ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 80 (1)
Cilt: 80  Sayı: 1 - 2023
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2023-1 Cilt 80 Tüm Dergi
TBHEB 2023-1 Vol 80 Full Printed Journal
Utku ERCÖMERT
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.78545  Sayfalar 1 - 133
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Bir üniversite hastanesinde COVID-19 tanılı sağlık çalışanlarının antiviral kullanımını etkileyen faktörler
Factors affecting antiviral use of health workers diagnosed with COVID-19 in a university hospital
Ayşe SAĞMAK TARTAR, Kevser TUNCER KARA, Serhat UYSAL, Ayhan AKBULUT, Kutbeddin DEMİRDAĞ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.70104  Sayfalar 3 - 12

3.
Anti-SARS-CoV-2 antikor taramasında hızlı kaset test sonuçlarının elektrokemilüminesans immünoassay yöntemiyle doğrulanması
Rapid cassette test results in anti-SARS-CoV-2 antibody screening verification by electrochemiluminescence immunoassay method
Nazife AKMAN, Zeynep AKİDAĞI, Pelin ÖZMEN, Rukiye YALAP
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.48265  Sayfalar 13 - 22

4.
Ayaktan başvuran hastaların idrar kültürlerinde üretilen Escherichia coli izolatlarında antimikrobiyal direnç oranları: beş yıllık analiz
Antimicrobial resistance rates in Escherichia coli strains isolated in urine cultures of outpatients: five years analysis
Ayten GÜNDÜZ, Ahmet MANSUR
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.49379  Sayfalar 23 - 32

5.
In-vivo yöntemlere alternatif olarak in-vitro yöntemle inaktif Newcastle hastalığı aşılarında etkinlik tayini
Determination of efficacy in inactive Newcastle disease vaccines with an in-vitro method as an alternative to in-vivo methods
Mustafa KARS, Yamaç TEKİNTAŞ, Fethiye ÇÖVEN, Asiye DAKMAN, İsmail ÖZTÜRK, Sabahattin İÇİN, Mine HOŞGÖR LİMONCU
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.84704  Sayfalar 33 - 42

6.
Cilt kalınlığının vitamin D seviyesi üzerine etkisi! Peki nereden ölçüm?
The effect of skin thickness on vitamin D levels! Where do you measure from?
Emel GÜLER, Alper DOĞANCI
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.29805  Sayfalar 43 - 50

7.
Embelin’in insan meme kanseri MCF-7 ve MDA MB-231 hücre proliferasyonu üzerindeki sitotoksik etkisinin tamoxifen ve docetaxel ile karşılaştırılması
Comparison of the cytotoxic effect of Embelin with tamoxifen and docetaxel on human breast cancer MCF-7 and MDA MB-231 cell proliferation
Gülsüm ABUŞOĞLU, Cengiz KOÇAK, Fatma Emel KOÇAK, Bahadır ÖZTÜRK, Hüsamettin VATANSEV
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.87523  Sayfalar 51 - 62

8.
Polikistik over sendromlu kadınlarda adrenal ve ovaryan steroid hormonlarla fenotipik ve klinik özelliklerin ilişkisi
The relationship of phenotypic and clinical features with adrenal and ovarian steroid hormones in women with polycystic ovarian syndrome
Seda KILIÇSOY ASLAN, Raziye DESDİCİOĞLU, Gülin Feykan YEĞİN, Ceylan BAL
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.20092  Sayfalar 63 - 72

9.
Ficus carica ekstraktı, hücre döngüsünün durmasına neden olur ve MG-63 ve HT-29 kanser hücre hatlarında apoptozu indükler
Ficus carica extract causes cell cycle arrest and induces apoptosis in MG-63 and HT-29 cancer cell lines
Tuğba YALÇINKAYA, Leyla Didem KOZACI, Ahmet ÇARHAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.93357  Sayfalar 73 - 88

10.
Çalışanın sürdürülebilir performansı (ÇSP) ölçeği: Türkçe geçerlik-güvenirlik çalışması
Employee sustainable performance (ESP) scale: Turkish validity-reliability study
Yasin ÇİLHOROZ, Gülsen TOPAKTAŞ, Oğuz IŞIK
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.00243  Sayfalar 89 - 100

11.
Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesindeki Aedes tipi sivrisineklerde Zika, Dengue, Chikungunya ve Batı Nil virüsü varlığının araştırılması
Investigation of the presence of Zika, Dengue, Chikungunya, and West Nile virus in Aedes type mosquitoes in the Eastern Black Sea area of Turkey
Yasemin COŞGUN, Fatma BAYRAKDAR, M. Mustafa AKINER, Burcu GÜRER GİRAY, Berna DEMİRCİ, Hilal BEDİR, Gülay KORUKLUOĞLU, Seher TOPLUOĞLU, Selçuk KILIÇ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.58235  Sayfalar 101 - 108

OLGU SUNUMU
12.
Tip 1 diyabetes mellitus tanılı bir olguda rinoserebral mukormikoz
Rhinocerebral mucormycosis in a case diagnosed with type 1 diabetes mellitus
Ayşe ALICI, Aytekin FIRTINA, Gülgün YENİŞEHİRLİ, Ibrahim ERDİM, Elif AKÇAY
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.70845  Sayfalar 109 - 116

DERLEME
13.
Antifungal duyarlılık testleri, raporlama ve antifungal direnç: güncel durum
Antifungal susceptibility testing, reporting and antifungal resistance: current status
Ali Korhan SIĞ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.97957  Sayfalar 117 - 132

LookUs & Online Makale
w