama hasta yaşı 60,89±16,96 idi. Hastaların %52,8'i (n=19) kadın, %47,2'si (n=17) erkekti. Oftalmoloji konsültasyon oranı toplam 36 hasta ile %0.5 idi. Hastaların %47.2'sinde (n=17) en sık görülen semptom görme değişiklikleri idi. En sık görülen ikinci oküler patoloji kemozdu, bunu konjonktival hiperemi ve göz irritasyonu izledi. Keratopatiye maruz kalan hastaların %100'ünde yoğun bakım öyküsü vardı. (p<0,001). Ancak görme değişikliklerinin doğrudan yoğun bakım ünitesi ile ilgili olmadığı gözlendi. Bu hastaların %88,2'sinin yoğun bakım öyküsü yoktu (p<0,001). Oküler bulguları olan hastalarda karşılaştırılan laboratuvar bulgularında anlamlı yükselmeler gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada hastanede yatan COVID-19 hastalarının %0,5'inde göz şikayet ve bulguları tespit edilmiştir. COVID-19'un gözleri düşük oranda etkilediği ancak özellikle uzun süre hastanede yatan hastalarda ve hastaneye ilk başvuruda göz bulgularının arka planda kalabileceği de vurgulandı. Ayrıca, prokalsitonin,üre seviyesi ve nötrofil sayısı oküler semptomları olan hastalarda daha yüksek bulunurken, bu hastaların yoğun bakıma yatış oranlarına etkisi saptanamadı.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, göz bulguları, yatan hasta

Ocular findings in patients hospitalized for COVID-19

Yasemin Fatma ÇETİNKAYA1, Ceren KARAÇAYLI2
1Gulhane Training And Research Hospital Department Of Ophthalmology
2Sbu Gülhane Training And Research Hospital Ear Nose Throat Clınıc

INTRODUCTION: The COVID-19 disease, which has affected the whole world, has seriously challenged the health system. In this period when the delivery of health services is in danger, understanding how the disease affects different parts of the human body has remained in the background. This study was conducted to identify patients with ocular complaints and findings from inpatient COVID-19 patients.
METHODS: A cross-sectional, retrospective study was conducted in individuals aged 18 years and older who were followed up and treated for COVID-19 in a tertiary hospital between 25 March 2020 and 31 March 2021. Electronic health records of all patients were reviewed. In adition Procalcitonin, urea, and neutrophil levels were compared between patients with and without ocular symptoms.
RESULTS: A total of 7060 patients with positive COVID-19 tests were included. The mean patient age was 60.89±16.96 years. 52.8% (n=19) of the patients were female and 47.2% (n=17) were male. The ophthalmology consultation rate was 0.5% with a total of 36 patients. The most common symptom was visual changes in 47.2% (n=17) of the patients. The second most common ocular pathology was chemosis, followed by conjunctival hyperemia and eye irritation. 100% of the patients exposed to keratopathy had a history of intensive care. (p<0.001). However, it was observed that the visual changes were not directly related to the intensive care unit. 88.2% of these patients did not have a history of intensive care (p<0.001). Significant elevations in the compared laboratory findings were observed in patients with ocular findings.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was also emphasized that COVID-19 affects the eyes at a low rate, but ocular findings may remain in the background, especially in patients who have been hospitalized for a long time and at the first admission to the hospital Although procalcitonin, urea and neutrophil counts were found to be higher in patients with ocular symptoms, it was not found that these patients affected the rate of admission to the intensive care unit.

Keywords: COVID-19, ocular findings, inpatient

Yasemin Fatma ÇETİNKAYA, Ceren KARAÇAYLI. Ocular findings in patients hospitalized for COVID-19. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(3): 523-530

Sorumlu Yazar: Yasemin Fatma ÇETİNKAYA, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w