ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Turk Hij Den Biyol Derg: 58 (1)
Cilt: 58  Sayı: 1 - 2001
Özetleri Gizle | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Ratlarda Linear Alkil Benzen Sülfonatın Serum Ve Karaciğerdeki Enzim Aktiviteleri Üzerine Kronik Etkilerinin Araştırılması
Chronic Effects Of Linear Alkyl Benzene Sulphonate On Serum And Liver Enzyme Activites In Rats
Meryem Şakar, Ahmet Mengi
Sayfalar 1 - 6
AMAÇ: Bu araştırmada ratlara oral olarak verilen Linear Alkil Benzen Sülfonat’ın (LAS) serum ve karaciğerdeki alanin
YÖNTEMLER: transferaz ve aspartat transferaz aktiviteleri düzeyleri üzerine kronik etkileri incelenmiştir.
BULGULAR: Elde edilen bulgulara göre, LAS’ın %0.002’lik (0.14mg/kg) ve %0.005’lik (0.35mg/kg) dozlarının ratlarda kronik olarak herhangi bir toksisiteye neden olmayacağı ve ratlar için LAS’ın kronik etkilerinin %0.01 (0.7mg/kg) ile %0.03 (2.1mg/kg) dozlarında ve
SONUÇ: 120. günden itibaren gerçekleştiği sonucuna varılmıştır.
OBJECTIVE: In this study, the chronic effects of Linear Alkyl Benzene Sulphonate (LAS) given by oral route, were examined on alanin transpherase
METHODS: and aspartate transpherase enzyme activities in serum and liver of rats.
RESULTS: It was concluded that LAS in doses of 0.002% (0.14 mg/kg) and 0.005% (0.35 mg/kg) may not create toxic effects in rats
CONCLUSION: and chronic toxic effects of LAS for rats occur in doses of 0.01% (0.7 mg/kg) and 0.03% (2.1 mg/kg) and in 120th days following the application.

2.
Daminozit'in Tavşan Karaciğer Glutatyon-S-Transferaz Aktivitesine Etkisinin Araştırılması
An Investigation On Effect Of Daminozide To The Glutation-S-Transferase Activity In Rabbit Liver
İsmihan Göze, İzzet Yelkovan, Sevtap Bakır, Ziynet Çınar
Sayfalar 7 - 10
AMAÇ: Çalışmada tavşan karaciğerinden izole edilen Glutatyon-S-Transferaz'ın etkili bir pestisit olan daminozit ile etkileşimi incelenmiştir.
YÖNTEMLER: Glutatyon -S-Transferaz enzimi in vitro şartlarda değişik dozlarda daminozit ile muamele
edilerek, reaksiyonları gözlenmiştir.
BULGULAR: Bulgular 1-kloro 2,4 dinitro benzen (CDNB) substrat olarak kullanıldığında elde edilen aktivite ile karşılaştırılmıştır.
SONUÇ: Regresyon ve korelasyon analizi yapılmış ve sonuçlar spesifik aktivite olarak verilmiştir.
OBJECTIVE: We analyzed the interaction between glutation-S-transferase, which is isolated from the liver of rabbits, and daminozide which is an effective pesticide.
METHODS: Glutation-S-transferase enzymes were treated with daminozide in vitro conditions at various doses, and the reactions were recorded.
RESULTS: The observed activities were compared with the activity of 1-chloro 2, 4 dinitrobenzen substrate and a regression analaysis was performed to investigate the correlation.
CONCLUSION: The result were expressed as spesific activites.

