ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 70 (3)
Cilt: 70  Sayı: 3 - 2013
TÜM DERGİ
1.
2013-3 Cilt 70 Tüm Dergi
2013-3 Vol 70 Full Printed Journal
Murat DUMAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.88319  Sayfalar 134 - 174
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Yaşlı hastalarda yüksek eritrosit sedimentasyon hızının nedenlerinin incelenmesi
Causes of high erythrocyte sedimentation rates in elderly patients
Nihal Uğuz, Tuğrul Çelik, Oya Torun Güngör, Ceylan Bal, Fatih Bakır, Fatma Kazancı, Ramazan Yiğitoğlu
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.71542  Sayfalar 135 - 140

3.
Savaş yaralanması sonrasında İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Hastanesi’ne başvuran Libyalı hastaların yara örneklerinden izole edilen izolatların dağılım ve antibiyotik duyarlılık sonuçlarının incelenmesi
The evaluation of the distribution and antimicrobal susceptibility of the strains isolated from war wound specimens of the Libyan patients at Izmir University School of Medicine Medicalpark Hospital in Turkey
Mürşide Tunçel Başoğlu, Gülfem Terek Ece
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.35762  Sayfalar 141 - 146

4.
Çiğ sütlerden izole edilen bazı Pseudomonas bakterilerinin proteolitik, lipolitik aktivitelerinin ve antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması
Investigation of proteolytic, lipolytic activities and antibiotics susceptibility of some Pseudomonas bacteria isolated from raw milks
Tuba Çaylak Taş, Gökçen Yuvalı Çelik, Dilşad Onbaşılı
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.42275  Sayfalar 147 - 152

OLGU SUNUMU
5.
Olgu sunumu: Samsun’da bir ürogenital myiasis olgusu
A case report: An urogenitale myiasis case from Samsun
Metin Özdemir, Muhammet Arif Bahadır
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.80148  Sayfalar 153 - 156

6.
İmmun sağlam fakat yoğun emosyonel stres altında olan iki olguda Zona zoster sonrası gelişen aseptik menenjit ve hepatit tablosu
Zona zoster associated with aseptic menengitis and hepatitis in two immunocompetent cases after emotional stress
Gökhan Karaahmetoğlu, Ali Acar, Oral Öncül, Mustafa Özyurt, Levent Görenek
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.49091  Sayfalar 157 - 162

DERLEME
7.
Kalıcı organik kirleticiler (KOK)
Persistent organic pollutants (POPs)
Hakan İstanbulluoğlu, Ömer Faruk Tekbaş
doi: 10.5505/TurkHijyen.2013.49403  Sayfalar 163 - 174

LookUs & Online Makale
w