ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 77 (4 Su ve Saglik)
Cilt: 77  Ek: 4 Su ve Saglik - 2020
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2020 Cilt 77 Ek-4 Tüm Dergi
TBHEB 2020 Vol 77 Supplement-4 Full Printed Journal
Utku ERCÖMERT
Sayfalar 1 - 233
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Su deyimleri için bir içerik analizi: Dildeki su yansımaları
A content analysis for water idioms: Water reflections in the language
Cihad Dündar
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.23922  Sayfalar 3 - 10

3.
Su yükü, sığınmacılar ve güvenlik
Burden of water, refugees and security
Özlem Aksoy, Cahit Armağan Dilek, Başak Taşeli
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.48108  Sayfalar 11 - 20

4.
Deprem Sonrası Toplanma Alanlarına İçilebilir Su Dağııtım Problemi
Drinking Water Distribution Problem for Assembly Areas Post-Earthquake
Aslıhan YILDIZ, Ertuğrul AYYILDIZ, Çoşkun ÖZKAN, Alev TAŞKIN GÜMÜŞ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.28000  Sayfalar 21 - 34

5.
Suda Boğulmaya Bağlı Ölümler: Retrospektif Otopsi Çalışması
Deaths Due to Drowning: Retrospective Autopsy Study
Nazım Ercüment BEYHUN, Hüseyin Cetin KETENCİ, Medine Gözde ÜSTÜNDAĞ, Cansu AGRALI-GÜNDOĞMUŞ, Murat TOPBAŞ, Halil BOZ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.56873  Sayfalar 35 - 48

6.
Bir Evsel Atıksu Arıtma Tesisinde İşletme Maliyetlerinin İncelenmesi
Investigation of Operating Costs at an Urban Wastewater Treatment Plant
Sureyya ALTIN, Ahmet ALTIN, Sevcan DOĞRU
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.74875  Sayfalar 49 - 56

7.
Su laboratuvarlarının ts en ıso/ıec 17025 standart revizyonu ile değişimleri
Changes of water laboratories with ts en iso/iec 17025 standard revision
Pınar Kaynar
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.79027  Sayfalar 57 - 64

8.
İçme-Kullanma Sularında Rotavirüs Varlığının EPA 1615 Yöntemi İle Tespitinin Uygulanabilirliği
Applicability of Rotavirus Existence in Drinking Water Samples with EPA 1615 Method
Özgül Semizoğlu, Zehra İrem Eris, Fatma Karadeniz Dursun, Sule Senses Ergul, Edibe Nurzen Namlı Bozkurt
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.73626  Sayfalar 65 - 70

9.
Şişelenmiş içme sularında Helicobacter pylori DNA’sının araştırılması: Bir ön çalışma
The Investigation Of Helicobacter pylori DNA in Bottled Drinking Water: A Preliminary Study
Fatma Kalaycı Yüksek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.57804  Sayfalar 71 - 76

10.
Antalya Kent Plajlarının Yüzme suyu ve Plaj Kumu Mikrobiyolojik Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Halk Sağlığı Riskleri
Assessment of Bathing water and Beach Sand Microbiological Quality of Antalya Urban Beaches and Public Health Risks
Gönül Tuğrul İçemer, Ayşegül Topaloğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.57338  Sayfalar 77 - 82

11.
2009-2018 Yılları Arası On Yıllık Süreç İçinde Dünya Çapında Meydana Gelmiş Kolera Salgınlarının Değerlendirilmesi
Assessment of Worldwide Cholera Outbreaks within the Ten-Year Period between 2009-2018
Mehmet Uyar, Elif Nur Yıldırım Öztürk, Tahir Kemal Şahin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.77698  Sayfalar 83 - 90

12.
Ambalajlanmış içmesuyunda LC-MSMS yöntemiyle akrilamid tayini
Analysis of acrylamide in packaged drinking water by LC-MSMS
Soner AKGÜN, İsmail SUNAR
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.76259  Sayfalar 91 - 98

13.
Konya İli Meram İlçesinde Mavi Tünel İçme Suyu Projesiyle Şebekelere Verilen Sulardaki İletkenlik, Toplam Sertlik ve Serbest Klor Düzeylerinin 2016 Yılı Değerleriyle Karşılaştırılması
Comparison Of Conductivity, Total Hardness and Free Chlorine Levels In Waters Given To Networks With The Blue Tunnel Drinking Water Project With The Values Of 2016 In Meram District Of Konya
Lutfi Saltuk Demir, Saniye Bilge Altınay, Sevda Mutlu, Ayşe Can, Yusuf Kenan Boyraz, Mehmet Uyar, Yasemin Durduran, Tahir Kemal Şahin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.25901  Sayfalar 99 - 106