3.
1998-1999 Yılları Arasında İzole Edilen Salmonella Ve Shigella Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları
Antibiotic Susceptibilities Of Salmonella And Shigella Strains Isolated Between 1998-1999
Çiğdem Kuzucu, Eda Baktır, Nilgün Acar
Sayfalar 11 - 14
AMAÇ: Bu çalışmada 1998-1999 yılları arasında izole edilen 37 Salmonella ve 103 Shigella suşunun disk difüzyon yöntemi ile antibiyotik duyarlılıkları araştırılmıştır.
YÖNTEMLER: Salmonella türlerinin 25’i gaita, 11’i kan ve biri safradan izole edilmiştir. Gaita izolatlarında ampisilin, siprofloksasin ve trimetoprim-sulfametoksazol test edilmiştir. Barsak dışı izolatlarda ilave olarak kloramfenikol ve sefotaksim kullanılmıştır.
BULGULAR: Salmonella typhi suşlarının tümü antibiyotiklerin hepsine duyarlı bulunmuştur. Diğer Salmonella türlerinde ve Shigella’larda ampisilin direnci sırasıyla %10.8, %47.5 ve trimetoprim-sulfametoksazol direnci %8.1, %49.5 olarak bulunmuştur.
SONUÇ: Siprofloksasin, sefotaksim ve kloramfenikole direnç görülmemiştir.
OBJECTIVE: In this study, in vitro antimicrobial susceptibilities by disk diffusion method were investigated on 37 of Salmonella sp and 103 of Shigella sp isolated between 1998-1999. Twenty-five of Salmonella strains were isolated from stool, 11 from blood and one from bile.
METHODS: Ampicillin, ciprofloxacin and trimethoprim-sulfamethoxazole were tested in stool isolates. Cefotaxime and chloramphenicol were used in extraintestinal isolates additionally. All of Salmonella typhi strains (17 of isolates) have been found to be susceptible to all antibiotics.
RESULTS: In other Salmonella strains and Shigella sp antimicrobial resistance to ampicillin was found 10.8%, 47.5% and trimethoprimsulfamethoxazole 8.1%, 49.5% respectively.
CONCLUSION: All strains were susceptible to ciprofloxacin, cefotaxime and chloramphenicol.

4.
Vajinal Akıntısı Olan Kadınlarda Mycoplasma Hominis Ve Ureaplasma Urealytıcum Sıklığının Ve Antimikrobiyallere Direnç Durumlarının Saptanması
Determination Of The Frequency And Antimicrobial Resistance Of Mycoplasma Hominis And Ureaplasma Urealyticum Among Women With Vaginal Discharge
Mustafa Altındiş, H. Mete Tanır
Sayfalar 15 - 20
AMAÇ: Vajinal akıntılı kadınlarda genital mikoplazma ve ureaplazmaların etken olarak sıklığının belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmamızda Uygulama Araştırma Hastanesi Kadın-Doğum polikliniklerine başvuran 40 vajinal akıntılı kadından alınan örnekler MYCOFAST Evolution-2 (International Microbio-Fransa) kitleri ile incelenmiştir.
YÖNTEMLER: Bunların 18’inde (%45) pozitif sonuç alınmıştır. Yapılan tür ayrımında, Mycoplasma hominis 3/40 (%7.5), Ureaplasma urealyticum 15/40 (%37.5) oranında pozitif bulunmuştur
BULGULAR: Duyarlılık testinde ise üç M.hominis suşunun birinde (%33) ofloksasine ve roksitromisine;
SONUÇ: U.urealyticum suşlarının ikisinde (%13) ofloksasine, birinde (%7) ise roksitromisine karşı direnç saptanmıştır.
OBJECTIVE: In this study, in 40 endocervical specimens taken from patients who attended to Kocatepe University Hospital, Gynecology Clinics with the complaints of genital discharge were assessed by MYCOFAST Evolution-2 (International Microbio-France) test system to determine M.hominis and U.urealyticum.
METHODS: Eighteen of samples (45%) were detected as positive which were 3/40 (7.5%) M.hominis and 15/40 (37.5%) U.urealyticum.
RESULTS: One of the M.hominis strains (33%) was found resistant to ofloxacin and roxytromycine.
CONCLUSION: For U.urealyticum strains, antimicrobial resistances to ofloxacin and roxytromycine were detected in 13% and 7% respectively.

