ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokokların Metisilin, Fusidikasitvemupirosin Direnci [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2008; 65(1): 17-23

Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokokların Metisilin, Fusidikasitvemupirosin Direnci

Nimet Yiğit1, Ayşe Esin Aktaş2, Funda Doğruman Al3
1Atatürk Üniversitesi, Sağlık Hiz. Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Laboratuar Bölümü, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ve Klinik, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
3Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada, değişik klinik örneklerden izole edilen 136 stafilokok susunun metisilin, fusidik asit ve mupirosin duyarlılığının araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Suşların metisilin, fusidik asit ve mupirosin duyarlılıkları Kirby-Bauer Disk Difüzyon Yöntemi ile araştırılmıştır.
BULGULAR: Bu suşların 36 (%26.5)'sı metisilin dirençli koagülaz negatif stafilokok (MRKNS), 65 (%47.8) metisilin duyarlı koagülaz negatif stafilokok (MSKNS), 14 (%10.2)'ü metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), 21 (%15.5)'i metisilin duyarlı S. aureus (MSSA) olarak sınıflandırıldı. Fusidik aside direnç oranı MRKNS'lerde 10 (%27.7), MSKNS'lerde 14 (%21.6), MRSA'larda iki (%14.2), MSSA'larda üç (%14.3) olarak belirlenmiştir. Mupirosine direnç oranı MRKNS'lerde beş (%13.9), MSKNS'lerde yedi (X10.8), MRSA'larda iki (%14.2), MSSA'larda bir (%4.7) olarak saptanmıştır.
SONUÇ: S. aureus ve KNS'ler klinik örneklerden sıklıkla izole edilmekte ve metisilin dirençleri artmaktadır. Fusidik asit ve mupirosin metisiline duyarlı ve dirençli stafilokokların etken olduğu enfeksiyonlarda iyi bir tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Stafilokok, metisilin direnci, mupirosin direnci, fusidikasit direnci

MethiciUin, Fusidic Acid and Mupirocin Resistance in Staphylococci Isolated from Clinical Specimens

Nimet Yiğit1, Ayşe Esin Aktaş2, Funda Doğruman Al3
1Atatürk Üniversitesi, Sağlık Hiz. Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Laboratuar Bölümü, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ve Klinik, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
3Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

OBJECTIVE: The aim of this study, was to determine susceptibility of 136 staphylococcus strains isolated from various clinical specimens against methicillin, fusidic acid and mupirocin.
METHODS: The methicillin, fusidic acid and mupirocin susceptibility of the strains were inves-tigated with the Kirby-Bauer disc-diffusion method.
RESULTS: The Staphylococcus strains were classified as follows; 36 (26.5%) methicillin resis-tant coagulase negative staphylococci (MRCNS), 65 (47.8%) methicillin sensitive coagulase nega-tive staphylococci (MSCNS), 14 (10.2%) methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), 21 (15.5%) methicillin sensitive S. aureus (MSSA). The rates of resistance to fusidic acid were 10 (27.7%) in MRCNS, 14 (21.6%) in MSCNS, 2 (14.2%) in MRSA and 3 (14.2%) in MSSA. The rates of resistance to mupirocin were 5 (13.9%) in MRCNS, 7 (10.8%) in MSCNS, 2 (14.2%) in MRSA and 1 (4.7%) in MSSA.
CONCLUSION: S. aureus and CNS are common isolates from clinical specimens and an incre-asing proportion of them are now methicillin resistant. Fusidic acid and mupirocin can be con-sidered as an alternative drug for the treatment of infections due to both methicillin susceptible and resistant staphylococci.

Keywords: Staphylococci, methicillin resistance, mupirocin resistance, fusidic acid resistance

Nimet Yiğit, Ayşe Esin Aktaş, Funda Doğruman Al. MethiciUin, Fusidic Acid and Mupirocin Resistance in Staphylococci Isolated from Clinical Specimens. Turk Hij Den Biyol Derg. 2008; 65(1): 17-23

Sorumlu Yazar: Nimet Yiğit
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (3691 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w