ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 78 (3)
Cilt: 78  Sayı: 3 - 2021
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2021-3 Cilt 78 Tüm Dergi
TBHEB 2021-3 Vol 78 Full Printed Journal
Utku ERCÖMERT
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.54533  Sayfalar 234 - 399
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
COVID-19 Küresel Salgınının Toplumsal Etkileri
The social effects of COVID-19 pandemic
Kemal Ataman, Veysel Bozkurt, Erol Göka, Mustafa Necmi İLHAN, NURAN YILDIRIM, Esra Çiftçi, Ufuk Liman, Berkay Vuran
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.83357  Sayfalar 235 - 248

3.
Brucella Coombs jel testi: Brusellozun serolojik tanısında hızlı bir test olarak diğer serolojik yöntemlerin yerini alabilir mi?
Brucella Coombs gel test: Can it replace other serological methods as a rapid test in serological diagnosis of brucellosis?
Begüm Nalça Erdin, Mehmet Parlak, Ayşe Güven Aydınlı, Feyza Demir
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.83584  Sayfalar 249 - 254

4.
El yıkama alışkanlıklarının eldeki aerob mikroorganizma yükü ile ilişkisi
The relationship of hand washing habits with aerobic microorganism load on hand
Yasemin Oz, Nilgun Kasifoglu, Tuğçe Nur Öztürk, Betül Karadeniz, Ahmet ishak Özdemir, Berk Palazoğlu, Betül Fatma Karal, Mohammed v. Sheriff
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.14892  Sayfalar 255 - 264

5.
İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Enterokok Türlerinin Dağılımı ve Antibiyotik Direnç Profillerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Distribution and Antibiotic Resistance Profiles of Enterococcus Species Isolated from Urine Cultures
Melek Bilgin, Selim Görgün, Hacer İşler, Eşe Başbulut
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.54938  Sayfalar 265 - 272

6.
Melanoma Hücrelerinde Epoksomisinin İndüklediği Apoptozis Sürecinde Gerçekleşen Erken Spektral Değişikliklerin Belirlenmesi
Determination of Early Spectral Changes in Melanoma Cells During Epoxomicin-Induced Apoptotic Process
Ertan Kucuksayan, Aslinur Sircan-Kucuksayan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.63496  Sayfalar 273 - 286

7.
CLSI'den EUCAST'a geçiş: Antibiyotik duyarlılık testlerimiz nasıl etkilenecek
Transition from CLSI to EUCAST: How our antibiotic susceptibility tests will be affected
Gülşen Hazırolan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.25428  Sayfalar 287 - 298

8.
Güneydoğu İran'da klinik ve ilaç kontrollü tiroid fonksiyon bozukluğu olan hastalarda T3, T4 ve TSH hormonları oranı ile Toxoplasma gondii anti-IgG seroprevalansı arasındaki ilişki, 2019.
Association between T3, T4, and TSH hormones proportion and Toxoplasma gondii anti-IgG seroprevalence in patients suffering from clinical and drug-controlled thyroid dysfunctions in southeastern Iran, 2019.
vahid raissi, Asma Ibrahim, Fatemeh Bayat, elham akhlaghi, MUHAMMAD GETSO, Omid raiesi, Ali Abdollahi, Gita Alizadeh, sakineh Akbari, Zahra Navi, soudabeh etemadi
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.95825  Sayfalar 299 - 306

9.
Enoksasin subinhibitör konsantrasyonu maruziyeti altında Escherichia coli’nin GC-MS bazlı metabolomik profillemesi
GC-MS-based metabolic profiling of Escherichia coli exposed to subinhibitory concentration of enoxacin
Engin Koçak, Ceren Ozkul
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.00008  Sayfalar 307 - 316

10.
Türkiye’de Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Aşı, Bağışıklama, Aşı Kararsızlığı ve COVID-19 Aşısı Hakkındaki Bilgi ve Düşünceleri
The knowledge and opinions of the Faculty of Medicine students about vaccination, immunization, vaccine hesitation and Covid-19 vaccine in Turkey
Efsa Özbalıkçı, Elif Sude Aydın, İlayda İpek, Nalan Özen, Merve Yüceler, Onur Ateş, Hasan Sadık Mayda, Muhammed Yasir Kartancı, Sedanur Güclü, Şevval Akdoğan, Tuğçe Efe, Elif Cansel Karasu, Murat Topbaş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.39205  Sayfalar 317 - 332

11.
Türkiye'de Paketli Glutensiz Ürünlerin Besin Ögesi ve Fiyat Analizleri Üzerine Bir Çalışma
A Study of Nutrient and Cost Analysis of Gluten-free Packaged Products from Turkey
Mahmut BODUR, Esra TUNÇER, Alev Keser
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.97344  Sayfalar 333 - 342

12.
Ensefalitli ve anemili koyunda Chaphamaparvovirüs'ün ilk keşfi
The first discovery of Chaphamaparvovirus in sheep with encephalitis and anemia
Eda Altan, Gilberto Sabino-Santos Jr, Patricia Pesavento, Eric Delwart
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.07348  Sayfalar 343 - 350

13.
Gıda Çalışanlarından İzole Edilen Enterobacterales Suşlarında Antimikrobiyal Direnç ve GSBL/Karbapenemaz Varlığının Araştırılması
Investigation of Antimicrobial Resistance and ESBL / Carbapenemase Presence in Enterobacterales Strains Isolated from Food Workers
Nesrin Çakıcı, Yasemin Numanoglu Cevik, Serap Suzuk Yıldız, Alper Akcali, Nükhet Nilüfer Demirel ZORBA
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.89814  Sayfalar 351 - 362

14.
Kandan izole edilen Enterococcus türlerinde biyofilm oluşumunun fenotipik ve genotipik yöntemlerle araştırılması
Investigation of biofilm formation of Enterococcus species isolated from blood by phenotypic and genotypic methods
Zeynep Özkök, Kemal Bilgin, Yeliz Tanrıverdi Çaycı, Asuman Birinci
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.02328  Sayfalar 363 - 372

15.
COVID-19 Pandemisinde İnfluenza ve SARS-CoV-2 Ko-infeksiyonu
Influenza and SARS-CoV-2 Coinfection During the COVID-19 Pandemic
Mehmet Sami Islamoğlu, Betul Borku Uysal
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.92489  Sayfalar 373 - 378

16.
Düşük doz fraksiyone olmayan heparin ve düşük moleküler ağırlıklı heparinin farelerde subaraknoid kanama sonrası erken beyin hasarı üzerindeki etkileri
Effects of low-dose unfractionated heparin and low molecular weight heparin on early brain injury after subarachnoid hemorrhage in mice.
Orhan Altay
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.83798  Sayfalar 379 - 388

DERLEME
17.
Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Sağlik Hizmetleri ve Erzurum’da İlk Tifüs Aşısı Uygulamaları
Health Services on the Caucasus Front in the First World War and the First Typhus Vaccine Applications in Erzurum
Figen Kayserili Orhan
doi: 10.5505/TurkHijyen.2021.70973  Sayfalar 389 - 398

LookUs & Online Makale
w