ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 79 (2)
Cilt: 79  Sayı: 2 - 2022
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2022-2 Cilt 79 Tüm Dergi
TBHEB 2022-2 Vol 79 Full Printed Journal
Utku ERCÖMERT
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.52223  Sayfalar 174 - 333
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Covid-19 Pandemisinde Antibiyotik Kullanımının Hastane Enfeksiyonlarında Mikroorganizma Dağılımına ve Antibiyotik Direncine Etkisi
The Effect of Antibiotic Use on Microorganism Distribution and Antibiotic Resistance in Hospital Infections in the Covid-19 Pandemic
Arif Doğan HABİLOĞLU, Gönül ÇİÇEK ŞENTÜRK, Yunus GÜRBÜZ, Ezgi Gizem ŞİBAR, Esengül ŞENDAĞ, Nilgün ALTIN, İrfan ŞENCAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.71135  Sayfalar 175 - 186

3.
COVID-19 Maliyetleri; Türkiye’de Bir İl Örneği
COVID-19 Costs: An Example of Province in Turkey
Hüseyin ASLAN, İsmail ŞİMŞİR, Elif KÖSE, Gülsen TOPAKTAŞ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.17048  Sayfalar 187 - 198

4.
İlaç Ve Gıda Takviyelerinin İçerikleri Hakkında Kullanıcıların Bilgi Ve Talep Düzeyinin Ölçülmesi
Measuring Level Of Information And Demand Of Users About The Content Of Drug Or Food Supplements
Vildan ÖZCAN, Ayşe Arzu ŞAKUL, Hanefi ÖZBEK
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.12269  Sayfalar 199 - 208

5.
Dışkı Örneklerinden Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Saptanan Clostridium difficile Toksin B Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Clostridium difficile Toxin B Results by Polymerase Chain Reaction from Stool Specimens
Pınar ŞAMLIOĞLU, Arzu BAYRAM, Güliz DOĞAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.77785  Sayfalar 209 - 216

6.
İran'da toksokariyaz ve toksoplazmozlu düşük yapan gebelerde Antinükleer antikorların değerlendirilmesi
Evaluation of Antinuclear antibodies in pregnant women with abortion with toxocariasis and toxoplasmosis in Iran
Vahid RAİSSİ, Zahra BABAEİ SAMANİ, Mohammadreza BAGHERPOOR, Zahra SOHRABİ, Soudabeh ETEMADİ, Soudabeh ETEMADİ, Omid RAİESİ, Pantea JALALİ, Mohammad ZAREİE, Gita ALİZADEH, Zeynab HASHEMİ BAGHİ, Asmaa NASR
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.69009  Sayfalar 217 - 228

7.
Samsun Bafra Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde endotrakeal aspirat kültüründe üreyen Acinetobacter baumannii suşları ve COVID-19 etkisi (2019-2020)
Acinetobacter baumannii strains grown in endotracheal aspirate culture in Samsun Bafra State Hospital intensive care units and the effect of COVID-19 on Acinetobacter baumannii strains (2019-2020)
Seda GÜDÜL HAVUZ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.48753  Sayfalar 229 - 242

8.
Rat kan hücrelerinde dimetoat’ın neden olduğu oksidatif stres ve DNA hasarı: ferulik asit’in koruyucu rolü
Dimethoate-induced oxidative stress and DNA damage in rat blood cells: preventive effects of ferulic acid
Hatice BAŞ, Fatma Gökçe APAYDIN, Suna KALENDER, Gülizar AYDOĞDU, Çağlar ADIGÜZEL, Hakkı TAŞTAN, Yusuf KALENDER
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.09734  Sayfalar 243 - 254

9.
İnflamatuar Belirteç Olarak HCRP ve Sistatin-c'nin Obezitede Böbrek Fonksiyonları İzleminde Kullanılması
Use of HCRP and Cystatin-c as Inflammation Markers in the follow-up of Kidney Functions in Obesity
Serpil ÇEÇEN, Dilek YAĞCI ÇAĞLAYIK, Can ILGIN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.35651  Sayfalar 255 - 266

10.
Sub-Kronik Stresin Neden Olduğu Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarında tDAS’ın Etkileri
The Effects of tDCS on Depression and Anxiety Disorders Induced by Sub-Chronic Stress
Güven AKÇAY, Narin DERİN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.06641  Sayfalar 267 - 278

11.
pH duyarlı hidrazon bağıyla mPEG-b-PCL kopolimerine konjuge edilen doksorubisin miktarının belirlenmesi
Determination of doxorubicin amount conjugated to mPEG-b-PCL copolymer via pH sensitive hydrazone bond
Gülhan IŞIK, Ayşen TEZCANER, Nesrin HASIRCI, Aysel KIZILTAY
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.04317  Sayfalar 279 - 292

12.
Kurkuminin insan servikal kanseri Hep2C hücre hattı üzerindeki antiproliferatif ve sitotoksik etkileri
The antiproliferative and cytotoxic effects of curcumin on human cervical cancer Hep2C cell line
Filiz ALANYALI, Mehmet ALKAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.47154  Sayfalar 293 - 300

OLGU SUNUMU
13.
Myokardit Tanılı İmmunkompetan Hastada Salmonella Enteridis Saptanması
Detection of Salmonella Enteridis in a immuncompetent patient with myocarditis
Fatih Emin ÖZTÜRK, Yasin YILDIZ, Dilek YAĞCI ÇAĞLAYIK
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.38159  Sayfalar 301 - 306

14.
Köpek Isırığı Sonrası Gelişen Pasteurella Multocida’ya Bağlı Yumuşak Doku Enfeksiyonu Olgusu
A soft tissue infection case due to Pasteurella multocida that developed after a dog bite
Ferhan KORKMAZ, Gülen GÜLOĞLU ÇAMAŞ, Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.67790  Sayfalar 307 - 312

DERLEME
15.
Oral kaviteye yerleşen parazitler
Parasites of the oral cavity
Başak KARASU, Özcan ÖZKAN, Ayşegül TAYLAN ÖZKAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.71473  Sayfalar 313 - 320

16.
Türkiye’de kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı alanında kalite göstergelerinin geliştirilmesi
Development of quality indicators in the field of blood banking and transfusion medicine in Turkey
Ayşe SAKİOĞLU, Sibel ELDEMİR, İsmail Yaşar AVCI
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.62444  Sayfalar 321 - 332

LookUs & Online Makale
w