14.
İçme Kullanma Suyu Kalitesinin Çevre Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi: Siverek (Şanlıurfa) Örneği
An evaluation of drinking-usage water quality in terms of environmental health: A case study of Siverek (Şanliurfa), Turkey.
İbrahim Bayhan, Mehmet Irfan Yesilnacar, Ayşegül Demir Yetiş, Engin Tutkun
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.40225  Sayfalar 107 - 120

15.
Marmara Bölgesi’ndeki Balıkçıların Genel Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the General Health Status of Fishermen in Marmara Region
Yusuf Demirtaş, Büşra Parlak Somuncu, Murat Topbaş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.09475  Sayfalar 121 - 130

16.
Konya ili Meram ilçesinde 0-24 aylık bebek ve çocukların su tüketimi
Water consumption of 0-24 month old babies and children in Meram district of Konya
Lutfi Saltuk Demir, Güllü Eren, Tuğçe Sarıtaş, Mehmet Uyar, Yasemin Durduran, Tahir Kemal Şahin
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.37233  Sayfalar 131 - 138

17.
Çorum ilinde adolesanların günlük içme suyu tüketimi ve bazı beslenme alışkanlıklarıyla ilişkisi
Daily drinking water intake and some dietary behaviors of adolescents in Corum city
GÜLAY YILMAZEL, Serpil Bozdoğan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.77674  Sayfalar 139 - 148

18.
Malatya İli Akçadağ İlçesinde Yaşayan 15 Yaş Üstü Bireylerin İçme Suyu Tüketim Davranışlarının İncelenmesi
Investigation of Drinking Water Consumption Behavior of Individuals Over 15 Years Old Livinf in Akcadag District of Malatya
Aslı Ayça Özyazgan Tokay, Serdar Deniz, Erkan Pehlivan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.97105  Sayfalar 149 - 158

19.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Su Kullanımı Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Water Usage Attitudes and Behaviors of the 1st and 6th grade students of Gaziantep University Faculty of Medicine
Neriman Aydın, Can Demirel, ERKAN BÜLBÜL
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.01700  Sayfalar 159 - 164

20.
Bir üniversitesinin bazı fakültelerinde okuyan öğrencilerin su tüketimi konusundaki bilgi, tutum ve davranışları
Knowledge, attitude and behaviors of students about water consumption in some faculties of the university
Derya Çamur, Fatma Sena Konyalıoğlu, Gamze Ketrez, İbrahim Sefa Güneş, Metin Hasde
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.97992  Sayfalar 165 - 178

21.
Bir tıp fakültesinde klinik öncesi eğitim alan öğrencilerin içme kullanma suyu tercihleri ve nedenleri
Water consumption preferences and reasons of pre-clinical students of a faculty of medicine
Ayşe Taş, Pelin Bilgin Kahveci, Emine Didem Evci Kiraz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.45578  Sayfalar 179 - 186

22.
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinde günlük su tüketimi
Daily water consumption among Vocational High School students
Burcu Daysal, GÜLAY YILMAZEL
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.45556  Sayfalar 187 - 192

23.
Bir üniversite hastanesinde çalışan idari personelin ambalajlı su kullanımı hakkında bilgi, tutum ve davranışları
Knowledge, attitudes and behaviors of administrative staff working ın university hospital about the use of packaged water
Esra Çelik, Emine Didem Evci Kiraz
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.02700  Sayfalar 193 - 200

24.
112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Su Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Water Consumption Behavior Of Emergency Health Services Employees
İsmet Çelebi, iskender gün
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.33230  Sayfalar 201 - 210

25.
Ülkemizde Son 10 Yılda İçme Ve Kullanma Suyu İle İlişkili Üretilen Tezlerin Niteliksel Değerlendirilmesi
Qualitative Evaluation of Theses About Drinking Water in Our Country in The Last 10 Years
Özlem Terzi, Cihad Dündar
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.81889  Sayfalar 211 - 218

26.
Su Okuryazarlığının Geliştirilmesinde Bir Kaynak Olarak ProjectWET Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of ProjectWET Activities as a Resource in Improving Water Literacy
Nazihan Ursavaş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2020.56767  Sayfalar 219 - 232

LookUs & Online Makale
w