DERLEME
5.
1988-1998 Arası Edirne Bölge Hıfzıssıhha Müdürlüğü İçme Kullanma Suyu İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Reports On Drinking Water Quality Examined By Edirne Regional Hygiene Laboratory, Between 1988-1998
Faruk Yorulmaz
Sayfalar 21 - 26
AMAÇ: Bu çalışmada amaç; Edirne ili genelinde sağlık ocaklarınca yürütülen içme ve kullanma suyu denetimlerinin yıllar içinde nasıl bir seyir izlediğini ortaya koymaktır. Bu amaçla Edirne Bölge Hıfzıssıhha Müdürlüğü’nün 1988-98 yılları arasındaki kayıtları incelenerek, alınan örneklerin sayıca yeterliliği, sağlığa uygunluk oranı ile yıllara ve mevsimlere göre dağılımı araştırılmıştır.
YÖNTEMLER: Örneklerin, bu 11 yıl süresince alınması gereken minimum sayıdan her yıl daha fazla olduğu görülmüştür. Yağışlı mevsimlerde suların kirlenme riskinin artması nedeniyle, daha fazla örnek alınması önerildiği halde buna uyulmadığı dikkati çekmiştir. Yıllara ve mevsimlere göre farklılık göstermekle birlikte, genel olarak su örneklerinin %34.24’ü bakteriyolojik ve %40.25’i kimyasal yönden sağlığa uygun bulunmamıştır. Halk sağlığının korunmasında içme-kullanma sularının denetimi büyük önem taşır.
BULGULAR: Bu nedenle, sağlık ocağı personeline düzenli eğitim ve mevzuatta öngörülen sayı ve sıklıkta örnek alınması ile içme ve kullanma sularının daha iyi denetlenmesi sağlanabilir.
SONUÇ: Ayrıca gerekli mevzuat düzenlemesi, kurumlararası işbirliğinin sağlanması ve suların
kirlenmesinin engellenmesi ile sulardan gelebilecek sağlık sorunlarının önlenmesi mümkün olabilecektir.
OBJECTIVE: In this study, it is aimed to investigate of auditing activities on drinking water performed by the health centres in Edirne, by years. We observed the records of water samples examined by Regional Hygiene Laboratory between 1988-1998, and analysed them according to their quantity, quality, and distribution to years and seasons.
METHODS: We found that, more samples had been taken needed annually in these 11 years. Although water contamination risk increases in rainy seasons, less sample collection has been done every year. Distribution of samples was heterogenous by years and seasons, however, the ratio of samples improper for bacteriological and chemical quality were generally found 32.24% and 40.25% respectively.
RESULTS: For public health purposes, to control of drinking water quality is very important. By regular training program for health centres’ staff and collection of the water samples according to recommended quantity and frequency, the inspection activities on drinking water might be provided better.
CONCLUSION: Meanwhile, to update the regulations, to coordinate the related sectors and to prevent the pollution of drinking water are also essential for public health.

6.
Tüberkülinin Pürifiye Protein Derivesi
Purified Protein Derivative Of Tuberculin
Berrin Gençer
Sayfalar 27 - 32
“Purified Protein Derivative of Tuberculin” (PPD Tüberkülin); kültürde üretilmiş olan bir veya daha fazla Mycobacterium tuberculosis suşunun ısıtılarak parçalanması ile elde edilen, suda eriyen protein yapısındaki ürünlerden sağlanan bir preparattır. Bu preparat aynı tür mikroorganizma ile duyarlı hale getirilmiş bir konağa intradermal olarak verildiğinde gecikmiş tip aşırı duyarlılık reaksiyonu meydana getirmektedir (1). PPD tüberkülin deri testi (Mantoux testi) tüberküloz enfeksiyonunu saptamak amacıyla bir asırdan fazla süredir kullanılan bir yöntemdir (2).

7.
Ehrlichia Ve Atların Monositik Ehrlichıosıs’i
Ehrlichia And Monocytic Ehrlichiosis Of The Horse
Sibel Özkök
Sayfalar 33 - 38
GİRİŞ
Ehrlichiosis; küçük, pleomorfik, mononükleer veya polimorf nükleer lökositlerin sitoplazmik fagozomlarında parazit olarak yaşayan bakterilerin (obligat intrasellüler) yol açtığı bir hastalıktır. Etken Ehrlichia genusunun bir üyesidir; takım Ehrlichia, aile Ricketsiaceae’dır (1). Rickettsiales alt sınıfında üç familya vardır: Rickettsiaceae, Bartonellaceae, Anaplasmataceae. Rickettsi - aceae familyası da üç takım içerir: Ricketsiacea, Ehrlichieae, Wolbachieae. Ehrlichia genusunda yer alan mikroorganizmalar insanlar da dahil olmak üzere tüm memeliler için patojendirler. Köpek, inek, koyun, at, keçi ve insanda hastalık yaparlar.


Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale