ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Antifungal duyarlılık testleri, raporlama ve antifungal direnç: güncel durum [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(1): 117-132 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2023.97957

Antifungal duyarlılık testleri, raporlama ve antifungal direnç: güncel durum

Ali Korhan SIĞ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Tibbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Balıkesir, Turkiye

Invazif fungal enfeksiyonlarda (IFE) erken tanı ve tedavi prognoz için çok kritiktir. Antimikrobiyal duyarlılık testleri, genel olarak tedavi seçenekleri ve klinik prognoz açısından önemli bir role sahiptir. “Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri Komitesi (EUCAST)” ve “Klinik ve laboratuvar Standartları Enstitüsü (CLSI)” minimum inhibitör konsantrasyonların (MİK) yorumlanması için standart prosedürler ve yöntemleri belirlemişlerdir. Ancak, her mantar ve antifungal için epidemiyolojik eşik değer (EED) ve/veya klinik eşik değer (KED) tanımlanmamıştır, bu nedenle klinisyenleri yönlendirebilmek adına sadece MİK değerleri raporlanabilir. Mikrobiyolojik direnç, in vitro MİK değerlerinin KED verileri ile yorumlanması ile belirlenir. Antifungal dirence (AFD) yol açan çok sayıda mekanizma bulunmaktadır. Mayalarda flukonazol ve ekinokandinlere, küflerde ise triazollere dirençte bir artış eğilimi söz konusudur. Her ne kadar bazı durumlarda yüksek MİK değerleri ile klinik tablo doğrudan ilişki gösterse de her mantar için bu durum gösterilememektedir. Klinik direnç, doğru tedaviye rağmen, enfeksiyon tablosunun çeşitli başka sebeplerle düzelmemesi olayıdır ve birçok nedene bağlanabilir. Bu nedenle, antifungallere duyarlı bir mikroorganizmanın oluşturduğu her enfeksiyon başarı ile tedavi edilemez, öte yandan dirençli organizma ile oluşan her enfeksiyonda da terapötik başarısızlık olmaz. Bu derlemenin amacı; antifungal duyarlılık testleri konusunda genel bir bakış sunmak ve dünyadaki ve ülkemizdeki güncel AFD durumunu tartışmaktır. IFE’ler için bir epidemiyolojik değişim söz konusudur ve bu enfeksiyonlarla daha sık karşılaşılmaktadır. Buna bağlı olarak da, antifungaller ile ilgili çalışmalar da artmış, öte yandan AFD sorunu da gündeme oturmuştur. Candida auris ile birlikte görülmüştür ki, mantarların görece “göz ardı edilmesine” bir son verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Antifungal direnç, invazif fungal enfeksiyonlar, kandidiyaz, epidemiyolojik eşik değeri, klinik eşik değeri

Antifungal susceptibility testing, reporting and antifungal resistance: current status

Ali Korhan SIĞ
University of Health Sciences, Balıkesir Atatürk City Hospital, Department of Medical Microbiology, Balikesir, Türkiye

Appropriate early treatment is crucial for prognosis in invasive fungal infections (IFIs). Antimicrobial susceptibility has generally an important role for treatment options and clinical outcome. “The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST)” and “The Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)” defined standard procedures and recommendations on interpretations of minimum inhibitory concentrations (MICs). However, they do not include epidemiological cut-off values (ECOFFs) and/or clinical breakpoints (CBPs) for every fungi and antifungal agent, so only MIC values can be shared to guide clinicians. Microbiological resistance is determined by interpreting the in vitro MICs with comparison of CBPs. There are many mechanisms that lead to antifungal resistance (AFR). There are increasing trends in fluconazole and echinocandin resistance for yeasts and in triazole resistance for molds. Although clinical reflections of these high MICs are sometimes very obvious, there is insufficient data to show in every fungi. Clinical resistance is the event that an infection does not resolve for various reasons despite appropriate treatment, and can be attributed to many reasons. Thus, every infection caused by susceptible organism is not always successfully treated, every infection caused by resistant organism is not always a failure. The aim of this review is to create an overall perspective to antifungal susceptibility testing and notify current condition of AFR worldwide and in our country. As IFIs show epidemiological changes and become more frequently recognized, studies on the use of antifungals have also increased, while AFR has come to the fore as one of the current problems. With Candida auris, it is clear that it is necessary to put an end to the relative “ignorance of fungi”.

Keywords: Antifungal resistance, invasive fungal infections, candidiasis, epidemiologic cut-off value, clinical breakpoint

Ali Korhan SIĞ. Antifungal susceptibility testing, reporting and antifungal resistance: current status. Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(1): 117-132

Sorumlu Yazar: Ali Korhan SIĞ, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w