ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Bazı Antiseptik ve Dezenfektanların Antibakteriyel Etkinliklerinin Araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2017; 74(3): 211-220 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2017.75002

Bazı Antiseptik ve Dezenfektanların Antibakteriyel Etkinliklerinin Araştırılması

Derya Avcı1, Müşerref Otkun2
11Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Çanakkale, Türkiye
22Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda hastanelerde sık kullanılan 4 adet antiseptik ve dezenfektanın hastanemizde yatan hastalardan izole edilen hastane enfeksiyonu etkeni, dirençli ve farklı cinslerden 12 adet bakteri üzerine etkisi ve etki süresinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, metisiline dirençli Staphylococcus aureus, vankomisin dirençli Enterococcus bakterilerinden 3’er tane seçildi. Kontrol için 3 adet American Type Culture Collection (ATCC) standart suşu (P.aeruginosa ATCC 27853, Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 6538) kullanıldı. Antiseptik ve dezenfektanlardan hastanelerde en sık kullanılan povidon-iyot (%10), sodyum hipoklorit (%5), etil alkol ve glutaraldehit (%2) çalışmamıza alındı. Povidon-iyot (%10) ve glutaraldehit (%2) firmanın kullanım talimatına göre direkt, ek olarak 1/2 ve 1/4 sulandırılarak 3 şekilde kullanıldı. Sodyum hipoklorit (%5) direkt, 1/10 ve 1/100 sulandırımlarda hazırlandı. Etil alkol kullanım öncesi %95-%70-%50’lik konsantrasyonda hazırlandı. Seçilen bakteriler kalitatif süspansiyon test yöntemine göre 1, 2, 5, 10, 30 dakikalık sürelerde maddelerle temas ettirildi. Ekimlerden önce maddelerin etkilerinin durdurulması için nötralizan çözeltisi ilave edildi. İnkübasyon sonunda bakterilerin üreyip üremedikleri değerlendirildi.
BULGULAR: Bu çalışmada tüm sulandırımlarında 1 dakikalık karşılaşma sonrası tüm bakterilerin üremesini inhibe eden povidon-iyot (%10) en etkili antiseptik tespit edildi. Direkt ve 1/2 sulandırımda yine 1 dakikada tüm bakterilerin üremesini inhibe eden glutaraldehit (%2) en etkili dezenfektan olarak gözlemlendi. Etil alkolün %70’lik konsantrasyonunun bakterilerle en az 2 dakika temasının uygun olduğunu tespit ettik. Sodyum hipoklorit (%5) 1/10 sulandırımda kullanıldığında 1 dakikalık temas ile tüm bakterilerin üremesini inhibe ederken, 1/100 sulandırımda tüm bakterileri öldürmek için en az 5 dakika süre ile uygulanması uygun bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının hastane enfeksiyonlarından korunabilmesi için tüm hastanelerde dezenfeksiyon politikası oluşturulmalıdır. Her hastanenin kendi mikroorganizmalarına karşı etkili antiseptik ve dezenfektanları tespit etmesi hem maliyet hem de güvenli sağlık ortamı için faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Antiseptik, Dezenfektan, Dezenfeksiyon, Etkinlik

Evalution of Antibacterial Activities of Some Antiseptics and Disinfectants

Derya Avcı1, Müşerref Otkun2
1Çanakkale Onsekiz Mart University, Research and Education Hospital, Çanakkale, Turkey.
2Çanakkale Onsekiz Mart University, School of Medicine, Department of Medical Microbiology, Çanakkale, Turkey.

INTRODUCTION: In our study, we aimed to investigate the effects and duration of effect of 4 antiseptics and disinfectants frequently used in hospitals on 12 different resistant species of bacteria that cause nosocomial infections which were isolated from inpatients in our hospital.
METHODS: Three strains each of Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, methicillin-resistant Staphylococcus aureus and vancomycin-resistant Enterococcus were chosen for the study. Three American Type Culture Collection standard bacteria strains (ATCC) including P.aeruginosa ATCC 27853, Escherichia coli ATCC 25922, and Staphylococcus aureus ATCC 6538 were used as the control group. Antiseptics and disinfectants were evaluated at different concentrations and included povidone iodine (10%), sodium hypochloride (5%), ethyl alcohol and gluteraldehyde (2%) which are routinely used for disinfection in our hospital. Povidone iodine (10%) and gluteraldehyde (2%) were evaluated in 3 forms; undiluted according to the manufacturer’s instructions and also in 1/2 and 1/4 diluted forms. Sodium hypochlorite (5%) was examined in undiluted form, and at 1/10 and 1/100 dilution. Ethyl alcohol was tested at the concentrations of 95%, 70%, and 50%. We compared the effect of substances by using the qualitative suspension method with a contact time of 1, 2, 5, 10 and 30 minute periods. Before seeding, a neutralization solution was added to stop the effects of the material. After incubation, the bacteria were assessed for the presence or absence of proliferation.
RESULTS: In this study, povidone iodine (10%), which inhibited the growth of all bacteria, was the most effective antiseptic at all dilutions after 1 minute of contact. Gluteraldehyde (2%), which inhibited the growth of all bacteria, was the most powerful disinfectant at both 1/2 dilution and in undiluted form after 1 minute of contact. We determined that surface contact of at least 2 minutes duration is appropriate for 70% ethyl alcohol. For elimination of all bacteria, sodium hypochloride (5%) inhibited all bacterial growth in 1/10 diluted form in 1 minute of contact, while at 1/100 concentration a 5 minute period of local administration was needed.
DISCUSSION AND CONCLUSION: For protection of patients and healthcare providers, disinfection policies should be created especially for all hospitals. Identifying antiseptics and disinfectants effective against specific bacteria, which lead to common nasocomial infections in a particular hospital, has advantages both in terms of costs and for a safe healthcare environment.

Keywords: Antiseptic, Disinfectant, Disinfection, Efficacy

Derya Avcı, Müşerref Otkun. Evalution of Antibacterial Activities of Some Antiseptics and Disinfectants. Turk Hij Den Biyol Derg. 2017; 74(3): 211-220

Sorumlu Yazar: Müşerref Otkun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w