ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 75 (3)
Cilt: 75  Sayı: 3 - 2018
ARAŞTIRMA
1.
Türkiyenin Doğu Karadeniz Bölgesi'nde istilacı Aedes Türlerinin İzlenmesi ve Kontrolü
Surveillance and Control of Invasive Aedes Species in the Eastern Black Sea Area of Turkey
Muhammet Mustafa Akıner, Berna Demirci, Hilal Bedir, Ahmet Ferhat Doğan, Akgün Gökdemir, Seher Topluoğlu, Ünal Altuğ, Zehra Özlem Kurtcebe, Hasan Irmak
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.68736  Sayfalar 225 - 238

TÜM DERGİ
2.
THDBD 2018-3 Cilt 75 Tüm Dergi
TBHEB 2018-3 Vol 75 Full Printed Journal
Utku Ercömart
Sayfalar 225 - 322
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Kolşisin’in MCF-7 İnsan Meme Adenokarsinoma Hücrelerinde Hücre Döngüsü Tutulumu ve MMP-2 mRNA Ekpresyonu Üzerine Etkileri
Effects of Colchicine on Cell Cycle Arrest and MMP-2 mRNA Expression in MCF 7 Breast Adenocarcinoma Cells
Filiz Bakar Ateş, Nuri Özmen, Ecem Kaya Sezginer, Emin Emre Kurt
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.22755  Sayfalar 239 - 244

4.
Bruselloz ve atipik pnömoni şüpheli hastalarda Coxiella burnetii antikor varlığının ELISA ve IFA yöntemleri ile araştırılması
Detection of Coxiella burnetii antibodies in patients with suspicion of brucellosis and atypical pneumonia by ELISA and IFA methods
Alev Çetin Duran, Cem Ergon
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.23255  Sayfalar 245 - 252

5.
2-Pirazolin Yapısındaki Yeni Bir Bileşiğin Sentezi, Moleküler Modellemesi ve Monoaminoksidaz İnhibitörü Etkisinin Araştırılması
Investigation of Synthesis, Molecular Modeling and Monoaminoxidase Inhibitor Activity of a New 2-Pyrazoline Compound
Begüm Evranos Aksöz, Gülberk Uçar, Kemal Yelekçi
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.59219  Sayfalar 253 - 264

6.
Üçüncü basamak bir hastanede tespit edilen cerrahi alan enfeksiyonlarının değerlendirilmesi.
Evaluation of surgical site infections detected in a tertiary care hospital.
Halide Aslaner, Esragül Akıncı, Ayşe But, Dilek Kanyılmaz, Aliye Baştuğ, Adalet Aypak, Meltem Arzu Yetkin, Pınar Öngürü, Hürrem Bodur
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.77150  Sayfalar 265 - 276

7.
Bir hastane yemekhanesinde yaşanan gıda zehirlenmesinin incelenmesi
Investigation of food poisoning in a hospital cafeteria
Özlem Terzi, Şule Özdemir, Mustafa Yasin Selçuk
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.60783  Sayfalar 277 - 286

OLGU SUNUMU
8.
Psychoda Albipennis’e Bağlı Tekrarlayan Üriner Myiasis
Recurrent Urinary Myiasis Caused By Psychoda Albipennis
Çiğdem Torun Edis, Özlem Erol, Aycan Gazyağcı, Mehmet Kavak
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.59455  Sayfalar 287 - 290

DERLEME
9.
Viral Enfeksiyonlarda Otofaji
Autophagy in Viral Infections
Onur Ülgenalp, B. Taylan Koç, Tuba Çiğdem Oğuzoğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.79923  Sayfalar 291 - 304

10.
Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tabi ilaçlar ve uygulamalar açısından değerlendirmeler
Drugs subject to special storage conditions or cold chain and evaluation in terms of applications
Berrin Küçüktürkmen, Asuman Bozkır
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.67674  Sayfalar 305 - 322

LookUs & Online Makale
w