ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Trombosit kütle indeksi – enfeksiyöz mononükleoz için ön tanı aracı [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(4): 463-468 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2023.22309

Trombosit kütle indeksi – enfeksiyöz mononükleoz için ön tanı aracı

Yasemin ARDIÇOĞLU AKIŞIN1, Gökçe Su TAŞTAN2, Nejat AKAR3, Mustafa TURAN4
1TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD, Ankara, Turkiye
2TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, 6. Sınıf Öğrencisi, Ankara, Turkiye
3TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları ADd, Ankara, Turkiye
4TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Bölümü, Ankara, Turkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İnsan Herpesvirüs ailesinin bir üyesi olan Epstein-Barr virüs (EBV) başta lenfositler olmak üzere farenks ve parotis kanalının epitel hücrelerinde çoğalmaktadır. Tükürük yoluyla yayılan enfeksiyonun kuluçka süresi dört ile sekiz haftadır. Enfeksiyöz mononükleoz (EM), özellikle ergenlerde ve çocuklarda yaygın olan EBV’nin neden olduğu bir hastalıktır. EM’nin tipik özellikleri arasında ateş, farenjit, adenopati, halsizlik ve atipik lenfositoz bulunmakta ve splenomegali, hepatomegali, sarılık ve dalak rüptürü meydana gelebilmektedir. Trombosit kütle indeksi (TKİ), trombosit işlevselliği ile ilişkilidir ve trombositlerin inflamasyon kaskadına etkisi konusunda bilgi verebilmektedir. Bu çalışma, EM ön tanısında TKİ’nin rolünü incelemek amacıyla planlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 2010-2019 yılları arasında EBV antikor testi yapılan 274 hasta dahil edilmiştir. EBV antikoru pozitif grubun TKİ değerleri EBV antikoru negatif olan grup ve kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: EBV pozitif grubun, EBV negatif ve kontrol grubuna göre daha düşük TKİ değerlerine sahip olduğu saptanmıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Tam kan sayımı değerlendirilirken TKİ kolayca hesaplanabilmektedir. Elde edilen veriler klinik olarak EM şüphesi olduğunda ön tanı aracı olarak TKİ’nin yol gösterici olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Epstein-Barr virüs, enfeksiyöz mononükleoz, trombosit kütle indeksi

Platelet mass index – a pre-diagnostic tool for infectious mononucleosis

Yasemin ARDIÇOĞLU AKIŞIN1, Gökçe Su TAŞTAN2, Nejat AKAR3, Mustafa TURAN4
1TOBB Economy And Technology University, Faculty Of Medicine, Department Of Biochemistry, Ankara, Turkiye
2TOBB Economy And Technology University, Faculty Of Medicine, 6th Year Student, Ankara, Turkiye
3TOBB Economy And Technology University, Faculty Of Medicine, Department Of Pediatrics, Ankara, Turkiye
4TOBB Economy And Technology University, Faculty Of Medicine, Department Of Medical Education, Ankara, Turkiye

INTRODUCTION: As a member of the human herpesvirus family, Epstein-Barr virus (EBV) primarily replicates in lymphocytes but also may replicate in the epithelial cells of the pharynx and parotid duct. The infection is spread primarily by saliva and the incubation period is four to eight weeks. Infectious mononucleosis (IM) is a clinical syndrome caused by EBV that is particularly common in adolescents and children. Typical features of IM include fever, pharyngitis, adenopathy, malaise, and an atypical lymphocytosis. Splenomegaly, hepatomegaly, jaundice, and splenic rupture can occur. The platelet mass index (PMI) is related to platelet functionality and platelet function has an effect on the inflammation cascade. This study is planned to examine the role of PMI in the pre-diagnosis of IM.
METHODS: Between the years 2010-2019, 274 patients who were tested for EBV antibodies were included in the study and the PMI values of EBV positive group was compared to EBV negative and the control group.
RESULTS: EBV positive group has lower PMI values than EBV negative and control group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: EPMI can be easily calculated using a CBC test and can be a used as a pre-diagnostic tool for the existence of IM.

Keywords: Epstein-Barr virus, infectious mononucleosis, platelet mass index

Yasemin ARDIÇOĞLU AKIŞIN, Gökçe Su TAŞTAN, Nejat AKAR, Mustafa TURAN. Platelet mass index – a pre-diagnostic tool for infectious mononucleosis. Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(4): 463-468

Sorumlu Yazar: Yasemin ARDIÇOĞLU AKIŞIN, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w