ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 75 (4)
Cilt: 75  Sayı: 4 - 2018
1.
Nanoteknolojik dezenfektanların heterotrofik biyofilmler üzerine etkisi
The efficacy of nanotechnological disinfectants on heterotrophic biofilms
Gökçe Yavuz, İrfan Türetgen
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.57778  Sayfalar 323 - 332

2.
THDBD 2018-4 Cilt 75 Tüm Dergi
TBHEB 2018-4 Vol 75 Full Printed Journal
Utku Ercömart
Sayfalar 323 - 458
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Türkiye’de Ulusal Antimikrobiyal Direnç Surveyans Sisteminin İlk Sonuçları
The First Results of National Antimicrobial Resistance Surveillance System in Turkey
Nilay Çöplü, Hüsniye Şimşek, Deniz Gür, Ayşegül Gözalan, Ufuk Hasdemir, Zeynep Gülay, Gülçin Bayramoğlu, Şöhret Aydemir, Nezahat Gürler, Mete Eyigör, Duygu Perçin, Dilber Aktaş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.68878  Sayfalar 333 - 344

ARAŞTIRMA
4.
Hastanede yatan hastaların klinik örneklerinden izole edilen enterokok suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi
Evaluation of antibiotic susceptibilities of enterococcus strains isolated from clinical samples of hospitalized patients
İlker Ödemiş, Şükran Köse, Gürsel Ersan, Didem Çelik, İlkay Akbulut
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.70456  Sayfalar 345 - 352

5.
Endüstriyel enzimler üreten Bacillus izolatlarının morfolojik, biyokimyasal ve moleküler yöntemlerle karakterizasyonu
Morphological, biochemical and molecular characterization of Bacillus isolates as a producer of industrial enzymes
Yonca Yüzügüllü Karakuş, Arzu Sertel, Yonca Duman, Fikriye Polat
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.87004  Sayfalar 353 - 364

6.
Tip 2 Diyabet hastalığı ve bozulmuş glikoz toleransı olan kadınlarda asemptomatik bakteriüri ve üriner sistem enfeksiyonları
Asymptomatic bacteriuria, urinary tract infection and risk factors in women with type 2 diabetes mellitus and impaired glucose tolerance
Özlem Genç, Evrim Aksu, Türkan Paşalı Kilit, Fatma Emel Koçak, Yasemin Korkut, Kevser Onbaşı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.59013  Sayfalar 365 - 374

7.
“Genital Mikoplazma” Sıklığının Multipleks Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Saptanması: Klinikte önemli olabilir mi?
Detection of "Genital Mycoplasma" Incidence by Multiplex Real-Time Polymerase Chain Reaction: Could it be clinically important?
Cemile Sönmez
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.79926  Sayfalar 375 - 382

8.
Ordu İli İlköğretim Okulu Öğrencilerinde baş biti Pediculus humanus capitis Yaygınlığının Belirlenmesi
The Prevalence of Pediculus humanus capitis among Primary School Pupils in Ordu Province
Ülkü Karaman, Özgür Enginyurt, Ömer Karaman, Cemil Çolak, Gamze Kaçmaz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.72324  Sayfalar 383 - 390

9.
Ankara ve Konya illerine ait suların organoklorlu ve organofosforlu pestisitler yönünden değerlendirilmesi
Evaluation of organochlorine and organophosphate pesticides of waters in Ankara and Konya
Figen Demli, Günnur Orhan, Zahide Esra Durak, Hüseyin İlter
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.05025  Sayfalar 391 - 398

10.
Aksaray, Nevşehir, Niğde İllerindeki İlçe Okullarında Stafilokokal Enterotoksin ve Bacillus cereus İlişkili Gıda Kaynaklı Salgın, 2015
Food-borne Outbreak Associated with Staphylococcal Enterotoxin and Bacillus cereus In Districts Schools—Aksaray, Nevsehir, Nigde Provinces, 2015
Fatma Özarslan, Pınar Duman, Serap Çetin Çoban, Gülşen Barlas, Fehminaz Temel
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.89847  Sayfalar 399 - 408

11.
Bayburt il merkezinde Shigella sonnei gastroenterit salgını, Ekim 2014
A Shigella sonnei gastroenteritis outbreak in Bayburt Province, Turkey, October 2014
Burcu Özüdoğru, Yavuz Kazık, Mecit Kızılaslan, Fehminaz Temel
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.37084  Sayfalar 409 - 420

DERLEME
12.
Probiyotiklerin Tümör Baskılayıcı Etkileri
Tumor Suppressor Effects of Probiotics
Münevver Kahraman, Aynur Gül Karahan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.15428  Sayfalar 421 - 442

13.
Polimerik Veziküller ve Biyolojik Uygulamaları
Polymeric Vesicles and Biological Applications
Umut Can Öz, Asuman Bozkır
doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.87369  Sayfalar 443 - 458

LookUs & Online Makale
w